Ordningen - Nacka Enskilda

advertisement
Intro


Genetik = ärftlighetslära
Vetenskapen om genomets (arvsmassan)
uppbyggnad & funktion


Genetik besvarar frågor som berört
människan i urminnes tider
Varför liknar organismernas avkomma sina
föräldrar?




Här inne i cellkärnan finns kromosomerna.

.
Kromosomerna är lika två och två.

.
I kromosomerna finns elefantens gener.
Gen
- En del av DNA-spiralen i en cell. En gen
fungerar som en ritning till ett speciellt
protein. Beroende på i vilken ordning de olika
byggstenarna sitter i genen sätts olika
aminosyror ihop till olika proteiner.


Barnens arvsmassa bildas vid befruktningen.
Kromosomerna i pappans spermie och
kromosomerna i mammans äggcell bildar en ny
cellkärna i den första fostercellen som sedan blir
ett barn.
Ägg
- Honornas könsceller. Ägg är mycket större
än spermier (jfr t.ex. ett hönsägg) och kan
inte röra sig själv. Att äggen är stora beror på
att de bidrar med mycket näring.

Spermie
- Hannarnas könsceller. Spermier är små och
rörliga. De innehåller ingen näring utan
endast arvsmassa, dvs DNA. De bildas oftast i
mycket stort antal.



Könsceller kallas även för gameter
När gameterna sammansmälter bildar dem en
befruktad äggcell, s.k. zygot

Alltså…

I könscellerna finns 23 st kromosomer. Bildas
av kroppsceller (somatiska celler) i
äggstockar och testiklar, en process som
kallas meios


Vanliga kroppsceller kallas för somatiska
celler
I varje kroppscell finns det 46 kromosomer
fördelat på 23 par


Molekylen DNA
beskrevs första
gången 1953 av
forskarna…?
James Watson &
Francis Crick


Molekylen som
sådan har en
struktur i form utav
en dubbelspiral.
Strukturen byggs
upp av socker,
fosfat & kvävebas
(Nukleotid)




Kvävebaserna i DNA molekylen är Adenin,
Tymin, Cytosin & Guanin
A–T
C–G
Dessa är förenade med vätebindningar


Generna anger hur aminosyrorna skall sättas
samman i proteinet
En sekvens om 3 st kvävebaser (triplett) anger
en aminosyra


Ordningen av kvävebaserna i DNA-spiralen
utgör själva genen
T.ex. AAACGACGA - denna sekvens skulle
kunna ange genen för insulin. Har man den
så tillverkar kroppen insulin.


Alla kromosomer
utom en är lika
mellan hannar och
honor, d.v.s. en
kromosom är
könsbundet
Det 23:e
kromosomparet
anger om det är en
pojke eller flicka,
vilket kön har
denna människa?

Kromosomerna förekommer som par där
bägge kromosomerna i paret bär på anlag
för samma egenskaper (1 från mamma 1 från
pappa)








Gener?
Kromosomer?
Cellkärna?
Gameter?
Zygot?
Somatiska celler?
Triplett?
Nukleotid?
Download