3.3 Läkemedelsförråd - förvaring av läkemedel

advertisement
Rutin för läkemedelshantering
Skapad av: MAS
Beslutad av: Barbro Toutin MAS
Susanne Hoflin MAS
Gäller från:
2009-04-08
Reviderad den:
2015-11-24
2016-02-11
2016-10-27
Diarienummer:
1. Rutinens bakgrund och syfte
Syftet med rutinen är att säkerställa att läkemedelshantering inom kommunal hälso- och
sjukvård sker på ett säkert sätt för den enskilde.
Bakgrund och styrdokument:
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården (SOSFS 2000:1).
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i
hälso- och sjukvården.
Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande,
administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. (SOSFS 2000:1 1 kap. 2§)
Begreppsdefinitioner se SOSFS 2000:1 1 kap. 3§.
1.1 När den enskilde själv ansvarar för sin medicinering
Grundprincipen är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande och förvaring av
de läkemedel som ordinerats samt ansvarar för den egna medicineringen. Detta gäller
såväl i ordinära bostäder som i särskilda boendeformer. När det finns misstanke om att
läkemedelshanteringen sviktar ska sjuksköterska informeras.
När en person är helt medveten om sin medicinering - vad gäller läkemedlets art, dosens
storlek och tabletternas utseende - kan uttag och överlämnandet av läkemedel utföras av
anställd på den enskildes uppdrag, utan formell delegering. När den enskilde själv
ansvarar för sin medicinering gäller inte föreskriften, ej heller denna rutin. Dock
gäller att man ska vara noggrann och aktsam även vid praktisk hjälp.
1.2 När den enskilde inte kan ansvara för sin medicinering
Läkaren ansvarar för bedömning av huruvida den enskilde har möjlighet att själv sköta
sina läkemedel. Övertagande av ansvaret eller delar av ansvaret för medicineringen skall
antecknas i sjuksköterskans journal samt i läkarens journal.
Då någon på grund av sitt hälsotillstånd inte kan klara sin medicinering, får den
sjuksköterska, som svarar för personens vård, söka finna en praktisk lösning, som är
individuellt anpassad, i samråd med behandlande läkare, patienten, personal och/eller
närstående.
Den sjuksköterska som svarar för den enskildes vård ansvarar för att ordinationer och
anvisningar genomförs samt håller erforderlig kontakt med läkaren.
Om sjuksköterskan finner det lämpligt, kan hon/han delegera enskilda uppgifter inom
läkemedelshanteringen till annan befattningshavare med reell kompetens. Se separat rutin
för delegering.
1
2. Vem/vilka ska använda rutinen?
Rutinen ska tillämpas av all personal som handhar läkemedel.
Den som får i uppdrag att biträda sjuksköterskan med hantering av läkemedel genom
delegering omfattas av http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-659/
Anhöriga kan inte kräva tillgång till medicinskåp eller överta viss del av
läkemedelshanteringen. Vill de anhöriga vara delaktiga ska läkare avgöra om det kan ske
och i så fall handlar det om hjälp vid egenvård. Se rutiner för egenvård.
Varje enhet/boende ska upprätta en Lokal instruktion gällande läkemedelshantering.
Lokal rutin gällande läkemedelshantering, LSS bostad
3. Rutinbeskrivning
Ordination
Läkare är huvudansvarig för medicineringen och ansvarig för ordinationer och
anvisningar om vård och behandling samt uppföljning. Huvudregeln är att ordinationer
utfärdas skriftligen på recept alt. dosrecept. Ordinationer kan även göras muntligt och per
telefon se vidare (SOSFS 2000:1, 3 kap 5 och 6§). Verifieras snarast skriftligen.
3.1 Generella direktiv SOSFS 2000:1 9 kap
Distriktssköterskor/sjuksköterskor får ordinera läkemedel enligt generella direktiv
fastställda av MLA. Ordination och administrering får endast göras efter att
sjuksköterskan gjort en bedömning av patientens tillstånd. Dsk/ssk ansvarar då för att
läkemedlet ges för rätt indikation, och administreras på rätt sätt samt för uppföljning.
Dsk/ssk ska dessutom förvissa sig om ev. kontraindikationer samt att kontakt tas med
läkare när så erfordras.
3.1.1 Förskrivningsrätt
Ordination av läkemedel får även göras av distriktssköterska/sjuksköterska med
förskrivningsrätt av vissa läkemedel, (SOSFS 2001:16).
Det finns speciella regler för när receptfria läkemedel ska förskrivas utarbetade av norra
regionens läkemedelskommitteer. Receptfria läkemedel
3.1.2Vaccin
Sjuksköterskor som uppfyller kompetenskraven enl. SOSFS 2006:24 3 kap, 10 § är
behöriga att ordinera läkemedel avsedda för vaccination i enlighet med
vaccinationsprogram som uppges i 10 §. Den som iordningställer och administrerar vaccin
skall dokumentera vaccinets batchnummer i patientjournalen. Se separat rutin.
3.1.3Ordinationskort (Dosrecept) för dosdispensering
Dosrecept utfärdas av läkare. Den ssk/dsk som har ansvaret för den enskildes
läkemedelshantering ansvarar för att meddela aktuell läkare när dosreceptet ska förlängas
Det sker minst 1 gång per år eller vid behov.
Se vidare ”Anvisningar Apodos. Norra regionen 2013.”
2
3.1.4 Ändring av innehåll i dospåsar
Levererande apotek ansvarar för att innehållet i dospåsarna är korrekt. Förändring av
innehållet i dospåsar skall ske ytterst restriktivt. Om ändring ändå krävs under pågående
period överförs läkemedlen till dosett. Har ändring skett övergår ansvaret till den som
utfört ändringen. Det skall klart framgå vem som utfört ändringen.
3.1.5 Iordningställande av doser SOSFS 2000:1 4 kap
Det är sjuksköterskan som skall iordningställa doser efter given ordination. Som underlag
används ordinationshandling (=medicinlista/dosrecept) som är en sammanställning av
patientens samtliga läkemedel som är utfärdade på recept. Aktuell ordinationshandling ska
förvaras tillsammans med den enskildes läkemedel. Omskrivning/sammanställning av
ordinationshandling ska godkännas/vidimeras av läkare.
Den som iordningställt läkemedelsdoserna ansvarar för innehåll och märkning samt att
signering sker på signeringslista.
3.1.6 Delegering av iordningsställande av läkemedelsdos SOSFS 2000:1 4 kap 3§ 3 st
Sjuksköterska/distriktssköterska kan delegera iordningsställandet av patientdos till annan
befattningshavare enligt gällande delegeringsrutin. Sjuksköterska/distriktssköterska får
delegera iordningställande av doser i dosett under förutsättning att det kan ske med
bibehållen patientsäkerhet.
3.1.7 Överlämnande av läkemedelsdoser SOSFS 2000:1 4 kap 3§ 3 st
Överlämnande av läkemedel skall normalt göras av den sjuksköterska som iordningställt
dem. Sjuksköterska kan överlåta denna arbetsuppgift till annan befattningshavare efter
delegeringsförfarande, se rutin för delegering.

Den som överlämnar ett läkemedel ansvarar för att rätt person får rätt läkemedel på
rätt tid samt signerar på signeringslista efter given dos.

Signeringslistor är journalhandlingar. Aktuella signeringslistor skall förvaras
tillsammans med den enskildes läkemedel. Lista för förtydligande av personalens
signaturer skall finnas för respektive patient. Listorna gallras efter 3 år. Dsk/ssk är
ansvarig för utbyte av signeringslistor.

Vid behovs läkemedel får tas ur originalförpackning, iordningställas och
överlämnas av personal med delegering. Det är endast dsk/ssk som får göra
bedömningen att vid behovsmediciner skall ges. Undantag är allvarliga tillstånd
som ex vis ep-anfall, kramper. Vid sådana tillstånd ges vid behovsmedicinering
först, sedan kontaktas dsk/ssk.
Vidare kan dsk/ssk göra bedömningen att en patient under tex natten får erhålla vid
behovs läkemedel mot definierad orsak (ex.vis smärta, feber) vilket då ska
dokumenteras.
Ssk/dsk ansvarar för uppföljning av givet vid behovs läkemedel.


3
3.1.8 Biverkningar LVFS 2012:14 19§
Biverkningar eller misstanke om biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket.
Uppgiftsskyldigheten gäller för alla vårdgivare. Ssk/dsk kan själv rapportera Se
instruktion
samt
blankett:
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Rapportera-biverkningar/
Kopia på anmälan skickas till MAS. Patienten kan i vissa fall ha rätt till ersättning från
läkemedelsförsäkringen.
3.2 Läkemedelsgenomgångar
För att identifiera problem som kan utgöra risker för en osäker läkemedelsanvändning
används SMA (Safe Medication Assessment). SMA används som underlag för planering
och genomförande av vård och behandling, för dokumentation i patientjournalen samt för
återföring och diskussion med läkare.
SMA
SMAmanual
Enligt SOSFS 2012:9, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-43
(Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälsooch sjukvården ska strukturerad uppföljning av läkemedelsanvändning göras.
Sjuksköterska /distriktssköterska ska inför årlig förlängning av recept/dosrecept eller vid
tillfällen det finns behov av fördjupad läkemedelsgenomgång förbereda med

Symtomskattning i syfte att identifiera symtom hos äldre som kan bero på
läkemedelsanvändning.
PHASE-20
PHASE -20 SÄBO
PHASE Proxy
PHASE-20 manual
Efter samråd med ansvarig läkare ta prover.





Efter genomförd läkemedelsgenomgång


Dokumentera symtomskattningen i patientens journal
Bevaka och genomföra beslutade uppföljningar.
4
3.3 Läkemedelsförråd - förvaring av läkemedel
Enligt SOSFS 2000:1, ska namngiven person finnas som ansvarar för läkemedelsförråd.
Kopia ska finnas synligt i läkemedelsförrådet. Ansvar för läkemedelsförråd uppdateras
årligen. Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförråd utses av ansvarig chef. Ansvaret
kan vara för kortare eller längre tid, knutet till befattning och anställning.
3.3.1Ansvar för samlat läkemedelsförråd omfattar
 Tillse säkerhet, ordning och skötsel av förrådet.
 Nyckelförvaring till befintliga läkemedelsskåp sker på ett betryggande sätt (patienters
läkemedelsskåp, skåp för generella läkemedel, akutläkemedel). Endast
sjuksköterska/distriktssköterska får ha tillgång till nycklar till samlat
läkemedelsförråd.
 Beställning av läkemedel till förråd, enligt fastställda listor från primärvårdens
ledningsansvarige läkare
 Narkotikajournal förs på narkotikaklassade läkemedel enligt förteckningarna II – V
Se Läkemedelsboken.
 Akutläkemedel hålls aktuella.
 Kassation av utgångna läkemedel sker
 Medverka vid extern kontroll från Apotek.
 Rapportera till MAS vid ev. brister/avvikelser i och omkring hanteringen
Narkotikajournaler för samlat förråd går att köpa hem från Hjälpmedels- och
materialenheten ”Centralförrådet” Göviken. Art.nr: 33694 för A4 format, 33695
för A5 format.
3.3.2 Förvaring av brukares läkemedel
I huvudsak ska brukares läkemedel förvaras i den enskildes bostad. I de fall det är mer
praktiskt att läkemedlen förvaras i samlat läkemedelsförråd ska läkemedlen förvaras i
separata märkta backar/lådor. Backarna/lådorna ska vara märkta med namn och
personnummer. Läkemedel, sprutor och kanyler ska i bostaden förvaras på ett sådant sätt
att de inte är åtkomliga för obehöriga. I vissa fall kan det betyda att de behöver låsas in.
Hur förvaringen ska ske görs i dialog med brukaren.
3.4 Narkotikaklassade läkemedel- säbo
 Narkotikaklassade läkemedel klass 2-5, som expedieras via
originalförpackning så ska endast den mängd som beräknas åtgå för en
veckas förbrukning förvaras i brukarens skåp. Förbrukningsjournal
Narkotika ska föras och förvaras i brukarens läkemedelsskåp.
 Kvarvarande läkemedel som förvaras i samlat läkemedelsförråd ska
dokumenteras på förbrukningsjournal och löpande kontroller ska
genomföras.
I stället för Förbrukningsjournal Narkotika kan Signeringslista för ändamålet
användas.
5
3.4.1Narkotikaklassade läkemedel - ordinärt boende.
För Narkotikaklassade läkemedel, klass 2-5 som expedieras via
originalförpackning ska Förbrukningsjournal föras och förvaras hos brukaren. I
de fall det bedöms som olämpligt att ha hela förpackningar med
narkotikaklassade läkemedel i bostaden förvaras förpackningarna i samlat
förråd. Även dessa tabletter ska kontrollräknas.
I stället för Förbrukningsjournal Narkotika kan Signeringslista för ändamålet
användas. Det är alltid distriktssköterska/sjuksköterska som ska upprätta
Förbrukningsjournal Narkotika
Förbrukningsjournal Narkotika
3.4.2 Överblivna läkemedel
Läkemedel från avliden tillhör dödsboet, ssk/dsk kan föreslå anhöriga att vara dem
behjälpliga med att kassera läkemedlen. Dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
I övrigt får överblivna läkemedel kasseras efter överenskommelse med den enskilde.
Vid överlämnande av patientbunden narkotika till apotek gäller följande:
 två ssk/dsk alt ssk/chef ska räkna samman och stämma av överblivna läkemedel mot
personens förbrukningsjournal, fylla i och underteckna kvittensen innan
överlämnandet till apotek
 ange antal ampuller, tabletter, plåster etc
 läkemedlen ska packas i påsar avsedda för läkemedelsavfall (finns att hämta på
apotek)
 kvittensen förvaras i respektive omvårdnadsjournal
Kvittens narkotika.
3.5 Stöld av läkemedel
Vid incidenter om befarad, misstänkt eller bekräftad stöld av läkemedel, gäller följande:
Polisanmälan görs av ansvarig chef och MAS informeras.
I samarbete med MAS genomförs händelse och riskanalys, översyn av rutiner samt
åtgärder för att förhindra upprepning och därefter upprättas en handlingsplan.
Avvikelserapport enligt gällande rutin.
3.6 Generella ordinationer
http://www.jll.se/folkhalsasjukochtandvard/lakemedel/forskrivningavlakemedel.4.420a58
c9144917fddc989.html
Uppföljning och revidering av rutinen görs årligen eller vid behov. MAS ansvarar för det.
4. Uppföljning
MAS ansvarar för årlig uppföljning av rutinen.
6
Download