Upphandling av Offentligbelysning STIC 2014

advertisement
1 (2)
2015-04-21
TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2015/388-317
Natur- och trafiknämnden
Upphandling av Offentligbelysning STIC 2014
Förslag till beslut
1. Natur- och trafiknämnden beslutar att ingå avtal med Bogfelts Installation och
Entreprenad AB för Drift och Underhåll av offentligbelysning i Nacka Kommun.
2. Natur- och trafiknämnden ger natur- och trafikdirektören Dag Björklund i uppdrag
att teckna kontrakt med Bogfelts Installation och Entreprenad AB
Sammanfattning
SKL Kommentus Inköpscentral AB nedan SKI har under 2015 genomfört en samordnad
upphandling av offentligbelysning. Avropsberättigade kommuner är Nacka Kommun,
Järfälla Kommun, Vaxholm Stad, Täby Kommun och Värmdö Kommun inom samarbetet
STIC
Omfattning
Upphandlingen omfattar entreprenad avseende driftledning med eldriftansvar, tillsyn och
löpande underhållsåtgärder samt jourverksamhet för att upprätthålla en drift- och
personsäker, estetisk och ekonomisk offentlig belysning som ger en god trafiksäkerhet och
inger allmän trygghet med minimala miljöpåverkande effekter. Vidare omfattas
entreprenaden av rondering, periodisk tillsyn, seriebyte, rötskadebesiktning samt eventuella
övriga tillkommande arbeten.
Avtalsperiod
Avtalet gäller för en tidsperiod av två (2) år med ensidig optionsrätt för SKI att förlänga
avtalet med ett (1) år i taget, sammanlagt högst fyra (4) år.
Ärendet
Upphandlingen har genomförts med tillämpning av bestämmelserna om öppet förfarande
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Upphandlingen omfattar Drift och Underhåll av Offentlig belysning.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (2)
SKI annonserade upphandlingen i Visma Opic:s allmänt tillgängliga databas samt i TED
2014, samt på kommunens hemsida under perioden. Sista tiden för att inkomma med anbud
var 2015-03-23
5 st anbud har kommit in via Opic Tendsign; Bogfelts Installation och entreprenad AB,
Infratek Sverige AB, One Nordic AB, Söderhamns entreprenad AB samt Vattenfall Service
Nordic AB. Samtliga anbud var korrekt inlämnade. Söderhamns Entreprenad AB uppfyllde
inte kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet, anbudet förkastades därmed. Övriga
anbudsgivare uppfyllde de obligatoriska kraven och gick därmed vidare.
Anbud utvärderades enligt tilldelningsgrund ”Lägst pris”
Ekonomiska konsekvenser
Anbudssumma 6 390 029,00 SEK/år med avtalstid på 2+1+1 ger 25 560 116 SEK
Ingen index uppräkning första året, år två (2) med eventuella efterföljande år kommer index
uppräkning att ske enligt SCB:s Gatubelysningsindex med jordarbeten.
Kontraktssumman ryms inom ramen för liggande budget för drift och underhåll.
Bilagor
B. Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut.
C. Resultatrapport
Mikael Jansson
Gatuingenjör
Vägenheten
Mats Wester
Tf. Enhetschef
Vägenheten
Download