Brevmall svensk till projektgruppen

advertisement
Institutionen för Laboratoriemedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet
Annica Nordvall Bodell
Sarolta Pap
Namn:............................................................................................
Nummer………………………….
TENTAMEN I
CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI
T2
Måndag 1 juni 2009
Nummer:..........................
TENTAMEN I
CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI
T2
Måndag 1 juni 2009
Sarolta Pap vt-09
1.
(G/VG)
Nedanstående komponenter är sammankopplade med kärnan.
a) Vad är kärnhölje och vad är kärnhöljets funktion?
b) Vad är nukleol och vad är nukleolens funktion?
c) Vad är importin och vad är importinets funktion?
d) Vad händer med dessa komponenter under mitos?
2.
(G/VG)
Vilka påståenden om slät endoplasmatiskt retikulum(sER) är korrekt?
a) sER består av ribosomer och lipider.
b) sER syntetiserar lipider.
c) sER finns i ”släta celler”, t ex i huden.
d) sER är sammankopplat med det mitokondriella membranet.
e) sER är den dominerande formen av ER hos celler.
f) sER lagrar Ca2+ i cellen.
Varje delsvar skall motiveras!
3.
(G/VG)
Translationen av immunoglobuliner (Ig) börjar i cytosolen och fortsätter
i grovt endoplamatiskt retikulum
.
a) Hur ”vet” cellen att proteinet skall transporteras till rER?
b) Hur translokaliseras den växande polypeptidkedjan in till organellen? Beskriv
i detalj.
c) I organellens lumen genomgår Ig olika modifieringar. Ange minst två
modifieringar.
d) Därefter transporteras Ig till en annan organell. Till vilken organell och hur
sker transporten dit?
e) Ig kan utsöndras genom konstitutiv exocytos. Förklara vad som menas med
det begreppet.
f) Ig kan även sitta i plasmamembranet. Vad bestämmer om ett protein utsöndras
eller skall sitta i plasmamembranet?
4.
(G/VG)
a) Beskriv bildningen av fiberproteinet mikrotubuli.
b) Vad menar man med att mikrotubuli har en polär struktur?
c) Från vilken struktur i cellen utgår mikrotubuli? Visa med en enkel figur hur
mikrotubuli är organiserad i en cell som befinner sig i G1-fasen.
d) Mikrotubuli, med hjälp av olika motorproteiner, har transportfunktion i cellen.
Vad transporteras med mikrotubuli och vilka motorproteiner krävs för
transporten?
e) Taxol är ett cellgift som påverkar mikrotubuli. Hur?
5.
(G/VG)
Lysosomen kallas för ”cellens mage” på grund av att i lysosomen sker
nedbrytning av celleget och genom endocytos upptaget främmande material.
a) Nedbrytningsreaktionerna katalyseras av sura hydrolaser. Beskriv hur enzymerna
transporteras från trans Golgi nätverk till lysosomen.
b) För nedbrytningprocessen krävs att lysosomens lumen har ett surt pH-värde. Hur
upprätthålls en sur miljö i lysosomen?
6.
Beskriv, med enkel figur och ord, följande begrepp
(G/VG)
a) fagocytos
b) pinocytos
c) receptorförmedlad endocytos.
7.
(G/VG)
Transkriptionen kan påverkas genom endokrin signalering.
a) Vad menar man med endokrin signalering?
b) Östrogen signalerar endokrint. Redogör för hur inbindning av östrogen till
sin receptor kan öka transkriptionen av en gen.
Annica Nordvall vt-09
8.
(G/VG)
Nummer:…………………………………..
a) Rita strukturen för två deoxyribonukleotider som hänger ihop med en
fosfodiesterbindning. Markera ett 3’ och ett 5’ kol samt fosfodiesterbindningen.
För baserna räcker det med att rita grundstrukturen för purin och pyrimidin
b) Beskriv utifrån nedanstående figur hur DNA är packat i i våra celler.
9.
(G/VG)
Den C-terminala delen av ett protein har följande aminosyrasekvens.
……..Asp-Tyr-Met-Thr
a) Hur kan den dubbelsträngade DNA-sekvens se ut som givit upphov till denna
aminosyrasekvens? Markera riktningar samt vilken sträng som är mall.
b) Ändra i DNA -sekvensen så att en nonsense mutation bildas.
c) Resonera kortfattat om vad som kan bli konsekvensen för en cell där denna
mutation uppstått.
10.
(G/VG)
a) Rita upp en eukaryot gen och markera de sekvenser som behövs för att genen
ska kunna uttryckas till ett protein.
Markera de kodande sekvenserna i genen.
Markera även var DNA-sekvensen i 9 a) skulle återfinnas i genen.
b) Förklara och visa i figuren vad som händer vid transkriptionsinitiering.
c) Vad är anledningen till att pre mRNA molekylen måste processas?
11.
(G/VG)
Förklara, med figurer och förklarande text, hur translationen går till i våra celler.
Här ska framgå principen för translationsprocessen, hur
terminering sker samt de olika ingående komponenternas funktion.
(initieringen behöver ej beskrivas)
12.
(G/VG)
Beskriv vad nedanstående begrepp innebär, och när de inträffar
a) Rekombination mellan homologa kromosomer
b) Restriktionspunkt
c) Apoptos
d) Checkpionts
e) Caspas-aktivering
13.
(G/VG)
a) Nedärvning av Sickle cellanemi kan analyseras med hjälp av pedigree men inte
cancer. Förklara?
b) Analysera nedanstående Pedigree
Fyll i tabellen och ange den/de nedärvningar som är möjliga, möjliga men ej
troliga eller ej möjliga.
möjlig
ja nej
Aut. rec.
Aut. dom.
X-kr. rec.
X-kr. dom.
Aut. rec.
Aut. dom.
X-kr. rec.
X-kr. dom.
Motivering
om ej möjlig eller ej
trolig
14.
(G/VG)
Förklara innebörd/funktion för nedanstående begrepp/ molekyler under
replikationen.
a) Lagging strand
b) DNA-polymeras delta
c) Primas
d) DNA ligas
e) Telomeras
Download