Kvalitetspolicy Askersundshälsan AB bedriver företagshälsovård i

Kvalitetspolicy
Askersundshälsan AB bedriver företagshälsovård i Örebro län med inriktning både mot
näringslivet och mot den offentliga sektorn.
Ständig utveckling av våra metoder och arbetssätt är en förutsättning för att vi ska klara vår
framtida konkurrenskraft. För att utvecklingen skall ha rätt inriktning måste vi förstå våra
kunders krav och förväntningar och uppfylla dessa. Endast då blir vi ett förstahandsval för
nuvarande och framtida kunder.
Kvalitetsfrågor är en integrerad del av den dagliga verksamheten hos Askersundshälsan. Vi
tillvaratar våra medarbetares kunskap, kompetens och erfarenheter så att alla känner
motivation och delaktighet i kvalitetsarbetet. Vi utvecklar och levandehåller ett för vårt
företag och vår verksamhet anpassat ledningssystem.
Vi ska samarbeta med våra kunder och leverantörer i kvalitetsfrågor, för att bidra med vår
kunskap i syfte att förbättra våra tjänster och kundernas arbetsmiljö.
Viktiga frågor för oss är att kunderna får snabb och korrekt respons av kompetent personal,
samt att vi inte åtar oss mer än vi klarar.
Vårt övergripande mål är NOLL FEL!