Människan är av samma art…
0 Hon kan tänka abstrakt och göra logiska slutledningar.
0 Hon har en vilja, inte bara instinktstyrd.
0 Hon är anpassningsbar.
0 Hon har ett rikt känsloliv, kan känna skuld, skam,
stolthet och glädje.
0 Hon är självmedveten, kan se sig själv utifrån.
0 Hon har medkänsla, förmågan till empati.
Vi är dock inte identiska…
0 Yttre och synliga
0 Värderingar
0 Hur vi uttrycker oss
0 Vilka känslor vi har och uttrycker dem
Sociologins syn på ojämlikhet
0 Tittar på skillnader som ligger ovan den individuella
nivån  samhällsnivå
0 Strukturell ojämlikhet och ojämlika mönster mellan
grupper
0 Ojämlikhet handlar om att det finns skillnader i
resurser mellan grupper, tex. Inkomst, status och
makt
0 Kön/genus
0 Etnicitet/identitet
0 Klass/social status
Klass
Marx, Weber, Bourdieu
0 Grupper i samhället med mer resurser och status. Ofta
kopplat till ekonomi. Är Sverige ett klassamhälle?
Vad finns det för klasser? Vad är deras
makt/status baserad på?
0 Sociala sammanhang
0
0
0
0
0
Utbildning
yrkestillhörighet
Musiksmak
Kultur
klädstil
Etnicitet
0 Kulturell tillhörighet. Gemensamt ursprung, historia och
därigenom gemensamma värderingar och seder
0 Förstärks vid krig, invandring och urbanisering
0 Etnisk identitet är inte enbart en grupp själva skapar, utan
kan tilldelas av krafter utanför gruppen
0 Finns det ett ”vi och dom-tänk” i vårt samhälle? Vilka
är ”vi” och vilka är ”dom”? Finns det grupperingar i
vårt samhälle som är baserat på etnicitet, hur syns det?
Finns det fördomar? Hur yttrar de sig?
Intersektionalitet
0 Samspelet mellan olika faktorer!
(genus, kön, klass, etnicitet, ålder, funktionshinder
etc)
0 Makt agerar på flera nivåer eller dimensioner
samtidigt. Varje person påverkas av flera olika
strukturer och delas in i olika sociala kategorier
såsom kön, klass, etnisk bakgrund, religion, ålder,
sexuell läggning etc.
Intersektionalitet
0 För att lyckas så bra som möjligt i vårt samhälle,
hur ska du då vara? Hur ser normen ut för den
som ”lyckats” i vår samhälle?
Intersektionalitet
0 Norm (hög status)
0 Manlighet: hårdhet, att ta för sig, oberoende
0 Rik: välutbildad, organiserad, smart
0 Svensk: laglydig, icke-troende
0 Den andra (låg status)
0 Kvinnlighet: mjukhet, omhändertagande, beroende
0 Fattig: outbildad, kaotisk, dum
0 ”Invandrare”: kriminell, religiös fundamentalist
Intersektionalitet
0 Det viktigt att ta hänsyn till maktens hela struktur.
Generellt sett kan man inte säga att en dimension är
viktigare än någon annan.