Nominering till jämställdhetspris år 2001

advertisement
A
B
C
D
E
Älvsjö stadsdelsnämnd
TJÄNSTEUTLÅTANDE
A D M I N I S T R AT I VA AV D E L N I N G E N
SID 1 (4) 2001-10-29
Handläggare: Margareta Hamrén
Tfn: 08-508 21 020
Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
Nominering till jämställdhetspris år 2001
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att inte nominera föreslagen kandidat till jämställdhetspris
för år 2001.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande
till stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning för vidare beredning till
jämställdhetsrådet.
B O X 4 8 , 1 2 5 2 1 Ä LV S J Ö , B E S Ö K S A D R E S S : Ä LV S J Ö S T AT I O N S P L A N 1 1
T F N : 0 8 - 5 0 8 2 1 0 0 0 , FA X : 0 8 - 5 0 8 2 1 0 9 9 , O R G N R : 2 1 2 0 0 0 - 0 1 4 2
ABCDE
SID 2 (4)
Bertil Östberg
stadsdelsdirektör
Margareta Hamrén
administrativ chef
Sammanfattning
Stockholms stad har beslutar att ett årligt jämställdhetspris ska delas ut till en anställd
eller en enhet som medverkat till värdefulla insatser inom jämställdhetsområdet. Priset
syftar till att uppmärksamma goda initiativ och insatser inom stadens egna verksamheter,
premiera engagemang och nya metoder samt att lyfta fram goda exempel.
Nomineringsförslag ska tas fram inom förvaltningen och nämnden fatta beslut om
vilket/vilka förslag som ska nomineras för deltagande i tävlan.
Ett förslag till nominering av en medarbetare att delta i tävlan har inkommit till nämnden.
Medarbetaren nomineras för ” …sitt mod att lyfta fram jämställdhetsfrågor så att dessa
blivit synliga för övriga medarbetare inom Älvsjö stadsdelsförvaltning.” Medarbetarens
insatser har givit upphov till två rättstvister om ifrågasatt brott mot jämställdhetslagen.
Tvisterna har inte prövats rättsligt av domstol utan parterna har förlikats i båda fallen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att inte nominera föreslagen
kandidat till stadens jämställdhetspris för år 2001.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samverkan med stadsdelsdirektören.
Ärendet har beretts på sedvanligt sätt i förvaltningsgruppen 2001 10 30.
Bakgrund
Stockholms stad har beslutat att ett årligt jämställdhetspris ska delas ut till en anställd
eller en enhet som medverkat till värdefulla insatser inom jämställdhetsområdet.
Förstapris är en utbildnings- och seminariecheck på 10 000 kronor. Priset kommer att
delas ut för första gången under december år 2001.
De kriterier som ska vara uppfyllda för att ifrågavarande insatser för jämställdheten ska
kunna belönas är:




Jämställdhetsarbetet ska vara skriftligt dokumenterat.
Arbetet ska ha sin förankring i stadens jämställdhetspolicy och/eller i den egna
förvaltningens/bolagets/stiftelsens lokala jämställdhetsplan.
Resultatet ska kunna användas för spridning av erfarenheter till andra intresserade
verksamheter i staden.
Priset utdelas för ett arbete som är väl dokumenterat och kan visa praktiska,
genomförbara resultat och som har haft betydelse för utvecklingen av
jämställdhetsarbetet inom området.
ABCDE
SID 3 (4)
Ett nomineringsförslag har inkommit, där enhetschef Ylva Ensjö nomineras till
jämställdhetspriset med motiveringen ” … för att hon har haft modet att lyfta fram
jämställdhetsfrågor så dessa blivit synliga för övriga i Älvsjö.” Nomineringsförslaget
bifogas detta tjänsteärende.
De insatser varom här är fråga är dels en anmälan till Jämställdhetsombudsmannen
(JämO) avseende ifrågasatt lönediskriminering, dels en anmälan till JämO om ifrågasatt
diskriminering vid tillsättning av en chefsbefattning. Både rättstvisterna löstes genom
förlikning mellan parterna och har följaktligen inte prövats rättligt i domstol.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen kan konstatera att nominerad kandidat har anmält två fall av ifrågasatt
brott mot jämställdhetslagen till JämO; ärenden som lösts genom förlikning mellan de
avtalsslutande parterna. Det fall som avsåg ifrågasatt lönediskriminering ledde dessutom
till att övriga enhetschefer inom samma verksamhetsområde gjorde en gemensam
anmälan till JämO, som även den efter rättstvisteförhandlingar ledde till förlikning
mellan parterna.
Som förslagsställaren till nomineringen påpekar ” … att någon har modet och har energin
att göra en anmälan är för mig beundransvärt.” har nominerad kandidat visat personligt
mod. Det kan också konstateras, att både parter lyckats skilja på sak och person under
pågående tvisteprocess; något som i sig utgör god grund för fortsatt gott samarbete
mellan de förvaltningslokala parterna på jämställdhetsområdet.
Förvaltningen anser att kandidaten genom sina JämO – anmälningar förvisso har bidragit
till att uppmärksamma frågan om sakligt/osakligt grundad lönesättning respektive tjänstetillsättning, men att rättstvisteärenden, som dessutom inte prövats i domstol, inte kan
anses rymmas i kriterierna för priset. Förvaltningen föreslår således nämnden besluta att
inte nominera föreslagen kandidat till stadens jämställdhetspris för år 2001.
ABCDE
SID 4 (4)
Bilagor
1. Förslag till nominering.
Download