Malmö universitets strategi 2018–2022

advertisement
Dnr.LED1.2-2017/299
1(av8)
MALMÖHÖGSKOLA
UTKAST
13juni2017
Malmöuniversitetsstrategi2018–2022
Utgångspunktenärattstrateginskavarakonkret,användbarochutgåfrån
verksamheten.Medarbetareochstudenterskakännaigensigochsamtidigtutmanas
tillutvecklingochförändring.Ambitionenärattuniversitetetsolikavetenskapliga
traditionerssärartskarespekterasochuttryckasidenfortsattautvecklingenav
Malmöuniversitet.Målochutvecklingsområdengrundarsigiennulägesanalysav
Malmöhögskolasutbildning,forskningochinternaförutsättningar2017.Den
strategiskaplanenskavaravägledandeförplaneringochuppföljningvid
universitetetsinstitutioner,bibliotekochgemensammaverksamhetsstöd.
Malmöuniversitetskaarbetaaktivtförattmotverkaallformavdiskrimineringoch
utvecklaeninkluderandeochgränsöverskridandekultursominspirerarmedarbetare
ochstudenterattarbetatillsammansmotgemensammamål.Dennakulturskallvara
kännetecknandeförallverksamhetinomMalmöuniversitetochivårsamverkanmed
externapartners.
I.
Vision
Malmöuniversitetanvänderkunskap,kritiskreflektionochkreativitetförattutmana
ochutvecklasamhälletochbidratillenbättreochmerjämlikvärld–såvälglobalt
somlokalt.
II.
Grundläggandevärderingar
Malmöuniversitettardemokratiska,humanistiskaochakademiskavärdenpåallvar
genomattförsvaradetöppnasamhället,detfriaordetochdetkritiskatänkandet.Vi
slårvaktomkunskap,akademiskfrihet,integritet,kvalitetochkollegialitet.
III.
Övergripandemål
Inledningsvispresenterasengemensammålbildmedtreövergripandemålför
utbildningochforskningvidMalmöuniversitet.
MÅLBILD2022–HÖGKVALITETIUTBILDNINGOCHFORSKNING
IMalmöuniversitetsMålbild2022ärhögkvalitetiutbildningochforskningdet
övergripandemåletförhelauniversitet.Genomhögkvalitetiutbildningoch
forskningskaparochspridervikunskapsombehövsförattutmanaochutveckla
samhället,såvälglobaltsomlokalt.
Dnr.LED1.2-2017/299
2(av8)
ÖVERGRIPANDEMÅLFÖRHÖGKVALITETIFORSKNINGOCHUTBILDNINGVID
MALMÖUNIVERSITET:
1.
2.
3.
LÅNGSIKTIG,NATIONELLTFRAMSTÅENDEOCHINTERNATIONELLT
ERKÄNDFORSKNINGSOMTILLSAMMANSMED
FORSKARUTBILDNINGENUTGÖRENTREDJEDELAVUNIVERSITETETS
VERKSAMHET
SAMMANHÅLLNA,STARKAOCHGRÄNSÖVERSKRIDANDEAKADEMISKA
MILJÖERDÄRUTBILDNING,FORSKNINGOCHSAMVERKANÄR
INTEGRERADE
VETENSKAPLIGTFÖRANKRADUTBILDNING,BÅDEAVSEENDE
PEDAGOGIKOCHINNEHÅLL,SOMGERFÖRUTSÄTTNINGARFÖR
STUDENTAKTIVTOCHLIVSLÅNGTLÄRANDE
Genomomvandlingenfrånhögskolatilluniversitetöppnasnyamöjligheterför
forskning,forskarutbildningochforskningsanknytningavutbildning.Forskningenoch
utbildningenviduniversitetetärnyskapande,gränsöverskridandeochtarvarapå
Malmöhögskolasstyrkeområdenochkvalitetersomkännetecknarlärosätetochsom
harutvecklatsunderårenslopp.Deuniversitetsgemensammakvaliteternaär
integreradeiuniversitetetssammanhållnakvalitetsramverkförutbildningoch
forskning,vilketsamtidigttarhänsyntilldeolikavetenskapsområdenaskunskapssyn,
särartochdefinitioneravkvalitet.
Forskningenochutbildningenärlångsiktigochskerinärasamverkanmedandradelar
avsamhälletochisamarbetemedinternationellauniversitet.Utbildningenär
förankradivetenskapochbeprövaderfarenhetochstudenternautvecklarsin
förmågaattkritisktvärderakunskapochomsättakunskapenihandlingisinframtida
yrkesutövning.Forskningenrepresenterarolikavetenskapligatraditionermenärofta
flervetenskapligochadresserarkomplexasamhällsfrågor.Vårambitionärattpåolika
sättsprida,delaochkommuniceravåraforskningsresultatförattkunskapenskabidra
tillenhållbarsamhällsutvecklingiettglobaltsammanhang.
Medutgångpunktfråndeakademiskavärdenaakademiskfrihet,integritetoch
kvalitet,harMalmöuniversitetenfriståendeochkritisktgranskanderollisamhället.
Våramedarbetaredeltaraktivtisamhällsdebattenochuniversitetetskavaraen
öppenplatsförmedborgerligbildning,kunskapsutbytenochkritiskasamtalom
viktigasamhällsfrågor.
IV.
Utvecklingsområden2018–2022
Idettakapitelpresenterasfemutvecklingsområden.Områdenaharidentifierats
utifrånennulägesanalysavMalmöhögskolasutbildning,forskningochinterna
förutsättningar2017.Ansatsenharvaritattringaindeområdensomärviktigastför
attutvecklauniversitetetunderdenförstafemårsperioden,medutgångspunktide
övergripandemålenförhögkvalitetiutbildningochforskning.Inomrespektive
utvecklingsområdepresenterasutgångpunkterochprioriteringarsomskavara
Dnr.LED1.2-2017/299
3(av8)
vägledandevidplaneringochuppföljningavuniversitetetsolikaverksamheter.I
verksamhetsplanernaformulerasmålochaktiviteterisamklangmedde
universitetsgemensammamålen.Detförstautvecklingsområdethandlaromattde
akademiskavärdenaskavisavägenunderomvandlingenfrånhögskolatill
universitet.
AKADEMISKAVÄRDEN
Utgångspunkterochprioriteringar
MALMÖUNIVERSITETSVERKSAMHETSKAVÄGLEDASAVDEAKADEMISKA
VÄRDENA,PRINCIPENOMKOLLEGIALITETSAMTKVALITETSDRIVANDE
STUDENTINFLYTANDE,GENOMATT:
•
•
•
skapaarenorförsamtalkringhurakademiskfrihet,integritetochkvalitet
skagenomsyrauniversitetetsundervisning,forskningochsamverkan
skapagodaförutsättningarförkollegialitet,medarbetarinflytandeoch
studentinflytande
vidareutvecklaarbetssättsomsätterdenakademiskaverksamhetens
kvaliteticentrum
IövergångenfrånMalmöhögskolatillMalmöuniversitetbehöverdeakademiska
värdenastärkasochvisavägen(Bexell,2011).Akademiskavärdensåsomakademisk
frihet,integritetochkvalitetskagenomsyraallutbildningochforskningvidMalmö
universitet.EnligtuniversitetensMagnaCharta(Bologna,1988)ärfrihetiforskning
ochutbildninguniversitetensgrundläggandelivsprincipochskadärförrespekterasav
detövrigasamhället.Malmöuniversitethargenomsittvetenskapligtgrundande
kritiskaförhållningssättenviktigrollisamhälletochvillävenstödjainternationella
kollegorssträvanefterakademiskfrihetochintegritet.Medakademiskfrihetföljer
ettakademisktansvarochattsakligtgrundadeargumentalltidskaståicentrum.Den
akademiskakvalitetenärdetövergripandemåletförverksamhetenochuniversitetet
behöverdärförarbetaförettstärktreelltochkvalitetsdrivandestudentinflytandeoch
förenstärktkollegialitet.
Principenomkollegialitetskapräglauniversitetskulturensomställer
kunskapsutvecklingochkunskapsprövningifokus.Kollegialitetbidrartillakademisk
kvalitetgenomdenkollegialagranskningensompågårkontinuerligtinom
lärarkollegiet,forskargruppen,institutionenochfakultetenisambandmed
granskningavansökningarommedelochanställningar,artikelmanus,avhandlingar,
kurserochutbildningsprogram.
Kollegietsinflytandeöverochdelaktighetiverksamhetensinnehållbehöverutvecklas
ochstärkas–tillexempelgenometttydligtmandatförfakultetsstyrelserna,
samrådsförfarandevidakademiskachefsutnämningarochinförandetavett
rådgivandeuniversitetskollegium.
Beslutochberedningavfrågorinförbeslutskaenligtdekollegialaidealenbaseraspå
kunskap–vilketinnebärattmedarbetaresomingåriolikanämnderochgrupperingar
Dnr.LED1.2-2017/299
4(av8)
ärutseddaförattrepresenteraolikakompetenserochkunskaper.Kunskapenhosalla
universitetetsmedarbetareskatastillvarapåbästasättochallailedningsfunktion
skaskapagodaförutsättningarförutvecklingenavenkollegialochdemokratisk
organisationskultur.
RESURSEROCHSTÖDFÖRFORSKNINGOCHFORSKARUTBILDNING
Utgångspunkterochprioriteringar
MALMÖUNIVERSITETSKASKAPARESURSEROCHSTÖDFÖRUTÖKAD
FORSKNINGOCHFORSKARUTBILDNING,GENOMATT:
•
•
•
•
•
•
skapagodaförutsättningarförutvecklingavsammanhållna,starkaoch
gränsöverskridandeakademiskamiljöervilketkaninnebäraattvägval
behövergöras
utvecklastrategierförattökadenexternaforskningsfinansieringenmed
inriktningmotbådenationellaochinternationellafinansiäreravolikaslag
säkerställaattdetinternaresursfördelningssystemetskaparstödoch
incitamentförattstärkaforskningensochforskarutbildningenskvalitet
ochutbildningensforskningsanknytning
utvecklaprocesserochstödförhögkvalitetiforskarutbildningoch
forskning
utvecklaforskningsinfrastrukturen,bådeavseendekompetensoch
strukturellaförutsättningar,ochskapagodaförutsättningarföröppen
vetenskap
utvecklastöd,processerochförutsättningarförnyttiggörandeav
forskningsresultattillexempelgenomattstartaetteget
innovationskontorochholdingbolag
Denstörstaförändringenvidövergångenfrånhögskolatilluniversitetärutökningen
ochförstärkningenavforskning,forskarutbildningochforskningsanknytningav
utbildning.MåletärattutökaMalmöuniversitetsforskningochforskarutbildning
frånenfemtedeltillcirkaentredjedelavverksamhetenikronorräknatunder
perioden2018–2022.Enutmaningblirattbibehållaandelenexterna
forskningsresursersamtidigtsombasanslagetförforskningökar.
Vibehöverarbetaaktivtföratthittanyafinansieringskällorförforskningoch
forskarutbildningbådenationelltochinternationellt.Ettledidettaärattutvecklaen
EU-strategiliksomenlångsiktigstrategiförfundraising.Attskapatidsutrymmeoch
formerförkollegialgranskningavforskningsansökningarkanbidratillattökaandelen
beviljadeforskningsansökningar.
Dnr.LED1.2-2017/299
5(av8)
IDENTITETOCHROLLISAMHÄLLET
Utgångspunkterochprioriteringar
MALMÖUNIVERSITETSKATAVARAPÅ,VIDAREUTVECKLAOCHKOMMUNICERA
VÅRAGEMENSAMMASTYRKEOMRÅDEN,GENOMATT:
•
•
•
vidareutvecklaochkommunicerauniversitetetsgemensamma
styrkeområdensåsomvårrikasamverkan,samproduktion,mångfald,
jämställdhet,flervetenskapligaansatsochglobalaengagemanginom
bådeutbildningochforskning
integrerauniversitetetsgemensammakvaliteteridetsammanhållna
kvalitetsramverketförutbildningochforskning
varaettdigitaliseratuniversitetsompåettnyskapandesättinteragerar
medsamhälletförattsprida,delaochkommuniceravåra
forskningsresultatochstyrkeområden
MALMÖUNIVERSITETSKAISAMVERKANVARAENVIKTIGSAMHÄLLSAKTÖR,
GENOMATT:
•
•
•
•
deltaidenoffentligadebattenomviktigasamhällsfrågorochskapa
mötesplatserförsamtal
utifrånettkritisktakademisktförhållningssättaktivtbidratillenhållbar
samhällsutveckling
utvecklamerlångsiktigarelationerochöverenskommelserinomvåra
nationellaochinternationellauniversitetssamarbetensamtivår
samverkanmedandradelaravsamhället
tavarapåvåraalumnerochandravännerochderasfortsatta
engagemangiverksamheten
MALMÖUNIVERSITETSKAVERKAFÖRENBREDDADAKADEMI,GENOMATT:
•
•
•
skapaenöppenochinkluderandeuniversitetskultur
skapagodaförutsättningarförbreddadrekryteringochbreddat
deltagandeiutbildningochforskningochtavarapåmångfalden
aktivtarbetaförlikavillkorförstudenterochmedarbetaresamten
jämställdhetsintegreradverksamhet
MALMÖUNIVERSITETSKASKAPAMÖJLIGHETERFÖRFLERVETENSKAPLIGA
SAMARBETEN,GENOMATT:
•
•
•
undanröjastrukturellahinderförsamarbetenmellanfakulteteroch
institutionerinomuniversitetet
stödjautvecklingenavfakultetsövergripandeutbildningarmeden
flervetenskapligansats
stödjautvecklingenavflervetenskapligaforskningsprogramoch
forskarskolor
Dnr.LED1.2-2017/299
6(av8)
Malmöuniversitetvillbidratillenutvecklingsomärsocialt,ekonomisktoch
ekologiskthållbar,såvällokaltsomglobalt.Vitarvårtsamhällsansvarpåallvaroch
värnaromallmänhetensförtroendegenomvårvetenskapligtgrundadeutbildning
ochforskningochgenomattviäraktivaisamhällsdebatten.Vivillvaraett
nyskapande,gränsöverskridandeochkommunikativtlärosäteochbidratillatt
bildningochlivslångtlärandeblirettsjälvklartinslagihelasamhället.
Malmöuniversitettarvarapådegemensammastyrkeområdensomharvuxitfram
underårensloppochsombidrartillakademiskkvalitet.Samverkan,breddat
deltagande,mångfald,jämställdhet,flervetenskapochglobaltengagemangärnågra
avdessakvalitetersomutmärkerMalmöuniversitetsidentitetochrollisamhället.
Inkluderingochbreddatdeltagandeiutbildningärenväsentligförutsättningföratt
allaisamhälletskakunnagörasinrösthördochgesmöjlighetattpåverka.
Inkluderingochmångfaldskaparenkreativochinspirerandeakademiskmiljö.
Universitetetskavaraentillåtandeplatsdärkunskapochkonstnärligkompetens
finnsnäratillhands.
KOMPETENS,LEDARSKAPOCHKARRIÄRVÄGAR
Utgångspunkterochprioriteringar
MALMÖUNIVERSITETSKAREKRYTERAOCHBEHÅLLAMEDARBETAREMEDHÖG
KOMPETENS,GENOMATT:
•
•
•
•
•
•
•
•
utvecklaenattraktivarbetsmiljömedgodaarbetsvillkorochjämställda
karriärmöjligheterförallamedarbetare
skapamöjligheterförutökadochsammanhållenforskningstid
införatransparenta,jämställdhetsintegreradeakademiskakarriärvägar
medolikainriktningar
utlysadoktorandanställningarochpostdoktoralaanställningarenligten
universitetsgemensamochförutseendetidsplan
aktivtdrivaochutvecklafortbildningochkompetensutvecklingföralla
medarbetareochskapatidsutrymmeförattdeltaiuniversitetets
vetenskapligamötenochseminarier
aktivtdrivaochutvecklafortbildningochkompetensutvecklingi
högskolepedagogikförallundervisandepersonalförtydligmeritering
främjaexternarekryteringar,internationellochnationellmobilitetsamt
utvecklastödettillinternationellamedarbetare
utvecklaformernafördeladeochadjungeradeanställningarsamtandra
typeravömsesidigautbytenmedolikasamverkanspartners
MALMÖUNIVERSITETSVERKSAMHETSKALEDASAVCHEFEROCHLEDARESOM
HARENGODKOMPETENSOCHETTINKLUDERANDELEDARSKAP,GENOMATT:
•
säkerställaenkollegialochjämställdhetsintegreradprocessför
rekryteringavcheferpåallanivåer
Dnr.LED1.2-2017/299
7(av8)
•
•
utvecklagemensammaledarskapsintroduktionerochprogramföralla
cheferförattökaförståelsenförhurdetillsammanskanbidratillenhög
kvalitetidenakademiskaverksamheten
utbildaframtidensforskningsledare
Attbehållaochrekryteramedarbetaremedhögkompetensinomsitt
verksamhetsområdeärengrundförutsättningförattMalmöuniversitetskauppnå
sinamål.Vivillvaraenattraktivarbetsplatsvilketinnebärattallavåramedarbetare
skahagodaarbetsvillkorochkarriärmöjligheter.Ienlighetmeduniversitetetssträvan
attskapasammanhållnaakademiskamiljöerskavårastudenterkännaattdetfinns
tydligavägarfördemsomvillgåvidareisinastudierpåavanceradnivåeller
forskarnivåellerannatarbeteviduniversitetet.
Malmöuniversitetvillvaraettinkluderandeuniversitetochvisträvarefteratt
anställamedarbetaresomharolikabakgrundvilketbidrartillvårmångfald.
Rekryteringavinternationellamedarbetareochstudenterärenviktigförutsättning
förvårakademiskakvalitetochvårtglobalaengagemang,vilketförutsätteren
välutveckladorganisationochstödverksamhet.
Förutsättningarnaförrekryteringavledandeforskaresomkanbidratillattbyggaupp
starkaforskningsmiljöerskaförbättras.Anställningsformernaförexterna
doktorander,adjungeradelärareochgästlärarebehöverutvecklasförattmöjliggöra
ettkontinuerligtutbytemellanakademiocholikasamhällssektorer.Universitetet
behöverstärkabådedetakademiskaochdetadministrativaledarskapet,förenökad
förståelseochkompetenskringhurkvaliteteniutbildningenochforskningenkan
främjas.Framtidensforskningsledare,utbildningsledareochadministrativaledare
behöverutbildasförattviskakunnautvecklastarkaakademiskamiljöer.Genomatt
involverapersonermedolikasakkunskapkanvibättretatillvaradenkunskapoch
kompetenssomfinnsinomorganisationenienlighetmeddekollegialaprinciperna.
UNIVERSITETSMILJÖ
Utgångspunkterochprioriteringar
MALMÖUNIVERSITETSKAERBJUDATRIVSAMMA,KREATIVAOCHANPASSADE
ARBETS-OCHLÄRANDEMILJÖER,GENOMATT:
•
•
•
idialogmedmedarbetareochstudenterutformaochanpassa
arbetsmiljönochlärandemiljöntilldenverksamhetsombedrivsinom
utbildning,forskningochverksamhetsstödsamtanvändadenforskning
somfinnsinomarbetsmiljöområdetförattskapakreativaochhållbara
miljöersomfrämjarhälsa
utformauniversitetsmiljönsåattdenuttryckeruniversitetetsidentitet
ochstödjerbådekvalitativapersonligamöten,socialinteraktionochde
möjlighetersomenökaddigitaliseringmedför
skapagodaförutsättningarförattgenomsamverkanbedrivautbildning
ochforskningiolikasamhällskontexterochvirtuellamiljöer
Dnr.LED1.2-2017/299
8(av8)
MALMÖUNIVERSITETSKAERBJUDAETTSAMMANHÅLLETTIDSUTRYMMEFÖR
UNDERVISNINGOCHFORSKNING,GENOMATT:
•
•
utformasystemochrutinersombyggerpåtransparens,förutsägbarhet,
tydlighetochrättssäkerhetochsombidrartillattfrigöraett
sammanhållettidsutrymmeförundervisningochforskning
tavarapåmedarbetaresolikakompetenserpåbästasättocharbeta
tillsammansförenhögkvalitetiutbildningochforskning
Malmöuniversitetsutbildningochforskningbedrivsisåvälinterna,externasom
virtuellamiljöerochgenomförsoftagenomsamverkanmedföretag,organisationer,
skolor,hälso-ochsjukvårdellerandraoffentligamyndigheter.Attskapagoda
förutsättningarförsamverkanärdärförviktigtförattuppnåenhögakademisk
kvalitet. Lärareochforskareskakännaattdehargodaförutsättningarattutförasitt
akademiskaarbetepåarbetsplatsenochdetärviktigtattskapaenattraktiv
arbetsmiljöförattkunnarekryteranyamedarbetare.Vibehöverävenutveckla
denfysiskaochvirtuellalärandemiljön,såväldenformellasomdeninformella,föratt
säkerställaattMalmöuniversitetsframtidakunskapsmiljöerbidrartillattutveckla
detpedagogiskamötet.
Underenlångradavårharanslagenförutbildningochforskningurholkats.Föratt
frigöramerresursertilldenakademiskaverksamhetenbehöverstödetfrånlärosätets
ledningochadministrationblimerresurseffektivtochutvecklingenavett
välfungeradeochlokaltnärvarandeverksamhetsstödärdärföravstorbetydelse.
Download