Social- och äldrenämnden

advertisement
Tjänsteskrivelse
Dnr SÄN 2007/131
Social- och äldrenämnden
Upphandling av verksamhetssystem till Socialtjänsten
Förslag till beslut
Social- och Äldrenämnden beslutar att fullfölja upphandling av Verksamhetssystem till
Socialtjänsten.
Ärendet
Ärendet gäller att fullfölja upphandling av ett nytt IT baserat verksamhetsstöd till
Socialtjänsten. Upphandlingen genomförs tillsammans med Täby och Upplands Väsby
och avser det verksamhetsstöd som beskrivits i Anna, Hanna och Sanna projekten. 22
kommuner i Stockholmsregionen har skrivit på en option som ger dem möjlighet att
avropa verksamhetsstödet när det tagits i drift.
Verksamhetsstödet omfattar Socialtjänstens verksamhet och ska samordnas med den
Nationella IT strategin för vård och omsorg. Tjänsten som upphandlas ska stödja
Socialtjänstens hela arbetsprocess från ansökan via utredning och beslut inklusive
verkställighet och uppföljning av beslutade insatser. Det kommunikationsbehov som
finns mellan myndighet, enskild och utförare samt mellan utförare och utförare ska
stödjas. Verkställigheten ska kunna utföras både i egen regi och av privata aktörer.
Tjänsten ska tillgodose behovet av självservice och insyn från brukaren.
Verksamhetsstödet ska vara utformat på sådant sätt att framtidens krav på enhetliga
vårdprocesser, mellan olika huvudmän som kommun och landsting, ska kunna
tillgodoses.
Upphandlingen handläggs av Nacka kommun på uppdrag av Kommunförbundet i
Stockholms län. Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU) 5 kapitlet.
Upphandlingen har nu kommit till det skede när ett beslut ska fattas av respektive
kommun om att fullfölja eller avbryta upphandlingen.
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\875100590.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
E-post
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
Anbuden som har kommit in har samtliga svarat upp mot de skallkrav och kriterier som
ställts. Kostnaderna har varit mycket varierande. Av de inkomna anbuden finns
anbudsgivare som uppfyller kommunernas krav på verksamhetsstöd utan att det medför
ökade kostnader. Den investeringsbudget som finns avsatt för införande av nytt
verksamhetsstöd täcker utvecklingskostnaderna och inga ytterligare medel behöver
tillföras.
Den nyttovärdering som har genomförts jämför kostnaderna för att upphandla och
införa ett nytt modernt verksamhetsstöd mot kostnader för att under samma period
arbeta i ett standardsystem.
Nyttovärderingen visar att kostnaderna för att upphandla och införa ett nytt system på
fem års sikt blir lägre än kostnaderna för att behålla en standardsystemlösning. Vid
nyttoberäkningar där förväntad effektivisering räknas med, ökar vinsten ytterligare.
Effektiviseringsvinsten kan användas till personalneddragningar, för att möta förväntade
volymökningar eller för kvalitetsökningar.
Projektets styrgrupp som består av respektive kommuns kommun/stadsdirektörer,
socialchefer samt representant för IT strateger rekommenderar nämnderna att fatta
beslut om att fullfölja upphandlingen.
Eva Jobring
Tf socialdirektör
2 (2)
Download