S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
Förskolan Prästängen
Barns utveckling i samspel med omvärlden
Vi är en förskola som lyfter fram det mångkulturella i pedagogiken för att
utveckla barnets känsla och respekt för andras kulturer.
Vår verksamhet bygger på barnens naturliga nyfikenhet och lusten att lära.
Vi ser barnen som kompetenta människor som är nyfikna och vill lära sig att
utforska sin omgivning och förstå sin omvärld.
Vi ser språket och kommunikationen som viktiga inslag i vårt arbete. Vi
utvecklar barnens språk genom skapande och väver in kultur, natur och
estetik i arbetet med språket.
Vi använder oss också av sagor, drama, rim, ramsor och språklekar för att
stimulera barnens språkutveckling.
Vi vill att förskolan ska vara en kreativ, kvalitativ och inspirerande
inlärningsmiljö. Barnen lär sig att skapa och kommunicera med hjälp av olika
uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik och rörelse. Vår
ambition är att barnen skall utvecklas med alla sina sinnen med leken som
utgångspunkt.
Vi arbetar med portfolio som dokumentationsmetod för att synliggöra barnens
utveckling och lärande för barnen själva, pedagoger och föräldrar. Portfolio
innehåller bara positiva saker i barnens utveckling.
Prästängen ligger i Prästgårdsgärde nära Älvsjö station. På förskolan finns två
avdelningar; en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år samt en
syskonavdelning med barn i åldern 3-5 år.
S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 2 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
ÅTAGANDE
NORMER
OCH VÄRDEN

Vi åtar oss att ge ditt barn en trygg och säker miljö, ökad förståelse för
jämställdhet samt att få lära sig respektera andras åsikter och olikheter

Vi åtar oss att ge ditt barn samt föräldrar ett välkomnande bemötande varje
dag och sträva efter arbetsformer som motverkar diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling
UTVECKLING
OCH LÄRAND E

Vi åtar oss att ge ditt barn möjlighet att komma fram till egna lösningar
genom att stimulera kommunikation, uppmuntra språkinlärning och
förbereda för utveckling att läsa och skriva

Vi åtar oss att stärka ditt barn i sin identitet och självkänsla

Vi åtar oss att främja en god hälsa genom att servera ekologisk och
omväxlande kost där barns delaktighet är en förutsättning för att skapa goda
matvanor

Vi erbjuder miljöer inomhus och utomhus som stimulerar till lek och
rörelse och som introduceras av pedagoger

Vi åtar oss att alla barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd genom
tidig upptäckt ska garanteras tidiga insatser och stöd som utgår från barns
specifika behov och förutsättningar
S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 3 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
BARNS

INFLYTANDE
Vi åtar oss att ditt barns behov och intresse ligger till grund för planeringen
på avdelningen samt att barnen ges möjlighet att medverka i utvärdering av
lärande och utveckling
FÖRSKOLA
OCH HEM
/ SAMVERKAN
MED SKOLAN

Vi åtar oss att vara lyhörda för barns och föräldrars önskemål genom att ge
tydlig information om barnet och förskolans verksamhet samt att ge goda
möjligheter till kommunikation och inflytande

Vi åtar oss att ha ett förtroendefullt samarbete med skolan
RÄTTELSE
Om vi inte lyckats leva upp till våra åtaganden ska vi genast rätta till det som
blivit fel och se över våra rutiner för att undvika att misstagen upprepas.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL
Du är välkommen att lämna positiva synpunkter eller klagomål då de
sammantaget ger oss en unik möjlighet att förbättra verksamheten. Dina
klagomål åtgärdas snarast, dokumenteras, följs upp och används till att utveckla
verksamheten.
Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål med e-post, per brev eller med
hjälp av formuläret i foldern ”Dina tankar om vår service”. Vi tar även emot
dina synpunkter per telefon. Samtliga klagomål rapporteras till personalgruppen
och ansvarig chef.
S
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 4 (4)
Dnr 001-2008-100
Giltig 2008
Du kan vända dig till:
Personal eller avdelningsansvarig på din avdelning
tel 508 21 693
Mona Andersson, förskolechef
tel 508 21 470
[email protected]
Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef
tel 508 21 070
[email protected]
VILL DU VETA MER?
Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att ringa eller besöka
oss. Du kan även ta del av informationen på vår webbplats
www.stockholm.se/alvsjo
STOC KHOLM 2007-11-30
Mona Andersson
Förskolechef
Förskolan Prästängen
Älvsjö stadsdelsnämnd
PRÄSTGÅRDSGR ÄND 16
125 44 ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ STAT IONSPLAN 1 1,
BOX 48, 125 21 ÄLVSJÖ
TELEFON: 508 21 693
TELEFON: 508 21 000
TE LE FAX: 508 21 694
TE LE FAX: 508 21 099
E-POST: [email protected]
E-POST : [email protected]
DENNA GARANTI GODKÄNDES AV ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND 2008-01-24.