Hepatit C – Informationsblad till möjligt exponerade. Sunderby sjukhus

advertisement
Hepatit C –
Informationsblad till
möjligt exponerade
Du som får det här informationsbladet kan ha blivit utsatt för smitta med
hepatit C virus. Hepatit C är en infektion som smittar via blod. Infektionen
ger inflammation i levern. Då infektionen kan leda till farliga följdsjukdomar
finns anledning att rekommendera alla som kan ha blivit smittade att söka
sjukvården för provtagning.
 Provtagning för hepatit C kan i Norrbotten ske vid i princip samtliga
vårdinrättningar. Vi rekommenderar att Du söker för provtagning i första
hand på din hemvårdcentral eller vid Infektionssektionen, Sunderby
sjukhus
 All provtagning, vård och behandling för hepatit C är kostnadsfri enligt
Smittskyddslagen
Lite information om hepatit C
Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod. Smittämnet är vanligt ute
i världen men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg. Sjukdomen har
hos oss en stark koppling till intravenöst narkotikamissbruk men även andra
smittvägar förekommer.
Smittvägar och smittspridning
Hepatit C-virus finns hos en smittsam patient i blodet. Viruset överförs till
andra genom att blod kommer in i blodbanan på den mottagande personen.
Detta kan ske via orena injektionssprutor eller, i sällsynta fall, genom att
blod kommer i kontakt med sår på hud eller över slemhinnor.
Smittöverföring via blodtransfusion förekom tidigare. Numera testas allt
blod för hepatit C, varför sådan smitta nu är osannolik. Vid några tillfällen
har också smitta överförts inom sjukvården i samband med injektioner.
Risken att bli smittad vid samlag är liten, men kondom skall ändå användas
Huvudprocess
Lever och Gallvägar;
Infektion/Infestation
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Nystedt
Anders Nystedt
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2474
2015-12-30
3.0
vid icke fasta förhållanden. Det är ovanligt att en smittad gravid kvinna
överför smittan till sitt barn.
Man kan nuförtiden med stor säkerhet bedöma om en patient med hepatit C
läkt ut sin infektion.
Symtom, komplikationer, behandling och
diagnostik
Hepatit C-virus orsakar inflammation i levern. Infektionen ger i många fall
inga sjukdomssymtom alls, men många besväras av trötthet och dålig
matlust under veckor till månader i samband med det akuta insjuknandet. I
cirka 70 % av fallen får patienten en kronisk leverinflammation och kan bli
bärare av virus under lång tid, kanske hela livet. En del av dessa kroniska
bärare utvecklar så småningom en skrumplever och kan även utveckla
levercancer.
Det finns läkemedel som i många fall kan bota infektionen och förebygga
dessa komplikationer.
Diagnosen ställs genom att antikroppar mot hepatit C-virus påvisas i
blodprov. Smittsamheten bedöms efter fynd/icke fynd av virus i blodprov.
Upprepade negativa fynd av virus i blodet krävs för bevisande av
smittfrihet/utläkt infektion oberoende av fyndet i antikroppstester.
Huvudprocess
Lever och Gallvägar;
Infektion/Infestation
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Nystedt
Anders Nystedt
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2474
2015-12-30
3.0
Download