Global Gateway - Handelsbanken

advertisement
JANUARi 2014 mARKnadsFÖRINGSMATERIAL
HANDELSBANKEN GLOBAL GATEWAY
Global Gateway – en ingång
för alla betalningar
Med filtjänster via Handelsbanken Global Gateway, kan företag helt automatisera sina betalningsoch informationsflöden och effektivisera betalningsrutinerna.
Global Gateway
För vem?
Handelsbanken Global Gateway är lika användbart för små
och medelstora företag, som för stora företag.
Så här fungerar Global Gateway
Företagets transaktioner hanteras i det egna affärssystemet.
Därefter skickas betalningsinstruktioner via fil till banken för
kontroll och bevakning. Status för betalningar följs löpande
i Internettjänsten eller läses in via fil till företagets affärssystem. Genom återrapportering av utförda betalningsuppdrag,
kan uppdragen automatiskt matchas mot transaktioner i
affärssystemet.
Anslutning
De vanligaste kommunikationsmetoderna för att ansluta till
Handelsbanken Global Gateway är:
•Handelsbankens Internettjänst
Filhantering i Handelsbankens Internettjänst gör det enkelt
att skicka och hämta filer. Ingen separat programvara
behövs. Status för betalningarna rapporteras när betalningsfilen tagits emot och kan också regelbundet följas i
Internettjänsten, oavsett kommunikationsmetod.
•Host to host
SFTP & FTPS är lösningar för företag med önskemål om att filer skickas med automatik till och från
­Handelsbanken. Alla filer hämtas och skickas i en egen
katalog på bankens server. Kommunikationen sker
genom en krypterad förbindelse mellan företaget och
banken och har mycket hög säkerhet.
Med lösningen TCP/IP FTP skickas filer via internet,
direkt mellan företagets affärssystem och Handelsbanken.
All information krypteras och förändringsskyddas med en
PGP-nyckel.
•SWIFT for corporates (SCORE)
SWIFT for corporates är särskilt lämpligt för företag med
flera bankrelationer och centraliserad bankkommunikation
eller centraliserade processer. Detsamma gäller för finansavdelningar med behov av full kontroll över företagets
likviditet.
Filer och meddelanden från och till företaget skickas via
SWIFT:s nätverk. Via SWIFTNet FIN skickas SWIFT:s
MT-meddelanden och genom SWIFTNet FileAct kan alla
filformat som Handelsbanken stöder användas.
Läs mer 
handelsbanken.se/filtjanster
HANDELSBANKEN GLOBAL GATEWAY
Filformat
Likviditetshantering
Det är möjligt att ansluta till Handelsbanken Global Gateway
oavsett om företaget använder sig av standardiserade,
globala filformat som SWIFT, ISO 20022 och EDIFACT eller
av lokala filformat till exempel LB i Sverige eller Telepay i
Norge. Används standardiserade format, kan alla typer av
betalningar – oavsett land och valuta – skickas i samma fil.
Alla sammanställningar för företagets konton i Handelsbanken
och övriga banker, kan hanteras genom en enda ingång
och ett enda filformat. Det ger en bättre översikt och större
möjlighet till kontroll över det globala kassaflödet. Det gör
det också enkelt att överföra pengar mellan konton.
Betalningar
Med Handelsbanken Global Gateway kan ett företag göra
betalningar – oavsett betalningssätt – från sina konton
i Handelsbanken i 17 länder. Dessutom kan betalningar
göras från konton hos samarbetsbanker och övriga banker
världen över.
Rapportering
Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av rapporter och
utökade kontoutdrag som möjliggör automatisk avstämning
och andra STP-processer, relaterade till kund- och
leverantörs­reskontra och huvudbok. Företaget kan även få
valutakurser via fil för konvertering till redovisningsvaluta.
Bekräftelser på utförda valuta- och penningmarknads­
transaktioner finns tillgängliga för automatiserad matchning.
Det gäller även settlement av valutaaffärer med annan bank
(förutsätter separat CLS-avtal).
Global närvaro
Handelsbanken är verksam i Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Nederländerna, Storbritannien, Estland, Frankrike,
Hongkong, Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen,
Singapore, Tyskland och USA. Banken finns även
representerad i Australien, Brasilien, Indien, Malaysia,
Ryssland , Spanien, Schweiz och Österrike. Dessutom har
Handelsbanken samarbetspartners världen över.
Download