Avtal 1 - Mercell

advertisement
AVTAL
AVTALSPARTER
I upphandling / har nedanstående parter, beställaren och entreprenören, träffat
följande avtal:
BESTÄLLAREN
/
Solnabostäder AB / 556066-73 61
ENTREPRENÖREN
/
FÖRKORTNINGAR
B = Beställaren
E = Entreprenören
UE = Underentreprenör
1.0
AVTALSTID
Detta avtal gäller från och med till och med .
2.0
OMFATTNING
.
B förbinder sig inte att utta en viss volym under avtalstiden.
2.1
BESTÄLLARENS MÅL
B har följande målsättning för entreprenaden:
 B:s mål är att uppdraget ska bedrivas med upprätthållande av rätt kvalitet så att
lokalutnyttjarna anser att fastigheten är välskött och fyller sin funktion.
 E ska ansvara för att städningen miljö- och kvalitetssäkras med hänsyn till
verksamheten, hygienkrav, gällande lagar, god innemiljö samt god förvaltning av
objekten inom uppdraget.
 E ska utveckla och anpassa sin tjänst efter de förändringar som sker hos B och
samhället i stort.
E ska utföra entreprenaden enligt ovanstående målsättning.
3.0
ERSÄTTNING
Ersättning för avtalsarbetena utgår som fast ersättning per månad med
indexreglering. Ersättning för restid, kilometerersättning, annan reseersättning,
traktamentsersättning etc. ska ingå i den fasta ersättningen och i överenskomna ápriser.
Priserna anges i separat prisbilaga i det slutliga avtalet och i enlighet med
leverantörens anbud
3.1
ERSÄTTNING FÖR ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETEN
Reglering av avtalssumman för ändrings- och tilläggsarbeten får ske enligt särskild
överenskommelse mellan parterna eller i enlighet med á-prislista. Fakturering av
ändrings-och tilläggsarbeten får ske i samband med den månatliga faktureringen.
4.0
PRISJUSTERING
Priserna ska vara fasta till och med därefter kan ersättningen justeras årligen
enligt ”Städindex-Faktorprisindex för städarbeten” utgiven av SCB i samarbete med
Almega serviceentreprenörerna enligt följande:
1(11)
AVTAL
Basmånad: september 2013
Uppräkningsmånad: september 2015 (avser prisperiod 2016-02-01 – 2017-01-31),
september 2016 (avser prisperiod 2017-02-01 – 2018-01-31)
Nytt pris kan träda i kraft: 1 februari 2016, 1 februari 2017
Prisändringar +/- 2 % justeras inte.
Begäran om prisjustering ska aviseras skriftligt till B i enlighet med punkt 35 i detta
avtal minst 30 dagar innan den är avsedd att träda i kraft. Retroaktiva
prisjusteringar godkänns inte.
5.0
UTFÖRANDE
Städningen ska vara behovsanpassad vilket innebär att städaren anpassar
städinsatsen efter att ha gjort en egen bedömning av behovet. B:s beskrivningar
ska ligga till grund för bedömningen men städaren avgör själv var och hur mycket
det behöver städas. Behovsanpassad städning förutsätter kompetenta städare som
har förmågan att bedöma städbehovet och anpassa arbetsinsatsen. I vissa lokaler
krävs en anpassning till årstiderna beroende på nedsmutsningsgrad m.m. Välskötta
lokaler är viktigt för brukarnas och de anställdas trivsel. För vissa personer med
allergiska besvär och dylikt är en bra städning en förutsättning för att kunna vistas
i lokalerna under drägliga förhållanden. Städningen ska utföras på ett professionellt
sätt med moderna metoder och av kunnig personal.
Städningen ska resultera i rena ytor innebärande att lokalerna ska vara fria från all
smuts, skräp och fläckar.
Städning av toalett, dusch, bastu, tvättstuga, badrum, omklädningsrum, kök och
pentry ska resultera i rena ytor enligt ovan kompletterat med att de är fria från
osynlig smuts. Med osynlig smuts avses smuts som inte kan ses men som kan
upplevas med andra sinnen t.ex. dålig lukt. Detta kräver professionella rutiner för
hygienstädning.
E ska då utrymmen som normalt ingår i uppdraget inte är tillgängliga, inom ramen
för den överenskomna tiden för arbetets utförande, göra de omdisponeringar som
krävs för att de överenskomna arbetsuppgifterna utförs.
Avtalsarbetena ska bedrivas med hänsyn till B:s personal/brukare så att störningar
i möjligaste mån undviks. Om störande arbeten måste utföras ska B meddelas i
rimlig tid före arbetenas påbörjande.
E ska vid all frånvaro (såväl planerad som oplanerad) från och med den första
dagen genomföra lokalvård i enlighet med bilaga Kravspecifikation.
Vikarietillsättning ska rapporteras till kontaktperson på berört objekt.
6.0
HJÄLPMEDEL
De hjälpmedel (städvagnar, maskiner, moppar mm) som behövs för att utföra
entreprenaden ska tillhandahållas av E.
7.0
UPPMÄRKNING AV LOKALER
Lokalerna ska vara uppmärkta med aktuell städdag och städnivå. Märkningen ska
hållas aktuell under hela avtalsperioden. E ansvarar för märkningen i samråd med
B. Märkningen ska vara genomförd senast 4 veckor efter avtalsstart. I det fall det
finns gamla märkningar ska dessa, kostnadsfritt, tas bort av E.
8.0
BESTÄLLARENS MILJÖMÅL
B eftersträvar en miljöanpassad drift och förvaltning av fastigheter i fråga.
Miljöanpassningen ska ge en inomhusmiljö, utan negativa hälsoeffekter,
hushållning med resurser samt i övrigt uppfylla allmänna hänsynsregler i
Miljöbalken.
E ska utföra sitt uppdrag i enlighet med dessa miljömål. Under innevarande
avtalsperiod kan miljömålen komma att ändras och i de fall som målen berör E:s
verksamhet ska E också följa de nya målen.
9.0
BESTÄLLARENS MILJÖKRAV
E ska ha rutiner för att, med hänsyn till ytskikt och rengöringskrav, begränsa
negativ miljöpåverkan genom att:
 välja och tillämpa städmetod,
2(11)
AVTAL
 välja lämplig typ av kemiska produkter för hygien, rengöring och underhåll,
dosera och hantera dessa på rätt sätt samt
 hantera inköp, avfall och transporter
Kemiska produkter som används i entreprenaden, ska uppfylla gällande krav för
basnivå enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för kemisk-tekniska produkter (se
http://www.msr.se/Upphandling/Kriterier/Stad-och-kem/Kemisk-tekniskaprodukter/Kemisk-tekniska-produkter/).
Städkemikalier som inte uppfyller dessa egenskapskriterier får endast användas
efter särskilt medgivande från B.
E ska eftersträva att minimera kemikalieanvändningen och ska inte använda mer
eller aggressivare produkt än vad varje rengöringsmoment eller process kräver.
Inom de produktgrupper där miljömärkta alternativ finns att tillgå eller likvärdigt
ska E alltid välja dessa.
E ska källsortera det avfall som uppstår i samband med entreprenadens utförande i
samma utstäckning som verksamheten på respektive städobjekt. E ska samarbeta
med B i fråga om införande eller utvidgning av källsortering på objekten – såväl
vad gäller den egna sorteringen som objektets sorterade avfall.
10.0
SÄKERHETSDATABLAD
Pärm med säkerhetsdatablad avseende de kemisktekniska produkter som används
av E ska finnas tillgängliga i samtliga de städförråd som B tillhandahåller.
Säkerhetsdatabladen införskaffas, bekostas och distribueras av E.
11.0
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Förbrukningsmaterial för de arbetsuppgifter som ingår i entreprenaden, t.ex.
rengöringsmedel, anskaffas och bekostas av E.
11.1
FÖRBRUKNINGSMATERIAL FÖR VERKSAMHETEN I FASTIGHETEN
Förbrukningsmaterial för verksamheten i fastigheten, t.ex. diskmedel, disktrasor
och diskborstar, tvål, pappershanddukar, hushålls- och toalettpapper,
toalettborstar, engångsmuggar i gemensamma utrymmen anskaffas av E och
bekostas av B. E ska utan anmodan ombesörja tillförseln av dessa
förbrukningsmaterial genom tillsyn, avrop, mottagning och påfyllning/utplacering.
I första hand ska E köpa in förbrukningsmaterialet på av B anvisat ramavtal och i
andra hand från egen leverantör. Då E beställer från av B anvisad
ramavtalsleverantör ska fakturering av beställda produkter inklusive specifikation
ske direkt från ramavtalsleverantören till B.
12.0
BESTÄLLARENS KVALITETSKRAV
Arbetsmetoder och hjälpmedel ska väljas med hänsyn till anläggningarnas
långsiktiga underhållsstatus och anpassas till pågående verksamhet i lokalerna med
beaktande av kvalitetsaspekter och miljöaspekter.
E ska följa krav angivna i detta avtal och bilaga kravspecifikation. Där handlingarna
anger specifika kvalitetskrav står det E fritt att föreslå B alternativa utföranden.
13.0
STATUSKONTROLL
Med tillägg till ABFF 12 kap. 2 § 4 gäller att de utrymmen som omfattas av
entreprenaden ska granskas av E och B. Ytor/inredning som är speciellt känsliga
och ytor/inredning som uppvisar brister ska dokumenteras med protokoll och
fotografier av E för att fastställa statusen vid kontraktstidens inledning. E ska kalla
till statuskontroll senast 1 vecka innan entreprenaden påbörjas.
13.1
AVSLUTANDE STATUSKONTROLL
Med tillägg till ABFF 12 kap. 7 §§ 1-3 gäller att avslutande statuskontroll av
entreprenaden verkställs i samband med att avtalet upphör. Då den inplaneras ska
även övriga frågor tas upp för avlämnande av objekten som exempelvis
återlämnande av nycklar m.m. Kontrollen utförs av parterna gemensamt. Fel och
skador regleras vid detta tillfälle varvid hänsyn ska tas till tidigare utförda
kvalitetskontroller och påpekanden. Brister i kvalitet på grund av gällande leverans
ska iordningställas av avgående E utan extra kostnad för B.
3(11)
AVTAL
14.0
AVVERKNINGSGRAD
E:s avverkningsgrad bör under avtalstiden vara 600 kvm/tim eller mindre.
B förbehåller sig rätten att ta del av E:s uträkning som ligger till grund för
avverkningsgraden. Om avverkningsgraden överstiger 600 kvm/tim ska detta, då
det efterfrågas av B, motiveras av E och om inte denna kan lämna en skälig
förklaring till detta kan det ligga till grund för uppsägning av avtalet.
15.0
PERSONAL
E ska se till att den personal som fullgör avtalet har den kompetens och erfarenhet
som krävs för att utföra uppgifterna. E ska tillse att personal som fullgör avtalet ska
minst ha grundutbildning inom städservice samt få en introduktion till städobjektet
som bl.a. innefattar städmetoder, arbetets omfattning och organisering.
Personal som utför uppdrag hos B ska kunna se och bedöma behov av olika
arbetsinsatser. De ska med engagemang kunna ta initiativ, arbeta självständigt och
flexibelt.
E ska ha ansvarig arbetsledare för uppdraget hos B. Arbetsledare ska vara dagligen
anträffbar och utbyte av arbetsledare ska ske i samråd med B. Arbetsledare som
för E:s räkning kommer att delta i utförandet av entreprenaden ska senast 6
månader efter att arbetet påbörjats ha genomgått städutbildning motsvarande
innehållet i SRY:s eller PRYL:s yrkesbevis.
All personal som är aktuell för uppdraget ska kunna läsa, förstå och kommunicera
på svenska för att kunna tillgodogöra sig arbetarskyddsinformation, anvisningar,
säkerhetsbestämmelser, produktbeskrivningar m.m. som ingår som en del i
entreprenaden.
B förbehåller sig rätten att ta del av kursbevis eller likvärdig dokumentation som
bevisar att berörd personal innehar den efterfrågade kompetensen.
E svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga
eller lagstadgade löneomkostnader. E är ensam arbetsgivare för den egna
personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna
personal. E är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag för arbetet åsidosätts. B ser
positivt på om E tecknat svenskt kollektivavtal eller tillämpar motsvarande villkor
för E:s anställda och för eventuella underentreprenör som E anlitat för att fullgöra
avtalet. Dock ska lägst minimilön betalas under förutsättning att denna är tydligt
definierad i ett rikstäckande kollektivavtal. Se Konkurrensverket Dnr 259/2009. B
ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljölagen iakttas.
Personal som är aktuella för uppdragets ska vara registrerad enligt Service ID
(http://www.serviceid.se/Om-ServiceID/Content ) eller likvärdigt. Detta ID-kort
ska bäras synligt av all personal som utför uppdrag hos B. Personal ska vara
klädd i för uppgiften lämplig skyddsklädsel och annan personlig utrusning som
krävs för arbetet. Utrustningen ska tillhandahållas av E.
E ska på förfrågan från B kunna redogöra för vilka personer med namn och
personnummer som utfört städuppdrag vid viss dag eller tidpunkt.
E är skyldig att utan dröjsmål byta ut personal som brister i det som sägs ovan,
eller i övrigt ej uppfyller B:s krav på utförande.
15.1
PERSONALFÖRTECKNING
E ska under avtalstiden upprätthålla aktuella objektsbundna personalförteckningar
för entreprenaden, som delges B vid avtalsstart och därefter löpande vid eventuella
förändringar, omfattande:





16.0
Arbetsledare inklusive mobiltelefonnummer
Ordinarie personal inklusive personnummer
Kompetens
Ordinarie personals städ- och ansvarsområde i objektet
Rutin för vikarietillsättning
SAMORDNING AV ARBETSMILJÖ
B ansvarar för samordningen av arbetsmiljön på gemensamma arbetsställen. E är
skyldig att medverka i detta arbete förutsatt att det berör honom.
E ska omgående rapportera eventuella brister i arbetsmiljön till B.
4(11)
AVTAL
17.0
NYCKLAR, LARMBRICKOR, PASSERKORT MM
E erhåller det antal nycklar/passerkort/larmbrickor som erfordras för
entreprenaden. Dessa kvitteras och återlämnas vid uppdragets slut. Nycklar får inte
vara märkta så att tillhörigheten kan tolkas av obehörig och ska förvaras
betryggande.
Förlorad nyckel/larmbricka/passerkort anmäls omgående till B och E debiteras
självkostnad för varje sådan förlust. Eventuell ytterligare skada som B åsamkas,
t.ex. byte av cylindrar ska ersättas av E.
18.0
SÄKERHET
E ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid
underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag
eller räddningstjänsten, svarar E för kostnaderna för t.ex. utryckning och självrisk.
E ska informera sin personal om B:s säkerhetsbestämmelser och ansvara för att
dessa följs. E får inte ge andra personer tillträde till B:s lokaler. Undantag härifrån
får endast ske då det är fråga om UE.
19.0
SEKRETESS
Boende, besökare och anställda som vistas i B: s lokaler ska kunna känna
förtroende för hela verksamheten. Detta innebär bl.a. att personal som utför
uppdrag hos B ska beakta kraven på personlig integritet och beakta att all
information som erhålls vid utförande av uppdrag ska behandlas konfidentiellt.
E ansvarar för att personalen får information om gällande sekretessregler och att
avtal om tystnadsplikt tecknas med E:s personal. B förbehåller sig rätten att ta del
av sådant avtal.
20.0
HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN ENTREPRENÖREN
Senast 4 veckor efter avtalsstart ska E översända följande handlingar till B:
 En skriftlig årsplanering av hur arbetet ska läggas upp med tidsangivelser
avseende tidsåtgång för objektens olika städområden och en beskrivning av E:s
organisation för utförande av uppdraget och redogörelse för hur man planerar
sina personalinsatser för att klara frånvaro p.g.a. sjukdom, uppsägning eller
dylikt.
E ska årsvis skriftligen redovisa att E levererat lokalvård i enlighet med gällande
avtal. Av redovisningen ska följande framgå:










Hur verksamheten är organiserad
Vilka förändringar som skett i organisationen
Vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts och planeras
Att egenkontroller skett i enlighet med avtalet
Hur E går tillväga för att uppfylla miljökraven i enlighet med avtalet
Att årsplanering har upprättats och avrapporterats till B
Att möten har hållits i enlighet med avtalet
Eventuella avvikelser i leveransen från gällande avtal och E:s anbud
Huruvida samtliga krav i enlighet med avtalet är uppfyllda
Nyckeltal avseende avverkningsgrad och kostnad per kvadratmeter
Om avtalet sägs upp ska E inom en månad efter begäran från B återlämna de
handlingar som B tillhandahållit E för entreprenadens genomförande.
21.0
UTRYMMEN SOM BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER
B tillhandahåller kostnadsfritt ett eller flera städförråd/-rum i anknytning till
städobjekten. Detta städförråd/-rum är av varierande storlek med tillgång till varmt
och kallt vatten med uttömningsmöjligheter samt möjlighet till viss förvaring av
förbrukningsmaterial. E ska tillse att städförråd/-rum har god hygienkvalitet. E får
inte använda B:s tvättmaskiner men får installera egen tvättmaskin i B:s lokaler
där så är möjligt och efter överenskommelse med B.
5(11)
AVTAL
Andra verksamhetslokaler då sådana finns (personalutrymmen,
arbetsledarutrymmen etc.) får nyttjas efter särskild överenskommelse med
respektive objekts kontaktperson.
E har rätt att lämna avfall och återvinningsmaterial i härför avsedda kärl i
soprum/miljöstationer.
22.0
ÄNDRINGS OCH TILLÄGGSARBETEN
Med ändring av och tillägg till kap. 2 § 5 ABFF 12 anses ändrings- och
tilläggsarbeten beordrade först sedan skriftlig beställning från B erhållits av E och
överenskommelse träffats mellan parterna om hur ekonomisk reglering ska
utformas. Om det finns en gällande á-prislista sker den ekonomiska regleringen
efter den. Om E utför arbete som ej avtalats i detta avtal eller beställts av B anses
kostnaderna ingå i kontraktssumman.
23.0
KVALITETSLEDNING
B har fastställt en kvalitet för kontroll av städuppdraget enligt Svensk standard för
städkvalitet (SS 62 78 01:2012). Uppdraget beskrivs utförligt i bilaga
Kravspecifikation och detta avtal. Alla termer, definitioner, anvisningar, riktlinjer
m.m. i enlighet med standarden ska följas om inget annat framgår av detta avtal.
24.0
KVALITETSKONTROLL
Visuell kontroll ska göras fyra gånger per år och objekt. Kontrollen görs av E men
vid alla kontroller ska B beredas möjlighet att medverka. Resultatet av kontrollerna
kommer att utgöra underlag till garantiavstämning enligt nedan. E ska skriftligen
rapportera resultatet av varje kontroll inom två veckor från avslutad kontroll till B:s
kontaktperson för objektet. I protokollet ska framgå vilka objekt som kontrollerats
och resultatet av kontrollen.
Protokoll för kvalitetskontroll tas fram gemensamt av parterna. Kontrollen ska
bedömas med Godkänt och Ej godkänt. Cirka 10 procent av lokalerna ska omfattas
av kontrollen per objekt. Vid varje kontroll ska samtliga lokalgrupper vara
representerade. Är 90 procent av lokalerna godkända är objektet godkänt. För ej
godkända städobjekt ska en enkel handlingsplan tas fram för att åtgärda bristerna.
Bristerna ska vara åtgärdade inom överenskommen tid.
Garantiavstämning ska göras efter sex till tolv månader efter avtalsstart.
Leveransen av städtjänsterna ska då stämmas av mot det som är avtalat. B
förbehåller sig rätten att utföra ytterligare garantiavstämningar löpande under
avtalsperioden. Vid garantiavstämning ska ansvarig för E:s anbud och B:s
kontaktperson/er närvara.
24.1
EGENKONTROLL
Personal som utför uppdrag hos B ska dagligen kvittera utförd städning på
checklista som anslås synligt på städobjektet. Checklista ska även sättas upp på
särskilt kritiska rum som WC, pentry, omklädningsrum, kök och dylikt. Den exakta
omfattningen överenskommes mellan parterna. E ansvarar för att ta fram och sätta
upp checklistor.
E:s arbetsledare ska minst en gång per månad utföra egenkontroll omfattande:







Städresultatet
Personalens städbeskrivningar och städschema
Städmetoder, utrustning och kemikalier
Ordning i städutrymmen
Personalens kompetens och klädsel
Eventuell vikarietillsättning under perioden
Kemikalieanvändning, förbrukade mängder
E ska redovisa övergripande rapporter från sin egenkontroll på driftmöten med B.
25.0
KVALITETSMÄTNING
E ska en gång per år genomföra en mätning av nöjdkundindex. Mätningen ska
omfatta mätning av servicegrad samt generell syn på städkvaliteten. Resultatet ska
6(11)
AVTAL
användas som underlag för samverkan med B för att utveckla och förbättra
upplevelsen av entreprenaden.
26.0
MÖTEN
Vid ett uppstartmöte ska E informera B om hur arbetet kommer att läggas upp. Vid
mötet ska kontraktshandlingarna gås igenom. E protokollför mötet och B justerar
protokollet.
Driftmöten angående entreprenaden ska hållas enligt överenskommelse mellan
parterna eller minst en gång per kvartal. B kallar till mötena. Stående dagordning
upprättas av B. B protokollför dessa möten och E justerar protokollet.
27.0
TIDER FÖR UTFÖRANDE AV ARBETE
Den regelbundna lokalvården ska utföras vardagar med början tidigast klockan
6.00 och avslutas senast klockan 18.00. Krav på övriga tidpunkter framgår av
bilaga Kravspecifikation.
Som arbetsfria dagar räknas lördagar, söndagar och helgdagar. Som helgdag
räknas även påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Infaller ordinarie städning på arbetsfri dag ska städningen utföras närmaste vardag
före eller efter den arbetsfria dagen.
E har möjlighet att träffa särskild överenskommelse med B om att utföra visst
åtagande på annan tid än den ovan angivna.
28.0
FELANMÄLAN
Vid iakttagelser av felaktigheter i utförandet av entreprenaden ska detta
rapporteras skriftligen till kontaktpersonen för objektet som sedan tar kontakt med
E. Om B:s personal har synpunkter/önskemål om entreprenadens utförande ska
detta framföras till objektets kontaktperson som sedan tar kontakt med E.
Under normal arbetstid ska enkelt avhjälpta störningar och fel åtgärdas senast 2
timmar efter att felanmälan mottagits av E. Övriga störningar och fel åtgärdas
snarast eller enligt överenskommelse med objektets kontaktperson.
29.0
TID FÖR INFORMATION TILL BESTÄLLAREN
E ska avisera B om planeringsbara åtgärder som påverkar nyttjandet av lokalerna
senast 3 dygn innan arbetet utförs. Tidpunkten för golvvård, städning av kyl- och
frysskåp, storstädning och städning som kan påverka B:s personal/boende planeras
tillsammans med B:s kontaktperson.
30.0
MINSKAD OMFATTNING
Om B tillfälligt önskar minska entreprenadens omfattning ska detta meddelas till E
senast 3 månader i förväg. Minskningen ska då ske utan ersättning till E. I annat
fall utgår ersättning enligt kap. 6 § 2 ABFF 12.
31.0
VITE
Om avtalad kvalitetsnivå per objekt inte uppfylls vid två på varandra följande
kvalitetskontroller på objektet, utgår ett vite, per objekt, om 10 000 SEK för varje
därpå följande kontroll på objektet som visar att avtalad kvalitetsnivå inte uppfylls.
32.0
TILLSTÅND M.M.
E har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs
för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller på
den plats där uppgifterna ska utföras.
33.0
UNDERENTREPRENÖR
Med underentreprenörer avses samtliga bolag/företag/organisationer som E
använder för att utföra förpliktelser i enlighet med detta avtal. Detta innebär att
även t.ex. dotterbolag till E är underentreprenörer under förutsättning att de verkar
inom ramen för detta avtal. Mellan E och underentreprenör ska ett giltigt
samarbetsavtal finnas. E ska på begäran från B kunna uppvisa giltigt
samarbetsavtal.
7(11)
AVTAL
E svarar för underentreprenörs arbete såsom för eget arbete. E svarar för att
underentreprenör följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. Detta
gäller även i förhållandet underentreprenör till underentreprenör o.s.v.
B förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna
underentreprenörer har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de
krav som ställts för att kunna tillhandahålla tjänster med stöd av detta avtal. Detta
gäller även i förhållandet underentreprenör till underentreprenör o.s.v.
Finner B vid kontroll att underentreprenör inte uppfyller ställda krav och om
rättelse inte vidtas inom 15 dagar räknat från och med det att B påkallade felet
eller från det att E och/eller underentreprenören insåg eller borde ha insett att de
inte uppfyllde ställt krav, har B rätt att besluta att underentreprenören inte längre
får anlitas inom ramen för avtalet.
Om felet är väsentligt äger B rätt att med omedelbar verkan besluta att
underentreprenören inte längre får anlitas inom ramen för avtalet. Ovanstående
gäller även förhållandet underentreprenör till underentreprenör o.s.v. E är skyldig
att tillförsäkra motsvarande kapacitet.
Innan avtalets tecknande ska E skriftligen redovisa eventuella underentreprenörer
som ska utföra uppdraget för B och därefter löpande vid eventuella förändringar.
34.0
KONTAKTPERSONER
Parterna ska utse minst en kontaktperson vardera. Parterna ska omgående
meddela varandra om kontaktperson byts ut.
35.0
ÄNDRINGSBEGÄRAN VIA E-AVROP
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på www.e-avrop.com ska användas
då E önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller uppdatering
av kontaktuppgifter såsom begäran om prisjustering m.m.
36.0
FÖRSÄKRING
E ska inneha ansvarsförsäkring som täcker de åtaganden E har enligt detta avtal. E
svarar gentemot B enligt lag och gällande rätt för skador som E orsakat. E ska
inneha försäkring för verksamheten som håller E skadefri gentemot tredje part. B
är inte skyldig att ersätta E för skador på dennes personal, anläggning och
material.
Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att
ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till B senast vid avtalsstart.
Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till B senast en vecka före det
att försäkringen går ut.
37.0
SKADESTÅND
B har rätt till ersättning för den direkta skada han lider genom att E brister i avtalat
åtagande, om inte E visar att bristen beror på ett hinder utanför hans kontroll som
han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars
följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror avvikelsen på någon som E har anlitat för att helt eller delvis utföra
leveransen, är E fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har
anlitat skulle vara fri enligt första stycket.
E:s skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande högst
kontraktssumman.
E har rätt till ersättning för den direkta skada han lider genom B:s dröjsmål med
betalningen, om inte B visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna
samfärdseln eller annat liknande hinder som B inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit. B svarar inte heller för dröjsmål med betalning som beror
på E eller något förhållande på dennes sida.
B har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet beror på försummelse från E:s sida.
8(11)
AVTAL
38.0
KRAV PÅ REGISTRERING
E ska vara registrerat i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande
register, som förs i det land där B verksamhet är etablerad. Vidare ska B inneha
giltigt F-skattebevis.
39.0
BEGRÄNSNING AV MARKNADSFÖRINGSRÄTT
Hänvisning till B i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras av E
eller av denne anlitad underentreprenör utan B:s i förväg inhämtade skriftliga
medgivande. E ska i förväg samråda med B avseende informationsmaterial som ska
publiceras.
40.0
SEKRETESS
E förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som
E får del av genom tillkomsten eller genomförandet av avtalet. E har inte rätt att
utan B:s uttryckliga skriftliga tillåtelse publicera eller på annat sätt offentliggöra
rapporter eller annat material eller information som denne erhållit, upprättat eller
tagit del av genom avtalet. E innefattar alla personer som denne på något sätt
involverar, för att fullgöra sina åtaganden mot B och andra personer som på något
sätt kan komma i kontakt med uppgifterna. E förbinder sig att göra de medarbetare
som kommer att sysselsättas med leveranser till B uppmärksamma på gällande
bestämmelser rörande sekretess, samt även i övrigt hantera leveransen med den
diskretion som är nödvändig. E ansvarar för att även underentreprenörer iakttar
vad som stadgats ovan. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt
upphört.
41.0
FAKTURERING OCH BETALNING
Fakturor utställs på:
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna eller Solnabostäder AB
Box 1104
171 22 SOLNA
och skickas som pdf-faktura digitalt till följande e-postadress:
[email protected] eller [email protected]
Vilket bolag som fakturan ska ställas till anges vid startmötet.
Fakturaunderlag/följesedel från E ska innehålla minst följande poster:










Betalningssätt - PlusGironummer, Bankgironummer eller bankkonto/IBAN
Fakturadatum
Fakturanummer
Förfallodatum
Fakturabelopp
Momsbelopp
Ert organisationsnummer,
VAT/momsregistreringsnummer
namn och adress
Specifikation av vad fakturan avser, städning enligt avtal, extra städinsatser och
förbrukningsmaterial ska redovisas var för sig
 Referens (anges av B på startmötet)
Korrekta fakturor betalas 30 dagar efter det att fakturan kommit B tillhanda. Om
förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag betalar B på närmast följande
bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet mellan
parterna gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions-,
faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter får inte faktureras.
Vid försenad betalning har B rätt till dröjsmålsränta i enlighet med svensk
räntelagstiftning.
9(11)
AVTAL
42.0
ÖVERLÅTELSE
E får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta
avtal utan B:s skriftliga medgivande.
43.0
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och
undertecknade av behöriga personer från båda parter.
43.1
KONTROLL AV MÄNGDER
E ska kontrollera att de mängduppgifter om objekt, (t.ex. uppgifter om ytor och
antal) som B angivit i förfrågningsunderlaget överensstämmer med verkliga
förhållanden. Om kontrollen ger vid handen att avvikelser föreligger, ska krav på
ersättningsreglering vara framställd senast 6 månader efter avtalstidens början.
Därefter förfaller rätten till reglering. B har samma möjlighet till kontroll och
reglering inom samma tidsperiod.
44.0
STATISTIK
E ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik över fakturerade kostnader och volymer
totalt samt uppdelat på enskilda objekt. Statistiken ska på begäran av B skickas per
e-post till den person som B meddelar i samband med begäran.
45.0
UPPSÄGNING
B har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om E efter
avtals ingående gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden
enligt detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller
överenskommelser som utgör en del av avtalet mellan parterna.
B har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om förhållande enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1-2 §§ LOU föreligger.
B har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om E före
eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av
väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.
Om överenskommelse om nytt pris inte nås enligt prisjusteringsklausulen i detta
avtal äger båda parter rätt att säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid.
Under uppsägningstiden gäller den senaste prisöverenskommelsen.
Part har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 12 månader utan att
detta medför någon ersättningsskyldighet. Om B säger upp avtalet har E endast
rätt till ersättning för den del av tjänsten som beställts och utförts före
uppsägningsdagen.
Avtalet sägs upp med automatik om förvaltningsrätt eller annan instans förklarar
upphandlingen eller avtalet ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det
påverkar val av leverantören.
Inga skadeståndsanspråk med anledning av uppsägning enligt denna klausul kan
riktas från E till B.
Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen.
46.0
FORCE MAJEURE
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av
omständighet som part inte kunnat råda över – såsom krig, naturkatastrof,
myndighetsbestämmelse, lag eller liknande – och som parten inte skäligen kunde
förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder parten inte skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse från
skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Till förtydligande är parterna
överens om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, översvämning eller
eldsvåda i E:s driftlokaler inte utgör force majeure
47.0
STANDARDAVTAL
Om inget annat står angivet i detta avtal gäller villkoren enligt ABFF 12 – Allmänna
bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och
verksamhetsanknutna tjänster.
10(11)
AVTAL
48.0
HANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat,
sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna i omvänd
datumordning
2. Detta avtal
3. ABFF 12-Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning
och verksamhetsanknutna tjänster
4. Aff-definitioner 10-Termer och definitioner för entreprenader inom
fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster
5. Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor och eventuella kompletteringar.
6. B:s anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar.
49.0
TVIST
Tvist på grund av detta avtal ska i första hand lösas av parterna och i andra hand
ska tvist avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk lag, med undantag för
svenska lagvalsregler. Den omständigheten att tvist hänskjutits till rättsligt
avgörande berättigar inte B att avbryta uppdraget. Inte heller äger B rätt att
innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten, eller underlåta att i övrigt
fullgöra sina skyldigheter.
11(11)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards