Epivir*, Zeffix* summa poäng potentiell bioack. nedbryt

advertisement
Viktigaste miljöaspekterna i
Stockholms läns landsting
Luftföroreningar och buller från väg-, spår-, och sjötrafik
Luftföroreningar från värme- och elproduktion till lokaler
Äldre föroreningar i mark och byggnader
Läkemedelsrester i mark, vatten och luft
Lustgasutsläpp från vården
Bromma
Henriksdal
Käppala
analys av utsläpp
Provtagning 2 september av
• utsläpp från de stora reningsverken
• sjövatten före och efter utsläppspunkter
Analys av
• svårnedbrytbara antibiotika (tetracyklin, erytromycin, kinoloner)
• naturligt och syntetiskt estrogen
Hållbar utveckling
resultat, antibiotika
Läkemedel,
ng/l
Mälaren
Halvkaksundet
Oxdjupet
Utgående
Käppala
Utgående
Bromma
Utgående
Henriksdal
norfloxacin
e.d.
e.d.
3,3
11,8
11,6
8,3
ofloxacin
ciprofloxacin
e.d.
e.d.
6,0
e.d.
2,1
e.d.
7,4
12,9
6,8
13,3
6,0
7,0
sulfametoxazol
e.d.
e.d.
e.d.
39,3
65
113
trimetoprim
e.d.
8,8
5,8
288
470
127
ampicillin
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
amoxicillin
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
cefadroxil
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
metronidazol
43
e.d.
e.d.
15,3
80
56
doxycyklin
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
erytromycin
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
e.d.
Hållbar utveckling
resultat, östrogenaktivitet
Östrogenaktivitet
Utgående
Käppala
Utgående
Bromma
Utgående
Henriksdal
ng/l
0,3
0,6
0,1
Hållbar utveckling
Läkemedelsflödet
Lagstiftning
Forskning och produktion
Förskrivning
Användning och utsöndring
Uppsamling och rening
Utsläpp och deponi
faktorer att beakta
ekotoxicitet
halveringstid i naturen
bioackumulation
ingående hjälpsubstanser
dispens från gällande lag
olämplig förpackning (PVC, klorblekt etc.)
Hållbar utveckling
klassificering
P
B
T
ersistens
ej lätt nedbrytbart (28 dagar!!)
ioackumulation
oxicitet
PO/W > 3.0
96 t LC50 (fisk) < 1 mg/l, eller
48 t EC50 (Daphnia) < 1 mg/l, eller
72 t IC50 (algae) <1 mg/l
Hållbar utveckling
bedömning av ekotoxicitet
test/utfall
bedömning
LC/EC/IC50 <1 mg/l
mycket hög 3
toxicitet
hög toxicitet 2
LC/EC/IC50 1-10 mg/l
LC/EC/IC50 10-100 mg/l måttlig
toxicitet
LC/EC/IC50 >100 mg/l låg toxicitet
Hållbar utveckling
poäng
1
0
bedömning av nedbrytbarhet
enligt kriterier för lättnedbrytbarhet enligt OECD:s
test guidelines eller motsvarande andra
nedbrytbarhetstester
test
utfall
poäng
biologiskt
lättnedbrytbar
ja
0
nej
3
Hållbar utveckling
bedömning av bioackumulation
enligt fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten,
POW, där substanser med log POW >3 bedöms som
potentiellt bioackumulerande
test
utfall poäng
potentiellt
ja
bioackumulerande
nej
Hållbar utveckling
3
0
Deltagande företag
Abbott
AstraZeneca
Aventis
Bayer
Biochemie
BMM
Boehringer
GEA
GlaxoSmithKline
Ipex
Mayne Pharma
Meda
MSD
NM Pharma
Nordic drugs
Octapharma
Omnia
Oripharm
Pfizer
Pharmacia
Ratiopharm
Roche
Scand Pharm
Schering-Plough
STADApharm
Wyeth
Hållbar utveckling
Svarat på ekotox-frågor
Abbott
NM Pharma
Nordic Drugs
AstraZeneca
Aventis
Bayer
Octapharma
BMM
Boehringer
Omnia
Oripharm
Pfizer
Pharmacia
Ratiopharm
GlaxoSmithKline
Scand Pharm
Biochemie
GEA
Roche
Ipex
Mayne Pharma
Meda
MSD
Schering-Plough
STADApharm
Wyeth
Hållbar utveckling
utfall av PBT-granskningen
22 läkemedel i ATC-grupp J bedömda:
Persistens:
20 var persistenta
2 var ej persistenta
(91 %)
(9 %)
Bioackumulation: 2 var bioackumulerande
(9 %)
20 var ej bioackumulerande (91 %)
Ekotoxicitet:
12 produkter var ekotoxiska (55 %)
10 var ej toxiska enligt PBT (45 %)
Hållbar utveckling
utvärdering av antibiotika
Läkemedel
generiskt namn ekotoxicitet
nedbryt
-barhet
potentiell
bioack.
summa
poäng
Bensylpenicillin*
bensylpenicillin
hög
ja
nej
2
Claforan*
cefotaxim
låg
nej
nej
3
Eusaprim*
trimetoprim
måttlig
ja
nej
1
sulfametoxazol
låg
nej
nej
3
Meronem*
meropenem
låg
nej
nej
3
Rocephalin*
ceftriaxon
låg
nej
nej
3
Zinacef*
cefuroxim
låg
nej
nej
3
Zinnat*
cefuroxim
låg
nej
nej
3
Avelox
moxifloxacin
hög
nej
nej
5
Ciproxin
ciprofloxacin
hög
nej
nej
5
Fortum
ceftacimidin
mkt hög
nej
ja
9
Hållbar utveckling
utvärdering av virushämmare
Läkemedel
gereniskt
namn
ekotoxicitet
nedbrytbarhet
potentiell
bioack.
summa
poäng
Epivir*, Zeffix*
lamivudin
låg
nej
nej
3
Relenza*
zanamivir
låg
nej
nej
3
Zovirax*
aciklovir
låg
nej
nej
3
Zovirax infusion*
aciklovir-Na
låg
nej
nej
3
Agenerase
amprenavir
måttlig
nej
nej
4
Retrovir
zidovudin
måttlig
nej
nej
4
Trizivir
lamivudin+
zidovudin
låg
måttlig
nej
nej
nej
nej
4
Valtrex
valaciklovir
måttlig
nej
nej
4
Viramune
nevirapin
måttlig
nej
nej
4
Ziagen
abakavir
måttlig
nej
nej
4
Rebetol
ribavirin
måttlig
nej
ja
7
Hållbar utveckling
sammanfattning
•
•
•
•
Stor-Stockholms reningsverk släpper ut låga, men
mätbara mängder av vissa långlivade - persistenta –
antibiotika.
Landstinget har därför inlett försök med
miljöklassificering av läkemedel.
Läkemedel är ibland ekotoxiska, oftast persistenta och
sällan bioackumulerande.
I den första miljöklassificeringen blev ungefär
vartannat läkemedel bedömt som mindre
miljöpåverkande.
Hållbar utveckling
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards