S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
Familjedaghem i Solberga
Familjekänsla och gemenskap i små grupper
Familjedaghemmen är ett viktigt alternativ till förskolan som likt förskolan
lägger grunden till ett livslångt lärande. I familjedaghemmen är barnen
delaktiga i alla sysslor som förekommer i ett hem.
Varje dagbarnvårdare arbetar i sitt eget hem med en liten barngrupp men
samarbetar också i ett arbetslag. Med föräldrar i familjedaghem förs en
ständig dialog och ett fortlöpande samtal om barnens trivsel och utveckling.
När vi arbetar i arbetslag två dagar i veckan använder vi förskolornas lokaler
för skapande, rörelselek och rytmik. Detta förstärker möjligheterna för
gemensamt arbete och gruppaktiviteter med barnen. I vår bostad har vi ett
särskilt lekrum för barnen. Vi är också ute med barnen varje dag.
Vi är två familjedaghem som är belägna nära varandra i Apelsinlunden.
Vi tar emot barn i åldrarna 1-5 år. För närvarande är totalt 12 barn inskrivna.
S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 2 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
ÅTAGANDE
NORMER
OCH VÄRDEN

Vi åtar oss att erbjuda ditt barn trygghet och gemenskap i liten grupp i
hemmiljö

Vi åtar oss att ditt barn ska få trygghet samt lära sig respekt och tolerans för
andras åsikter och olikheter

Vi åtar oss att ge ditt barn samt föräldrar ett välkomnande bemötande varje
dag och sträva efter arbetsformer som motverkar diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling
UTVECKLING
OCH LÄRAND E

Vi åtar oss att ge barnen kunskaper om sin omvärld så att hon/han förstår
att vara aktsam om natur och samhälle

Vi åtar oss att stärka ditt barns språk och språkutveckling

Vi åtar att stärka varje barn i sin identitet och självkänsla

Vi åtar oss att styra insatserna för barn i behov av särskilt stöd så att de sätts
in så tidigt som möjligt

Vi åtar oss att främja en god hälsa genom att servera omväxlande och
näringsriktig kost som ger goda matvanor

Vi erbjuder stimulerande utevistelse där barnen uppmuntras till lek och
rörelse genom mångsidig vistelse i skog och mark
S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 3 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
BARNS

INFLYTANDE
Vi åtar oss att ge ditt barn inflytande efter mognad
FAMILJEDAGHEM

Vi åtar oss att du som förälder erbjuds deltagande i organiserad
föräldramedverkan.
SAMVERKAN

OCH HEM
MED SKOLAN
Vi åtar oss att ha ett förtroendefullt samarbete med skolan i samråd med
förälder
RÄTTELSE
Om vi inte lyckats leva upp till våra åtaganden ska vi genast rätta till det som
blivit fel och se över våra rutiner för att undvika att misstagen upprepas.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL
Du är välkommen att lämna positiva synpunkter eller klagomål då de
sammantaget ger oss en unik möjlighet att förbättra verksamheten. Dina
klagomål åtgärdas snarast, dokumenteras, följs upp och används till att utveckla
verksamheten.
Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål med e-post, per brev eller med
hjälp av formuläret i foldern ”Dina tankar om vår service”. Vi tar även emot
dina synpunkter per telefon. Samtliga klagomål rapporteras till personalgruppen
och ansvarig chef.
S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 4 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
Du kan vända dig till:
Mona Andersson, förskolechef
tel. 508 21 470
[email protected]
Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef
tel. 508 21 070
[email protected]
VILL DU VETA MER?
Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att ringa eller besöka
oss. Du kan även ta del av informationen på vår webbplats
www.stockholm.se/alvsjo
STOC KHOLM 2007-11-30
Mona Andersson
Förskolechef
Familjedaghem
Älvsjö stadsdelsnämnd
PRÄSTGÅRDSGR ÄND 16
125 44 ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ STAT IONSPLAN 1 1
BOX 48, 125 21 ÄLVSJÖ
TELEFON: 508 21 470
TELEFON: 508 21 000
TE LE FAX: 508 21 455
TE LE FAX: 508 21 099
E-POST: [email protected]
E-POST : [email protected]
DENNA GARANTI GODKÄNDES AV ÄLVSJÖ STADSD ELSNÄMND 2008-01-24.