Psykisk hälsa/ohälsa
Ca 3-5 % har allvarligare
psykisk ohälsa som
kräver specialistnivåstöd
Ca 20-30 % befinner sig
i riskzon & kan vara i
behov av stöd &
förebyggande insatser
De flesta mår bra….
Generella hälsofrämjande
insatser; goda uppväxtvillkor
bra skola, hem, fritid, arbete
Unga med måttlig psykisk ohälsa –
Läget i Sörmland enligt folkhälsoenkät Liv &
Hälsa ung 2014
Vår definition på ”måttlig psykisk ohälsa”
Ängslig & orolig och nedstämd, mer än en gång i veckan
• 27 % av flickorna
• 10 % av pojkarna
• Totalt 18 %
rapporterar måttlig psykisk ohälsa
Andel elever som känner sig nedstämda, mer
än 1 gång/vecka, åk 2 Sörmland
50
40
30
Flickor
%
Pojkar
20
10
0
2008
2011
2014
Andel elever som känner sig ängsliga och
oroliga, mer än 1 gång/vecka, åk 2 Sörmland
50
40
30
Flickor
%
Pojkar
20
10
0
2008
2011
2014
Unga (17-18 år) med måttlig psykisk ohälsa
Mer värk i kropp och
huvudvärk
Svårare att somna
Vanligare med
%
självskadebeteende
Svårare att prata med
föräldrar om bekymrar
Trivs mindre bra med livet
Besöker
Ungdomsmottagning oftare
Trivs mindre bra i skolan,
skolkar mer, fler F och
mer utsatta för mobbing
Färre som har kompisar
att ”prata om allt” med
Mindre trygghet i hemmet
Mindre nöjda med sin fritid
Vanligare med ADHD
Skillnader mellan flickor & pojkar - som har måttlig
psykisk ohälsa
Flickor
Pojkar
• Mer besök på Vårdcentral
• Mer rökning, alkohol,
berusning och vattenpipa
• Fler som går högskoleförberedande program
• Något mer kriminellt beteende
Men… det är betydligt mer likheter inom
gruppen unga med måttlig psykisk ohälsa
(oavsett kön) – även om det är vanligare
att flickor rapporter psykisk ohälsa
Dataspåret – en del av landstinget
Sörmlands utbildningssatsning - Att
investera i framtiden
- Få fram en bild över behov,
insatser och kostnader för
målgruppen unga med måttlig
psykisk ohälsa