Genetik

advertisement
Genetik-Ärftlighetslära
Ord att förklara:

































17-07-15
s. 316-353
Genetik
Proteiner
Arv och miljö
Kromosomer
Mänskliga kromosomer 46 st
DNA
Gener = arvsanlag
Genetiska alfabetet (A, T, C och G)
DNA kopiering
Vanlig celldelning
Reduktionsdelning
Könsceller
Parvisa gener
Dominanta gener
Recessiva gener
Korsningsschema
Gregor Mendel
Könskromosomer
♀ och ♂
Färgblindhet
Könsbundet arv
Downs syndrom
Kloning
Mutation
Cancer
Genbank
Genteknik
Hybrid-DNA
GMO (GenModifierad Organism
HUGO projektet
Gentester
Växtförädling
Djuravel
Frågor att tänka på:






Var finns kromosomerna?
Var kommer kromosomerna ifrån?
Vilka uppgifter har DNA?
Vilka uppgifter har proteiner?
Hur kommer det sig att barn inte ser exakt likadana ut som sina föräldrar?
Hur ser framtiden ut tror du när det gäller användningen av kunskapen och tekniken inom
genetiken?
Download