Var tar läkemedlen vägen

advertisement
Läkemedel i Miljön
Var tar de använda och oanvända
läkemedlen vägen ?
Varför är det viktigt att söka efter dessa?
Örebro 050902
© Apoteket AB 2001
(Bild 2)
Giftfri Miljö
•Halterna av ämnen som förekommer naturligt i
miljön är nära bakgrundsnivåerna
•Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är
nära noll
•Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre
miljö och inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är
nära noll och för övriga kemiska ämnen inte
skadliga för människor
•Förorenade områden är undersökta och vid behov
åtgärdade
© Apoteket AB 2001-07-27
(Bild 3)
VARFÖR BRY SIG?
• Läkemedel är biologiskt aktiva ämnen
• Ofta toxiska och svårnedbrytbara
• Används i stor mängd
• Stor kunskapsbrist
• Läkemedel - sjukvårdens viktigaste verktyg
© Apoteket AB 2001-07-27
Läkemedel
(Bild 4)
Örebro län 2004
• Antal
ca 7.600 st
• Volym
>5,0 milj. förp.
• Aktiva substanser
>1.200 st
• Aktiva substanser
>35 ton
• Antal doser
© Apoteket AB 2001-07-27
>184 miljoner
A
-h
jä
rt
a
oc
h
at
kr
sm
et
N
äl
sl
tn
op
n
in
er
p
gs
vs
or
ys
ga
te
m
n
et
oc
h
äm
ne
so
m
B
R
-b
-a
D
lo
nd
-h
d
G
ni
ud
o
ng
-u
ch
so
rin
bl
rg
od
-o
an
b
ch
ild
en
kö
an
ns
de
or
or
ga
ga
n
n
H
s
M
am
-h
-r
tk
or
ör
m
ön
e
on
ls
sh
ea
er
p
ex
pa
kl
ra
kö
te
n
J
ns
-i
h
nf
or
ek
m
on
tio
L
ns
er
-t
sj
um
uk
S
ör
do
er
ög
m
oc
P
ar
on
-a
h
o
r
nt
ub
ch
ip
bn
ör
ar
on
in
as
ga
itä
ri
ra
im
,i
ns
m
ek
un
ts
dö
da
nd
e
V
-v
ar
ia
-m
C
DDD Tusental
(Bild 5)
Apotekens, i Örebro län, försäljning
av läkemedel 2003 och 2004
Antal dygnsdoser (tusental) per ATC-grupp
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
© Apoteket AB 2001-07-27
2003 TOTALT
2004 TOTALT
2003 Öppenvård förskrivning
2004 Öppenvårdförskrivning
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
(Bild 6)
Faktorer att beakta
• Ekotoxicitet
• Halveringstid i naturen
• Bioackumulation
• Hjälpsubstanser
• Dispenser
• Olämplig formulering/förpackning
© Apoteket AB 2001-07-27
(Bild 7)
Klassificering
•Persistens
•Bioackumulation
•Toxicitet
© Apoteket AB 2001-07-27
(Bild 8)
Tillverkning / import
Distribution / försäljning
Vårdinrättningar
Oanvända
läkemedel
Hushåll
Medicinering
Utsöndring via
urin och fekalier
Oanvända
läkemedel
Medicinering
Utsöndring via
urin och fekalier
Avloppsreningsverk
Reningsverksslam
Deponi/förbränning
Jordbruksmark
© Apoteket AB 2001-07-27
Vattenrecipient
(Bild 9)
Medicinering
• Upptag
• Utsöndring
© Apoteket AB 2001-07-27
•
oförändrad form
•
metaboliter
•
konjugat
(Bild 10)
© Apoteket AB 2001-07-27
(Bild 11)
Överbliven medicin
Fråga 2 ”Blev det någon medicin över efter användning?”
%
100
80
66
63
Ja
Nej
Tveksam, vet ej
60
40
31
30
20
6
5
0
2004
© Apoteket AB 2001-07-27
2001
Bas: Fått medicin på recept (769 ip)
(Bild 12)
Överbliven medicin
Fråga 3 ”Vad gjorde ni med den överblivna medicinen?”
Lät stå i skåpet/sparar
den
48
42
41
Lämnade in på Apoteket
3
Slängde i soporna
Lämnade på miljöstation
7
2004
2001
1
1
Lämnade till vårdcentral
1
Återvinningscontainer
1
1
Annat svar, vad?
Tveksam, vet ej
2
0
© Apoteket AB 2001-07-27
54
20
40
60
80
Bas: Blev medicin över (243 ip)
100
%
(Bild 13)
Varför lämna överbliven medicin till Apoteket?
Fråga 8 ”Vad är anledningen till att du lämnar in den överblivna medicinen till
Apoteket?”
42
Av säkerhetsskäl..
50
35
För att skona miljön
26
17
15
Lagen säger så
För återanvändning (i
sjukvården, u-hjälp etc)
4
5
14
Annat svar, vad?
11
5
4
Tveksam, vet ej
0
© Apoteket AB 2001-07-27
2004
2001
20
40
60
80
100
%
Bas: Lämnar in till Apoteket (753 ip)
© Research Int ernational S weden AB 1511677 C. Boi je/hnk
13
(Bild 14)
ÖVERBLIVNA LÄKEMEDEL
• Ca 96% av förpackningarna kommer från
öppenvården
• > 50% av förpackningarna hade passerat
utgångsdatum
• 65% av förpackningarna var obrutna eller
hade > 2/3 av innehållet kvar
• Värdet av kasserade läkemedel kan skattas
till
1-2 miljarder per år
© Apoteket AB 2001-07-27
(Bild 15)
Läkemedels miljöeffekter
• Antibiotikaresistens
• Hormonella effekter
• Cytotoxiska effekter
• Subterapeutiska effekter under lång tid
• ??
© Apoteket AB 2001-07-27
Download