Föreläsningsanteckning I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges

advertisement
Föreläsningsanteckning
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Sjätte Kvällen
Det blinda hjärtat (1)
Under den här sammankomsten ska vi prata om ännu ett viktigt ämne, ett ämne som
är kopplat till det centrala i all vår dyrkan till Allah (swt), nämligen hjärtat. Men det vi
specifikt ska tala om är det blinda hjärtat, som är det västentliga till om vi är öppna
för sanningen eller inte.
Det här kommer vi att göra under två dagar, där vi idag ska börja med att försöka
klargöra vad det blinda hjärtat är. Detta följt av morgondagens session där vi ska titta
på kännetecken på ett blint hjärta, men också hur ett blint hjärta kan botas.
www.islamforelasningar.se
Det blinda hjärtat
Det här ämnet, det blinda hjärtat, är taget från en vers ur koranen från Surat Al – Hajj (Suran
Vallfärden) där Allah (swt) säger följande:
KLICKA fram rubrik och LÄS!
Gud (Allah) säger i koranen:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska från koranen för publiken!
ٌ َ‫وب يَ ْع ِقلُونَ بِ َها أ َ ْو آذ‬
‫ان‬
ٌ ُ‫ض فَت َ ُكونَ لَ ُه ْم قُل‬
ِ ‫يروا فِي ْاْل َ ْر‬
ُ ‫أَفَلَ ْم يَ ِس‬
‫وب الَّتِي فِي‬
ُ ُ‫ار َولَ ِكن ت َ ْع َمى ْالقُل‬
ُ ‫ص‬
َ ‫يَ ْس َمعُونَ بِ َها فَإِنَّ َها ََل ت َ ْع َمى ْاْل َ ْب‬
‫ُور‬
ُّ ‫ال‬
ِ ‫صد‬
KLICKA fram den SVENSKÖVERSATTA versen och LÄS!
Det är alltså inte synen som är blind från att se, utan hjärtat och bröstet. I en av tafseer
böckerna (Adwal ’Al – Bayan) kommenterar författaren Muhammad Al - Shanqiti följande
kring den här versen: ”På grund av att vara blind i synen tillsammans med ett hjärta som ser,
inte är skadligt, så använder Allah (swt) den här metaforen (motsatt exempel) som är i
kontrast med det motsatta. För den vars ögon är blind kan reflektera och dra nytta av synen
av hjärtat. Sannerligen så är det inte synen i ögonen som blir blinda utan hjärtana i brösten,
som blir blinda.”
Som en summering så är det inte farligt att vara blind i synen om ens hjärta bara ser. För är
man blind i ögonen men inte i hjärtat så kan man fortfarande reflektera med det hjärtat som
ser och det är det viktiga. Allah (swt) talar i versen om en speciell blindhet gott folk.
Om man skulle fråga en människa, någon av oss, vad det värsta som kunde hända oss är, så
skulle många säga att tappa sin syn, att bli blind. Vi talar då alltså om fysiskt blind. Det skulle
vara en av de värsta sakerna, att gå omkring och allting är svart för oss. Ni kan bara föreställa
er själva gå omkring utan syn på jorden.
Hursomhelst så har profeten (saws) sagt att han (saws) hört Allah (swt) säga: ”Om jag testar
min slav genom att ta hans syn och han är tålmodig så kommer jag ersätta den med
paradiset.”
Allah (swt) säger såhär, när vi tror att det värsta är att tappa synen, samtidigt som Allah (swt)
ersätter den med paradiset om vi har tålamod med prövningen. Att ha tålamod är att hjärtat
fortfarande måste reflektera, vilket leder oss till att det viktiga är att hjärtat inte blir blint
www.islamforelasningar.se
oavsett vad. Det viktiga är att hjärtat fortfarande ser det rätta och är öppet för ens
prövningar.
Oavsett vilka prövningar vi får, hur svårt det än verkar så är det för ett gott syfte. Allah (swt)
vet det vi inte vet, Han (swt) vet vad som är bäst för oss och kan vårt hjärta reflektera över
olika situationer och prövningar så ser vi. Om hjärtat inte kan acceptera prövningar så blir
våra hjärtan blinda, Na’udhu billah (Vi söker skydd hos Allah), och då blir det här livet
hemskt. Vi ska titta på en till vers kopplat till det här:
www.islamforelasningar.se
Gud (Allah) säger i en annan vers:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska från koranen för publiken!
‫س ِبيلا‬
ِ ‫َو َمن َكانَ فِي َه ِذ ِه أ َ ْع َمى فَ ُه َو فِي‬
َ َ ‫اآلخ َرةِ أ َ ْع َمى َوأ‬
َ ‫ض ُّل‬
KLICKA fram den SVENSKÖVERSATTA versen och LÄS!
Vad betyder det här? När Allah (swt) säger på jorden, innebär det fysiskt blind? Eller blind i
hjärtat? Självklart är det att vara blind i hjärtat och är de blinda i hjärtat i det här livet så
kommer de även vara blinda i nästa liv. Vi avslutar med några fler verser följt av det vi nu
sade, ett bevis på det här:
www.islamforelasningar.se
Gud (Allah) säger i koranen:
Vid önskemål: LÄS den FÖRSTA versen på arabiska från koranen för publiken!
ُ ‫ضن اكا َون َْح‬
‫ش ُرهُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة‬
َ ‫ض َعن ِذ ْك ِري فَإِ َّن لَهُ َم ِعي‬
َ ‫شة ا‬
َ ‫َو َم ْن أَع َْر‬
‫أ َ ْع َمى‬
KLICKA fram den FÖRSTA SVENSKÖVERSATTA versen och LÄS!
Så Allah (swt) säger att den som vände ryggen till sanningen ska få stiga fram blind. Allah
(swt) fortsätter att säga:
Vid önskemål: LÄS den ANDRA versen på arabiska från koranen för publiken!
‫يرا‬
‫ص ا‬
ِ ‫قَا َل َر‬
ِ َ‫ب ِل َم َحش َْرتَنِي أ َ ْع َمى َوقَ ْد ُكنتُ ب‬
KLICKA fram den ANDRA SVENSKÖVERSATTA versen och LÄS!
Och slutligen så svarar Allah (swt:s) till denne med att:
Vid önskemål: LÄS den SISTA versen på arabiska från koranen för publiken!
‫سى‬
َ ‫قَا َل َكذَ ِل َك أَتَتْ َك آيَاتُنَا فَنَ ِسيت َ َها َو َكذَ ِل َك ْاليَ ْو َم تُن‬
KLICKA fram den SISTA SVENSKÖVERSATTA versen och LÄS!
Som vi nu alla har förstått så när Allah (swt) talar om det blinda hjärtat så talar Han (swt) inte
om det fysiska hjärtat. Må Allah (swt) skydda oss från att någonsin bli bland de som har
blinda hjärtan och att Han (swt) håller våra hjärtan fast i Hans (swt) religion. Ameen!
Med det här sagt mina ärade syskon, så har vi lagt grunden för vad den hemska blindheten
är, nämligen det blinda hjärtat. Imorgon som blir dag 7 så kommer vi fortsätta med samma
ämne, vi kommer då tala om som vi tidigare nämnde, vilka kännetecken det finns på ett blint
hjärta, men också hur ett blint hjärta kan botas.
Tack för att ni lyssnade!
Jazakum Allahu khayr!
www.islamforelasningar.se
Sjätte Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download