Jämställdhet och EU

advertisement
Jämställdhet och
EU-finansiering – två exempel
EUFOU:s nätverksträff, 17 maj 2016
Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet, VA
Trend mot öppenhet och inkludering
• Open science, open innovation, open access
• Ansvarsfull forskning och innovation, RRI
• Utmaningsorienterad forskning och innovation
4
Samhällsutmaningar
 Hälsa, åldrande befolkning
 Livsmedelstrygghet, hållbart
jord- och skogsbruk

Säker, ren, effektiv energi

Smarta, gröna, integrerade transporter

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet

Inkluderande, innovativa samhällen

Säkra samhällen
Genus och EU:s ramprogram
– två exempel
• Påverkan, samverkan, medverkan – en nationell
påverkansplattform för ökat deltagande i SwafS
• RRI Tools – ett FP7-projekt
En påverkansplattform
– vad är det?
• EU-Sam och nationella påverkansplattformar
• Samordna svenska styrkeområden – inte ett
planeringsbidrag till ansökningar
• Plattform för SwafS under 2016–17
• SwafS: separat arbetsprogram
OCH ”cross-cutting issue” (RRI)
Påverkan, samverkan,
medverkan – vilka är vi?
• Ca 50 medlemmar:
förenas av intresse för relationer vetenskap–samhälle
• Plattformens samordnas av VA
• Styrkor: Kompetens, erfarenhet och breda
nätverk (svenska och internationella)
Plattformens mål
• Påverka kommande
arbetsprogram – ökat
svenskt deltagande
• Arbeta för ökat ”RRI-genomslag”
i övriga Horisont 2020
• Öka förståelsen för RRI hos
svenska aktörer verksamma
inom andra delar av Horisont
2020 – kontaktnod
Exempel på aktiviteter
• Webbplats under
uppbyggnad:
www.swafs.se
• En serie (frukost)möten
• Höstevent i Bryssel
med SiS.net
• Svar på EU-samråd
• Medverkan i flera expertgrupper
• Kontakt med andra svenska plattformar
• Er roll?
Genus och jämställdhet i plattformen
• En stark profil i plattformen
– genusexpertis i ”projektteamet”
• Nationella sekretariatet för
genusforskning & Sveriges
genusforskarförbund
• Enskilda forskare och experter:
– Liisa Husu, Örebro universitet
– Malin Lindberg, LTU
– Paula Wennberg, LTU
RRI Tools
•
EU-projekt inom
7:e ramprogrammet
•
Tre år: 2014–2016
•
26 partners i 30 länder
 Vetenskap & Allmänhet
– svenskt nav
•
•
- Svenska Science Centers
- partner
Vad är RRI?
•“RRI is an approach that allows all societal
actors (researchers, citizens, policy makers,
business, third sector organisations etc.) to work
together during the whole research and
innovation process in order to better align both
the process and its outcomes with the values,
needs and expectations of European society.”
Vad är RRI?
 Ska uppnå:
 Främja hållbara och önskade innovationer
 Processen ska kännetecknas av:




Diversitet och inkludering
Framsynthet och reflektion
Öppenhet och transparens
Lyhördhet och öppenhet för förändringar
Vilken framtid vill vi ha?
• Innovationer som är
hållbara miljömässigt,
socialt och ekonomiskt
• Innovationer som är
accepterade av alla
som berörs
Tänk efter före!
• Vilka konsekvenser kan det bli?
Bra/dåliga
• Har vi fått med
alla aspekter?
• Har vi pratat med
alla viktig grupper?
Tack!
[email protected]
www.v-a.se
www.rri-tools.eu
Twitter/FB/Instagram: vetenskapoallm
18
Download