1.2 Krafter i tv å dimensioner

advertisement
1.2 Krafter i två dimensioner
Ledningar
1.10
Använd Varignons teorem, det vill säga dela upp kraften i komposanter, så att
hävarmarna blir enkla. Här är det lämpligt att dela upp i en vertikal och en
horisontell komposant. Beräkna därefter momentet för var och en av komposanterna, och addera dessa bidrag.
1.15
Se Illustrationsexempel 1.2.4.
1.16
Se ledning till ex 1.10.
1.20
Momentet för ett kraftpar är detsamma för alla axlar (visas i kapitel 1.2(d)).
Välj därför den axel du tycker verkar enklast.
1.22
Dela först upp kraftena i x- och y-komposanter, och addera dem för att bestämma
kraftsumman (se Illustrationsexempel 1.2.5). Observera att de rena momenten
inte bidrar till ΣF .
Beräkna därefter krafternas bidrag till momentsumman på samma sätt som i
illustrationsexemplet. Här skall de rena momenten adderas till krafternas bidrag.
Se också ekvationerna i anslutning till Figur 1.2.10.
1.23
Om det givna kraftsystemet skall ersättas med en enda kraft, måste denna vara
lika med systemets kraftsumma. Den måste dessutom ha en verkningslinje, så att
dess moment med avseende på någon axel är lika med det ursprungliga systemets
momentsumma med avseende på samma axel.
Då får det givna kraftsystemet och det nya enklare systemet, som består av en
enda kraft, samma kraftsumma och samma momentsumma med avseende på
alla axlar.
1.31
Om tyngdkraftsystemets resultant går genom O, så är systemets momentetsumma
ΣMO = 0. Teckna denna och lös ekvationen med avseende på α.
Download