Tj_skr_integrationsprojekt

advertisement
Tjänsteskrivelse
2001-04-23
KSAU
Integrationsprojekt
Förslag till beslut
1. Projektplanen för integrationsprojektet godkännes.
2. En politisk arbetsgrupp/referensgrupp tillsättes bestående av KSAU:s
presidium, SN:s ordförande och en s-repr från SN, en repr från vardera
miljöpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna.
Bakgrund
I majoritetsprogrammet 1998 - 2002 slås fast att politiken i Nacka har två
fundamentala uppgifter. Den ena är att stödja individer och familjer, som
har behov av hjälp och se till att gemensamma uppgifter i samhället kan
fungera på ett ändamålsenligt sätt till rimliga kostnader. Den andra är att
lämna plats för - och därmed stärka - de enskilda medborgarna, familjerna
och de små gemenskaperna att själva i så stor utsträckning som möjligt
forma sin tillvaro. Vidare slås fast att människor i större utsträckning skall
kunna leva på sin lön. Ambitionen är att under två mandatperioder avhjälpa
nyfattigdomen i Nacka.
I Mål och Budget 2000 - 2002, beslutad i KF 1999-11-22-23, togs ett
särskilt beslut "Kommunstyrelsen skall utse en särskild arbetsgrupp med
uppgift att kartlägga hinder och svårigheter som motverkar integration av
invandrare och flyktingar i Nacka-samhället. Arbetsgruppen skall redovisa
sin rapport senast i januari år 2001". Kommunstyrelsekontorets tolkning har
varit att det skulle tillsättas en politisk arbetsgrupp och att beslutet skulle
effektueras genom politiskt initiativ och avgränsning av uppgiften. Någon
arbetsgrupp har ej startat under 2000 och i kommunstyrelsens budget 2001
finns medel avsatta för att starta ett "Integrationsprojekt". Det tidigare
politiska beslutet har därigenom omtolkats till att fullföljas i form av ett mer
sedvanligt projektarbete i kommunen. Diskussioner har förts kring vad
uppgiften egentligen omfattar, hur den ska avgränsas och där även en
utvidgning av frågan har aktualiserats. Det utvidgade synsättet innebär att
alla människor skall klara försörjningen i Nacka-samhället och att
integration inte enbart handlar om invandrare och flyktingar.
KSK
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\684092642.doc
Besöksadress
Tel växel
Tel direkt
Fax
E-post
Organisationsnr
08 - 718 80 00
08/718 92 26
212000-0167
08/718 90 22
[email protected]
1 (3)
Nacka kommun
Förslag till projektplan
Nyfattigdom och utanförskap är ett av vårt samhälles svåraste problem idag.
Det är ett misslyckande för såväl den enskilde som samhället. Dessutom
leder detta till stora kostnader och innebär en misshushållning med resurser.
I slutänden syns detta i socialbidragskostnader och andra sociala problem i
Nacka. Dessa frågeställningar arbetar naturligtvis Socialtjänsten redan med
idag i huvudsak utifrån ett socialpolitiskt individinriktat synsätt. I Mål och
Budget för 2000 - 2002 finns för Socialnämnden som Inriktningsmål
"Nackabornas möjligheter att leva ett oberoende och självständigt liv, utan
behov av insatser från socialtjänsten, skall stärkas." I detta arbete ingår olika
åtgärder riktade mot invandrare och flyktingar men målet är samtliga
Nackabor. Integrationsprojektet ska, som komplement till det
individinriktade perspektivet som Socialtjänsten har, fokusera på de
strukturer, de system som hindrar respektive underlättar integreringen totalt
sett i Nacka-samhället.
Mål för projektet
Integrationsprojektets mål blir att öka kunskapen kring vad som går att göra
för att människor skall klara ett självständigt liv på lång sikt i Nackasamhället
Syftet med projektet
Integrationsprojektet syftar ytterst till att de mål som angivits i
majoritetsprogrammet 1998 - 2002 samt det särskild beslut som antogs i
Mål och Budget 2000 - 2002 skall kunna uppnås.
Metod
Då Socialtjänsten redan arbetar med insatser för att människor skall klara ett
självständigt liv blir utgångspunkten för projektet en kartläggning av dessa
insatser samt en analys av de resultat som uppnåtts. Detta tillsammans med
annan relevant fakta kring integrationsfrågor i ett vidare perspektiv får bilda
en statistik- och kunskapsbas för projektet. Med detta som grund får arbetet
sedan inriktas mot att finna strukturmässiga åtgärder för att integrering och
delaktighet i samhället skall kunna ske.
Tidplan
En första avrapportering till KSAU sker i augusti 2001, då man också får ta
ställning till fortsatt budget för projektet. Åtgärder som redan nu kan
förmodas ingå i projektet är olika typer av seminarieinsatser,
kunskapsöverföring på olika sätt, bildande av nätverk för specifika
frågeställningar, inköp av vissa konsultinsatser etc.
Slutrapportering i januari 2002.
2 (3)
Nacka kommun
Styrgrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott är formell styrgrupp för projektet och
uppdragsgivare är stadsdirektören.
Arbetsgrupp/referensgrupp
KSAU:s presidium, SN: s ordförande och en s-repr från SN, en representant
från vardera mp, v, och kd.
Projektgrupp
Annelie Hedman, personaldirektör KSK - projektledare
Anders Fredriksson, socialchef STJ
Jan Woxberg, näringslivsdirektör KSK
Nämnddirektör, Nämndkontoret
Anette Böe, projektledare STJ - projektsekreterare
Annelie Hedman
Personaldirektör
3 (3)
Download