Remissvar - Finansdepartementet, Avidentifiera jobbansökningar

advertisement
1 (2)
2006-02-22
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
Fi 2006/227
Yttrande över Betänkandet Avidentifiera jobbansökningar – en
metod för mångfald (SOU 2005:115).
Med anledning av er remiss vill Nacka kommun lämna följande synpunkter.
Utredningen föreslår en metod för hur offentliga arbetsgivare ska kunna använda
avidentifierade jobbansökningar i samband med rekrytering. Rekryteraren ska inte
kunna se den jobbsökandes ålder, kön eller etnicitet. Det är endast personens meriter
som rangordnas efter hur väl de uppfyller den utannonserade kravprofilen. Först när
urvalet till intervju är gjort får rekryteraren ta del av de vanliga ansökningshandlingarna.
Utredaren menar att detta ska minska riskerna för omedveten diskriminering i detta
första steg, i steg två går det däremot inte att hindra.
Nacka kommun visar genom sin Personalpolicy, där kommunens vision Öppenhet och
Mångfald är en av de bärande delarna, att vi strävar efter arbetsplatser där det är
fullkomligt naturligt att de är icke-diskriminerande och är sammansatta av anställda
med olika bakgrunder. Vi vill skapa en icke-diskriminerande och inkluderande
arbetsorganisation där människors olika bakgrunder, religioner, etniska tillhörigheter,
åldrar, kön, sexuella läggningar, funktionshinder, värderingar och andra skillnader
tillvaratas. Enkelt uttryckt vill vi se, förstå, värdesätta och tillvarata olikheter hos oss
själva och vår omvärld och där mångfaldsarbetet är självklart och naturligt. Vi
registrerar inte våra anställdas etniska bakgrund, religion, funktionshinder eller sexuella
läggning. Däremot följer vi via SCB hur stor andel av våra medarbetare som har en
annan etnisk bakgrund (exkl. EU) och den andelen ökar ständigt till att nu ligga på drygt
20 procent. Vi ser därför inget behov av att skapa en särskild rekryteringsrutin eller att
avidentifiera ansökningshandlingar enligt den modell som föreslås i utredningen.
Utredningen har utrett de lagliga förutsättningarna för att avidentifiera
ansökningshandlingar till och med urvalet till intervju. Nacka kommun delar
utredningens bedömning att det inte finns några lagliga hinder för att använda ett sådant
förfarande och det är en klar fördel med den modell som presenteras i utredningen dvs.
att modellen är klar att använda direkt. Vi vill dock framhålla att offentlighetsprincipen
medför att det inte är möjligt att garantera anonymitet, något som också utredningen har
påtalat.
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
D:\875107131.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08/718 80 00
08/718 92 26
070/431 92 26
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
Nacka kommun
2 (2)
Nacka kommuns yttrande innebär sammanfattningsvis att vi anser att den metod som
presenteras i utredningen för avidentifierade ansökningshandlingar är tydlig och
systematisk om behov finns av att arbeta med anonyma ansökningshandlingar. Vi ser
dock inte värdet av detta i Nacka där vi anser att ett bra rekryteringsarbete är en viktig
del men där det finns många andra sätt att motverka eventuell diskriminering och öka
mångfalden i arbetslivet.
Erik Langby
Kommunstyrelsen ordförande
Annelie Hedman
Personaldirektör
Download