Åtgärd En cirka 30 kilometer lång ringled byggs runt

advertisement
2014-03-21
E4/E12 Umeå, Västerbottens län
Nationell transportplan 2014–2025
Åtgärd
En cirka 30 kilometer lång ringled byggs runt Umeå. Beroende på
utformning av Västra länken byggs 46 broar, 4 trafikplatser och cirka 14
cirkulationsplatser. Projektet är uppdelat i nio entreprenader.
Entreprenad 1–7 är färdiga. Västra länken som utgörs av entreprenad 8–
10 består av 11 km mötesfri väg, tre trafikplatser, tre cirkulationsplatser
och 18 broar inklusive ny bro över Ume älv.
Kostnaden beräknas till ca 2 290 miljoner kronor, varav ca 952 miljoner
kronor belastar planen 2014–2025.
Åtgärden medför ökad säkerhet, förbättrade möjligheter till
arbetspendling och förbättringar för näringslivets godstransporter.
Byggstarten är påbörjad före 2014.
Nuläge och brister
Umeå är Norrlands största tätort och två europavägar går rakt genom
den centrala delen av staden. Den tunga trafiken orsakar både
trafikproblem och dålig luft och staden överskrider
miljökvalitetsnormerna.
Download