Våren - Vi i 2c – Johannesskolan

advertisement
LPP: Våren(NO åk1)
Johannesskolan 2016-02-29
Vi bor i ett land med fyra olika årstider. Det här arbetsområdet handlar om våren.
Mål för arbetsområdet






Du ska kunna samtala om vilka förändringar som sker i naturen på våren.
Du ska kunna samtala om vad som händer med växter och djur under våren.
Du ska kunna namnge och känna igen vårblommorna tussilago, vitsippa och blåsippa.
Du ska kunna göra observationer i naturen och dokumentera dem.
Du ska kunna göra enkla undersökningar i grupp och dokumentera dem.
Du ska kunna vilka tre månader som hör till våren.
Bedömning






Läraren kommer att lyssna på dig då du samtalar om förändringar som sker i naturen på
våren.
Läraren kommer att lyssna på dig då du samtalar om vad som händer med växter och djur
under våren.
Läraren kommer att kontrollera att du känner till vårblommorna tussilago, vitsippa och
blåsippa.
Läraren kommer att kontrollera att du känner till de tre vårmånaderna
Läraren kommer att observera hur du arbetar utomhus tillsammans med dina
klasskamrater.
Läraren kommer att titta på de arbeten som du gör om våren. Läraren vill då se hur du
dokumenterar i text och bild.
Undervisning
Du kommer att få möjlighet att utveckla förmågorna undersöka, samtala, berätta och beskriva.
Du kommer att få vara med och skriva gemensamma texter om våren. Du kommer att få rita,
måla och dokumentera om våren.
Vi kommer att vara i parken och göra observationer. I parken kommer du också att få möjlighet
att samla material som du kan använda för laborationer och dokumentation.
Lgr11
Syfte
För årskurs 1-3 har ämnena fysik, kemi och biologi samma centrala innehåll samt kunskapskrav.
Detta uppmuntrar till att jobba ämnesintegrerat eller tematiskt i just dessa årskurser.
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
Kopplingar till läroplan

Bi
Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Bi
Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
Kunskapskrav
Delar av "kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3":
Kopplingar till läroplan

NO 3
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler
hos några djur och växter.

NO 3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla
undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och
luft.

NO 3
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter
olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla
näringskedjor.

NO 3
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och
kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Centralt innehåll
Delar av det centrala innehållet för årskurs 1-3
Kopplingar till läroplan

NO 1-3
Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och
växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

NO 1-3
Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

NO 1-3
Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

NO 1-3
Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild
och andra uttrycksformer.
Download