1 SEMINARIUM I ENTREPRENADRÄTT 1 - TFE

advertisement
1
SEMINARIUM I ENTREPRENADRÄTT
1. MATERIAL
Svensk byggtjänst, Allmänna bestämmelser och andra
standardkontrakt inom byggsektorn (2011)
När standardavtalen hänvisar till lagtext så kan ni hitta
lagtexten via www.lagen.nu.
Rättsfall (kan hittas via lagen.nu)
NJA 1992 s 130
NJA 2009 s 388
När det gäller rättsfall så är ett tips att ”läsa dem
bakifrån”. Den högsta instansen, i dessa fall Högsta
Domstolen, som är av störst betydelse är i slutet av domen.
2. INSTRUKTIONER
Arbeta i era basgrupper och lös uppgifterna innan seminariet.
Under seminariet ska ni vara redo att redovisa och diskutera
uppgifterna.
3. UPPGIFTER
1. Nisses entreprenad AB (E) har ingått entreprenadavtal med
NyBo (B) om ett parkeringsgarage för 200 platser. Av
kontraktet framgår att det är fråga om en
generalentreprenad och att AB 04 tillämpas. Vidare
framgår att alla eventuella tvister skall lösas av allmän
domstol, att entreprenören har under fullt ansvar för
2
entreprenadprojektets funktion under garantitiden, samt
att arbetet utförs mot fast pris (85 milj. kr) med
indexreglering (konsumentprisindex). Garantitiden är fem
år för arbete och två år för material (från
entreprenadens godkännande vid slutbesiktning). NyBo vill
att Nisses entreprenad utformar taket på ett sådant sätt
att det kan användas till stadsodling. Från
parkeringsgaraget skall det finnas möjlighet att enkelt
ta sig upp på taket. Parkeringsgaraget skall vara färdigt
för slutbesiktning den 1 maj 2015.
a. Under pågående arbete med entreprenaden blir ni en
dag kontaktade av beställaren som meddelar att de
beslutat sig för att utföra vissa tilläggsarbeten på
entreprenaden. Det kommer dock inte att påverka er,
eftersom beställaren har ingått avtal med en annan
entreprenör som kommer utföra dessa tilläggsarbeten.
Ert uppdrag är därför att bereda plats för experten.
Nisses Entreprenad är dock inte särskilt förtjust i
detta. Dels så vill Nisse ha arbetet själv och dels
så kommer det försvåra utförandet av entreprenaden.
Hur bemöter ni NyBo?
b. Vid pålningsarbeten uppstår skada på
grannfastigheten. Nisses entreprenad undrar om de
eller NyBo som är fastighetsägare kan bli
ersättningsskyldiga för detta? Hur kan Nisses
entreprenad slippa ansvar?
c. Välkommen till framtiden. Parkeringsgaraget blev
klart i tid, godkändes utan anmärkningar vid
slutbesiktning, samt betalades. Det är nu juni 2021
och NyBo upptäcker att odlingen på taket orsakat
allvarliga fuktskador i taket på parkeringsgaraget.
En utredning visar att det beror på takets
konstruktion som har låtit fukt från odlingen tränga
in i taket. Omfattande reparationer är nödvändiga.
NyBo anser att Nisses entreprenad skall stå för
detta. Nisses entreprenad anser för det första att
garantitiden har gått ut och för det andra att de
endast utförde vad beställaren begärde, ett
parkeringsgarage med odlingsbart tak. Vad anser ni
om detta? Tillämpa gällande rätt som den såg ut vid
avtalets ingång.
3
2. SKA-PEA-CC AB (E) träffar den 1 september 2011 avtal
(generalentreprenad) med Articgruppen (B) om uppförande av en
multiarena på Hamrinsberget i närheten av campus. I denna
arena skall såväl idrottsevenemang och olika kulturella
evenemang kunna genomföras. För avtalet gäller AB 04.
Övriga kontraktshandlingar utgörs av huvudsakligen av
kontrakt, ritningar och beskrivningar.
Kontraktet innehåller bl.a. villkor om pris, tiden för
utförande, garantitid, vite och en betalningsplan. Priset har
bestämts till 245 milj. kr och är indexreglerat
(konsumentprisindex gäller i enlighet med beställarens krav).
Entreprenaden skall vara färdigställd för slutbesiktning
senast den 31 mars 2013. Garantitiden är fem år för arbete och
två år för material (från entreprenadens godkännande vid
slutbesiktning). Vite utgår med 0,5 % av priset.
Betalningsplanen säger att betalning skall ske vid fyra
tillfällen: den 15 december 2011, den 15 maj 2012, den 15
oktober 2012 samt inom tio dagar efter entreprenadens
godkännande. Betalning erläggs med 30 % av priset vid vart och
ett av de tre första betalningstillfällena. Resterande del av
priset erläggs vid det fjärde betalningstillfället.
I samband med entreprenaden inträffar följande.
a) Arbetet med kakelsättningen i omklädningsrummen försenas
(ca två veckor). Förseningen beror, enligt
underentreprenören (U1) som ansvarar för arbetet,
väsentligen på två förhållanden. Dels svårigheter att i
tid skaffa fram den typ av kakel som anges i
byggbeskrivningen för vissa delar av omklädningsrummen,
vilket i sin tur beror på att leverantören (ett danskt
företag) har problem (bl.a. ett maskinhaveri) med
tillverkningen. Dels oväntade svårigheter för U1 att få
tag i kvalificerad arbetskraft (i tillräckligt antal).
Arcticgruppen (B) hävdar att man är berättigad till
gottgörelse för förseningen.
b) Perioden december 2011 till slutet av februari 2012 är
ovanligt kall (medeltemperaturen för perioden är -17 ° C;
under 26 dagar håller sig temperaturen under - 20 ° C).
Vidare faller ca 80 cm snö från mitten av februari till
4
mitten av mars. Anläggningens färdigställande försenas,
enligt E till följd av ovannämnda förhållanden, med
totalt fyra veckor. B vill ha kompensation för
förseningen.
c) Vid slutbetalningen gör E gällande att han har rätt till
ytterligare ersättning (utöver vad som följer av en
uppräkning enligt avtalets index, totalt 250,8 milj. kr)
med åtminstone 15 milj. kr. Som skäl anför E att
kostnaderna för byggmaterial under entreprenadtiden i
genomsnitt stigit med närmare 20 % (18,5 % enligt
officiell statistik). B vägrar med hänvisning till
avtalet.
d) Ett drygt år (1 år och tio dagar) efter slutbesiktningen
rasar delar av innertaket (lyckligtvis utan att någon
person kommer till skada). Orsaken visar sig småningom
huvudsakligen bero på att underentreprenören (U2) gjort
vissa ändringar i konstruktionen, främst för att få
bättre fästpunkter för belysningen. Detta har medfört att
takets vikt ökat. De skruvar som använts har därvid
kommit att blir för klena (underdimensionerade). Vid
raset uppstår skador på golvbeläggningen (en s.k.
plexipave-matta) som måste bytas ut (på 30 % av
golvytan). Hallen måste till följd av de ovannämnda
skadorna hållas stängd för reparation under ca fyra
veckor.
Hur bedömer ni utgången i ovanstående förhållanden?
Download