Granskning av teorin
Många tidigare psykoanalytiker kom att kallas
• Andra kända humanister
humanister. En av dessa var Fritz Perls som
tillsammans med sin hustru utvecklade den
- Fritz Perls
gestaltcentrerade terapiformen. De uttryckte
klart missnöje emot de psykoanalytiska terapiformerna och ville utveckla en mer aktiv terapi
- Carl Gustav Jung
form där man ville lära människan att leva i
nuet.
Männsikans värld består av en
Carl Gustav Jung (1875-1961) var en av
medveten del och en omedveten
Freuds närmaste medarbetare under en kort
del
period. Freud betonade drifternas betydelse
för människans utveckling. Jung ansåg att
detta inte var tillräckligt. Liksom Freud anser
Ex: en människa kan vara aktiv
Jung att människans inre värld består av en
men har då en omedveten sida
medveten del och en omedveten del. En
som är passiv
människa kan vara extrovert och aktiv men
har då en omedveten sida som är passiv och
introvert. Denna omedvetna sida kallade Jung
för människans skugga. Alla kvinnor har en omedveten manlig sida liksom varje man har en
omedveten kvinnlig sida. Jung intresserade sig liksom Freud för drömmar. Drömmarna kunde vara råd
eller varningar. Jung intresserade sig för drömmarnas symboliska innehåll. Han ansåg att det fanns
symboler som vara liknande över hela världen och som visade sig i människors drömmar i alla
kulturer. Dessa kallade han för arketyper.
Den humanistiska teorin har fått kritik för att den presenteras som allmängiltig och tar därför inte
hänsyn till varken kulturella eller historiska förändringar. Det anses bara finnas en verklighet som är
gemensam för alla människor.
Teorin har även anklagats för att vara motsägelsefull eftersom Maslow konstaterade att
behovsstrukturen är densamma hos alla människor trots det att humanisterna anser att varje
människa är unik. Till varje unik människa bör således finnas en unik behovsstruktur menar kritikerna.
• Kritisk granskning av teorin.
- En historiska eller kulturell hänsyn tas
- Motsägelsefull
- Ingen enhetlig teori
När man studerar det humanistiska
perspektivet ska man komma ihåg en sak.
Det finns många olika tankar inom
perspektivet. Vissa humanistiska psykologer
betonar vikten av de omedvetna krafterna
medan andra förkastar alla tankar som
kommer ifrån det psykodynamiska
perspektivet. Vissa betonar samhällets
påverkan medan andra betonar individens
egen påverkan. Gemensamt för dessa är
dock att de betonar människans inneboende
möjligheter och helt förkastar den
deterministiska grundsyn som vi finner hos
både psykoanalytiker och hos
beteendepsykologer.