Bi 1 Genetik Uppgifter - Skolvision Människa och miljö

Biologi 1 på Skolvison.se
Bi 1 Genetik Uppgifter
1. Hur många kromosomer har du i dina
18.Hur skulle man kunna framställa läkemedel
2. Hur många kromosomer har du i dina
19.Går det att ”tillverka” en utdöd dinosaurieart
3. Var i cellen finns dina gener?
20.Vad innebär PCR-tekniken?
4. Hur skiljer sig kromosomerna hos en pojke
21.Hur används genetiska fingeravtryck?
kroppsceller?
könssceller? Vad kallas de?
och flicka åt?
5. Beskriv hur det går med kromosomerna när
cellerna delar sig.
6. Rita strukturformler på en DNA-nukleotid
och en RNA-nukleotid med samma kvävebas.
7. Förklara varför celler kan ha olika funktio-
ner trots att de innehåller likadana gener.
8. Hur många kromosomer har en mänsklig
äggcell?
9. Beskriv vad som händer med kromosomer-
na när könscellerna bildas.
10.Varför kan syskon vara olika trots att de har
samma föräldrar?
11.Vilken koppling finns mellan gener och
proteiner?
12.Vilka egenskaper beror på generna?
13.Varför är pojkar oftare färgblinda än flickor?
14.Vad menas med genterapi?
15.Vilka egenskaper kan förändras med avel?
16.Beskriv vad som menas med en klon.
17.Ge exempel på växter som kan framställas
med genteknik.
med hjälp av våra husdjur?
med hjälp av gammalt DNA?
22.Hur kommer det sig att en växtgen kan
fungera i en bakterie trots att växter och
bakterier inte är nära släkt?
23.Beskriv hur det går till att flytta en gen från
en bakterie till exempelvis en tomat?
24.Nämn något läkemedel som kan framställas
med hjälp av genteknik.
25.Vad är en mutation?
26.Hur kan ett litet fel i en gen göra att en
människa blir sjuk?
27.Nämn någon anledning till att en mutation
inte alltid leder till en synbar skada.
28.Vad menas med allel?
29.Vad innebär det att en allel är dominant?
30.Vad är inavel för något? Varför innebär det
ibland problem?
31.Förklara begreppet naturligt urval och
evolution?
32.Varför är det bra att en grupp individer har
hög genetisk variation?
33.Vad är fördelen med sexuell förökning jäm-
fört med asexuell förökning?
1