Naturkunskap 1b HT-11 Instuderingsfrågor – Genetik S.43 – 55, PPT

Naturkunskap 1b
HT-11
Instuderingsfrågor – Genetik
S.43 – 55, PPT, anteckningar samt NE.
1. Hur många kromosomer har människans celler förutom könscellerna?
2. Hur många kromosomer har människans könsceller?
3. Förklara vad som menas med gener samt vad kodar generna för?
4. En hudcell respektive en bukspottkörtelcell skiljer sig något åt vad gäller
utseende och funktion, trots det innehåller dem samma gener. Hur kan det
komma sig att de då får skilda utseenden och funktioner?
5. Vilka fyra kvävebaser utgör ”stegpinnarna” i DNA-molekylens ”ryggrad”.
6. Vilket kromosompar anger om det är en pojke eller flicka?
7. Vilka två könskromosomer finns det hos människan och hur påverkar de vilket
kön en individ får?
8. Vad kallas varianter av gener som ska koda för samma egenskap?
9. Förklara begreppen dominanta respektive recessiva gener.
10. Hur många gener uppskattas människan bära på?
11. Vad är en triplett för något och vad anger en sådan?
12. När och av vilka, publicerades den första beskrivningen av DNA-molekylen?
13. Vad är en Zygot?
14. Vad menas med alleler?
15. Vad menas med homologa kromosomer?
16. Vad menas med att anlagen kan vara homozygota eller heterozygota? Ge
exempel vardera?
17. Vad menas med genotyp respektive fenotyp samt ge exempel?
18. Vad blir resultatet av mitos?
19. Var i kroppen sker meiosen?
20. Vad blir resultatet av meios?
21. Förklara vad som menas med genutbyte.
22. Vad innebär trisomi 21?
Naturkunskap 1b
HT-11
23. Förklara kortfattat vad innebär cancer
24. Vad innebär en mutation, vad har hänt med gensekvensen?
25. En recessiv sjukdom bundet till X-kromosomen yttrar sig lite olika könen
emellan. Förklara varför och på vilket sätt.
26. På vilket sätt är generna inblandade I vilka blodgrupper vi har?
27. Vad kännetecknar s.k. embryonala stamceller och varför är dessa så
intressanta ur forskningssynpunkt?
28. Vad är skillnaden på DNA och RNA.
29. Förklara bildningen av protein utifrån följande begrepp: gen, mRNA, tRNA,
aminosyror.