fackmannamässigt utfört case - fackmannamässigt

advertisement
TP #6
case
- fackmannamässigt utfört?
Foto: Pontus Lundahl/TT
case
-
fackmannamässigt utfört?
Allt om Juridiks case är till för att ge dig en möjlighet att pröva dina kunskaper i hur juridiken
fungerar i verkligheten för företagsledare och
arbetsgivare.
På ett lättsamt och något förenklat vis är vårt
mål att du får upp ögonen för hur till synes enkla tvister snabbt kan bli större sådana och därmed kosta tid och pengar.
2015 kom den omtalade Myresjöhusdomen,
som vi här valt att gestalta.
HD prövade om en entreprenad kunde anses
felaktift utförd trots att den utförts enligt fackmannamässiga normer.
Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på
intet sätt för eventuella fel och/eller brister i Allt om Juridiks material och eventuella skador
som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av detta.
Användandet av materialet sker helt på egen risk.
TP # 6 - Entreprenad
case
- fackmannamässigt utfört?
Vad hände?
Byggföretaget Myresjöhus uppförde under åren 19992003 enfamiljshus i enlighet med totalentreprenadavtal
med var och en av köparna. För entreprenaden gällde
standardavtalet ABS 95 (Allmänna bestämmelser för
småhusentreprenader där enskild konsument är beställare). Husen slutbesiktigades sedan i april 2003.
Husen hade en särskild konstruktion med s.k. putsade
enstegstätade fasader. Denna typ av konstruktion var
vanlig vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet
fram till 2007. År 2007 publicerade SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut en rapport som uppmärksammade problem med fukt med fuktgenomträning i
hus med den konstruktionen r. År 2011 publicerade institutet en slutrapport som konstaterade att omfattande
skador i byggnader med den enstegstätade fasader. Även
små otätheter ansågs ge stora inläckage och kunna ge
upphov till mögel, röta och dålig lukt.
Sida2
Målet gick upp till HD
– hur dömde HD?
A) Domstolen gick på Myresjöhus linje och ansåg att
entreprenaden var fackmässigt utförd utifrån rådande
praxis i byggbranschen vid tiden för husbygget.
B)
Domstolen ansåg visserligen att entreprenaden var
fackmässigt utförd men att det ändå utgjorde fel eftersom det avvek från vad beställaren haft rimlig anledning
att förutsätta enligt parternas avtal.
C)
Domstolen ansåg att arbetet inte var fackmässigt
utförd eftersom det var Myresjöhus ansvar, och inte beställarens, att veta att putsade enstegstätade fasader kunde medföra fuktskador.
Med anledning av att de uppförda husen upptäcktes vara
fuktskadade väckte ett flertal fastighetsägare talan i tingsrätten mot Myresjöhus.
Fastighetsägarna menade:
Fastighetsägarna ansåg att ett väsentligt fel förelåg i
entreprenaden eftersom Myresjöhus varken utfört sitt
åtagande fackmannamässigt eller med tillräcklig omsorg
tillvaratagit fastighetsägarnas intressen eftersom att husen uppfördes med den enstegstätade fasaden. De yrkade därför att Myrsjöhus skulle förpliktas att byta ut
fasaderna eller betala ersättning för utbyte av dem.
Myresjöhus menade:
Myresjöhus bestred att något väsentligt fel förelåg i entreprenaden enligt ABS 95. Bolaget ansåg att de, med
hänsyn till tidpunkten för entreprenadens utförande,
agerat fackmässigt. Myresjöhus ansåg därför att de inte
agerat vårdslöst när de uppförde husen med putsade enstegstätade fasader och alltså inte ansvarade för att byta
ut fasaderna eller betala någon ersättning.
TP # 6 - Entreprenad
case
- fackmannamässigt utfört?
Sida3
Rätt svar är: B
HD tog först ställning till hur felansvaret enligt ABS 95
skulle tolkas. Enligt ABS 95 föreligger fel om arbetet inte
utförs fackmässigt eller om resultatet av entreprenörens
arbete avviker från vad som har avtalats.
Enligt HD kunde felansvaret tolkas med ledning av konsumenttjänstlagen där begreppet fackmässighet tar sikte
på den professionella kompetensen hos näringsidkaren
och de krav som från en objektiv utgångspunkt kan
ställas på entreprenören. Domstolen menade dock att
begreppet fackmässighet bara utgjorde ett minimikrav.
Utöver fackmässighet hade konsumenten rätt till ett resultat av som motsvarar det som avtalats, vilket utgör fel
om tjänsten avviker från vad köparen med fog kunnat
förutsätta. Enligt HD innebar detta att en tjänst är felaktig om dess egenskaper och användbarhet avviker från
vad konsumenten har skäl att räkna med.
HD konstaterade att enstegstädade fasader medför betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt.
Domstolen menade därmed att konstruktionen inte var
lämplig för sitt avsedda ändamål – och på grund av den
olämpliga konstruktionen svarade inte entreprenörens
arbete mot vad beställaren med fog kunnat förutsätta.
Konstruktionen ansågs därför felaktig enligt ABS 95.
Eftersom konstruktionen med enstegstätade fasader utgjorde fel redan enligt avtalet behövde HD inte ta ställning till om arbetet var fackmässigt eller inte.
Sammanfattningsvis ansågs Myresjöhus ansvariga för
fel eftersom ett uppförande av husen med enstegstätade fasader avvek från vad beställaren kunde förvänta
sig enligt avtalet. Köper man ett nytt hus kan man alltså
kallt räkna med att vissa saker ska fungera. Det nya med
detta fall är att HD slår fast att ABS 95 innebär att en
entreprenör kan komma att ha ett felansvar - trots att
han utfört arbetet fackmässigt.
TP # 6 - Entreprenad
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards