Beslut KS 2016-10-19Samråd - Detaljplan för

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-10-19
Kommunstyrelsen
KS § 381
Dnr KS 2015/843
Samråd - Detaljplan för Rönnen 2 m.fl, Nybroområdet, Ängelholm,
Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av tre flerbostadshus
med totalt 24 nya lägenheter i anslutning till befintlig bebyggelse och Rönne å. Planen
säkerställer åpromenadens sträckning och tillgänglighet för allmänheten genom bestämmelser
för allmän platsmark. Gällande detaljplaner upphör att gälla när denna detaljplan vinner laga
kraft.
AB Ängelholmshem inkom den 5 oktober 2015 med ansökan om att upprätta detaljplan för
Rönnen 2. Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015 § 462 att uppdra åt
planenheten att pröva planläggning av området enligt ansökan i detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 23 september 2016
Plankarta med bestämmelser den 23 september 2016
Planbeskrivning den 23 september 2016
Yrkanden
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP),
Liss Böcker Sellgren (C) och Lennart Engström (KD) instämmer i yrkandet.
Jim Brithén (-) yrkar avslag. Johan Wifralius (SD) instämmer i yrkandet.
Propositioner och omröstning
Ordförande ställe proposition på dels bifall till Åsa Larssons (S) med fleras yrkande, dels bifall
till Jim Brithéns (-) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Åsa Larssons (S)
yrkandet.
Votering begärs och verkställs. JA-röst för bifall till Åsa Larssons (S) med fleras yrkande, NEJröst för bifall till Jim Brithéns (-) yrkande.
Namn
Ja
Nej
Avstår
Stig Andersson (EP)
X
Robin Holmberg (M)
X
Arne Jönsson (S)
X
Eva-Lotta Friberg (S)
X
Åsa Larsson (S)
X
Susanne Jönsson (S)
X
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-10-19
Kommunstyrelsen
Eric Sahlvall (S)
Ola Carlsson (M)
Elisabeth Kullenberg (M)
Göran Larsson (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Johan Wifralius (SD)
Jim Brithén (-)
Lars Nyander (S)
Summa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna det upprättade förslaget för samråd samt att uppdra åt huvuduppdrag
Samhälle/planenheten att ställa ut förslaget för samråd, samt
att
detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som
åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.
_____
Reservationer
Mina förtroendeposter i Ängelholms Kommun har jag fått bl. a genom EngelholmsPartiets ”Kommunalt
handlingsprogram 2015-2018”, där det under rubriken ”Miljö”, p. 6, står följande:
”Parker-, skogs- och grönområden inom vår kommun skall bevaras”.
Detta tänker jag följa, om inte något uppstår där det är uppenbart att ”Kommunens bästa” måste gå före,
vilket inte är fallet i detta ärende.
Jim Brithén (-)
Liksom vid tidigare beslut om planbesked, menar Sverigedemokraterna att platsen är olämplig för den
bostadsbebyggelse som planeras, främst p.g.a. att alltför många träd skulle behöva fällas i ett grönområde som
ligger nära både centrum och Rönne å. Vi noterar även att många närboende är negativa till planerna.
Johan Wifralius (SD)
Beslutet expedieras till:
Sökande, AB Ängelholmshem
Huvuduppdrag Samhälle
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
Download