informationsblad - Arbetsförmedlingen

advertisement
Försöksverksamhet
med etableringssamtal
Förberedelse inför den nya lagen
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen
att under 2009 och 2010 bedriva försöksverksamhet
med etableringssamtal för nyanlända. Initialt omfat­
tades fyra orter, men sedan den 1 mars 2010 bedrivs
försöksverksamhet på 29 orter där Migrationsverket
har mottagningsenheter med organiserad syssel­
sättning för asylssökande, introducerande samtal
samt meddelar besked om uppehållstillstånd. De 29
orterna samlar asylsökande från hela landet, vilket
innebär att försöksverksamheten är rikstäckande.
nyanlände får information om etableringssamtalet
redan innan han eller hon har fått besked om uppe­
hållstillstånd. På så vis är individen förberedd på vad
som väntar om han eller hon får uppehållstillstånd.
Försöksverksamheten är en förberedelse inför den
nya lagen om etableringsinsatser, som träder i kraft
den 1 december 2010. Genom lagen, som syftar till
att påskynda nyanländas etablering på arbetsmark­
naden, får Arbetsförmedlingen ett samordnande an­
svar för etableringsinsatserna.
2. Etableringssamtal och etableringsplan
Asylsökande får i direkt anslutning till beskedet om
uppehållstillstånd erbjudande om etableringssamtal
av arbetsförmedlingen på försöksorten. Anhöriga,
kvotflyktingar samt nyanlända vuxna i åldern 18-19
år ska erbjudas samtal med arbetsförmedlingen i sin
boendekommun, innan kommunens introduktions­
insatser har inletts. En välfungerande kommunika­
tion mellan kommunen och den lokala arbetsför­
medlingen är därför mycket viktig.
Målgrupp
Försöksverksamheten vänder sig till nyanlända med
uppehållstillstånd i åldern 20-64 år (flyktingar, kvot­
flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dessa)
samt nyanlända vuxna i åldern 18-19 år, som har
sökt asyl som ensamkommande barn. Alla som till­
hör målgruppen ska erbjudas möjlighet att delta.
Försöksverksamhetens tre delar
1. Förberedelse inför etableringsamtalet
Arbetsförmedlingen samarbetar med Migrationsver­
ket för att informera om arbetsmarknaden och väcka
intresse för deltagande i försöksverksamheten. Den
Etableringssamtalet syftar till att klargöra den ny­
anländes intressen, ambitioner, yrkeserfarenheter,
utbildningsbakgrund och behov av stöd. Han eller
hon får också information om var i landet det finns
förutsättningar för boende och arbete utifrån hans
eller hennes bakgrund. Samtalet ska alltså inrymma
frågan om bosättning med syftet att matcha kompe­
tens och boendeort.
Två månader efter beviljat uppehållstillstånd (eller
inresa i landet) ska etableringssamtalet, eller etable­
ringssamtalen, leda fram till en etableringsplan.
Etableringsplanen är en sammanställning av de över­
enskomna aktiviteterna (till exempel validering av
utbildning och yrkeskompetens, ”jobbsökaraktivite­
ter”, praktik, arbetsmarknadsutbildning, utredande
och rehabiliterande insatser), som ska genomföras
för att den nyanländes etablering på arbetsmarkna­
den ska ske så snabbt som möjligt.
3. Försöksverksamhetens tredje månad
Senast när försöksverksamhetens tre månader är till
ända ska den nyanlände, om han eller hon inte har
fått ett arbete, skrivas in hos arbetsförmedlingen på
folkbokföringsorten (alltså inte på försöksorten).
Därmed berörs även arbetsförmedlingar och kom­
muner utanför de 29 orter där försöksverksamheten
bedrivs.
Situationen kräver en välfungerande informationsöverföring mellan den avlämnande arbetsförmed­
lingen å ena sidan och den mottagande arbetsför­
medlingen samt kommunen å andra sidan.
Den avlämnande arbetsförmedlingen ska säkra eta­
bleringsplanens kvalitet samt lämna rekommenda­
tioner kring den framtida arbetsförmedlingsservicen
samt ordna så att den sökande blir inbokad till mot­
tagande arbetsförmedling och att kontakt upprättas
med folkbokföringskommunen. Den mottagande ar­
betsförmedlingen ska direkt inleda etablerinsplanens
insatser med stöd av den nyanländes kommun.
förbereder för hur svenska för invandrare (sfi) kan
anpassas utifrån den nya lagen samt att kommuner­
na identifierar aktiviteter som kan kombineras inom
etableringsplanen.
Ersättning
Den nyanlände som deltar i försöksverksamheten
har normalt dagersättning från Migrationsverket
när han eller hon är inskriven hos Migrationsverket.
Nyanlända som inte är inskrivna (kvotflyktingar, an­
höriga och vissa vuxna i åldern 18-19 år) kan få intro­
duktionsersättning eller försörjningsstöd från kom­
munen. När den nyanlände går in i ett arbetsmark­
nadspolitiskt program (deltagare i försöksverksam­
heten har tillgång till i princip alla sådana program)
utbetalas aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.
Bosättning
När den nyanlände har påbörjat etableringssamtal
och vill ha hjälp med att hitta en bostad ska Migra­
tionsverket anvisa honom eller henne en bosättning i
en kommun som har överenskommelse om flykting­
mottagning. Planering av bosättning ska ske utifrån
personens kompetens och bakgrund och riktas mot
kommuner och regioner som erbjuder en god arbets­
markand för honom eller henne.
Sakområdesspecialister
Kommunernas roll i försöksverksamheten
Kommunerna har ansvaret för introduktionsinsatser
och ersättning till nyanlända fram tills dess att den
nya lagen träder i kraft den 1 december 2010. Det
betyder att innehållet i etableringsplanen, fram till
dess, ska samordnas med de insatser som kommu­
nerna står för enligt sitt uppdrag. Det är därför cen­
tralt med ett väl fungerande samarbete mellan lokala
arbetsförmedlingar och berörda kommuner.
Kommunerna har, genom sitt ansvar för introduk­
tionen av nyanlända i över 20 år, utvecklat en bred
kompetens inom området. Dessa kunskaper bör
integreras i de nya arbetssätt som den nya lagen
innebär. Redan under försöksverksamheten vill där­
för Arbetsförmedlingen fördjupa och effektivisera
samarbetet med kommunerna. Utöver samarbetet
kring etableringsplanen och introduktionsplanen bör
kommunerna även bjudas in i de lokala arbetsgrup­
perna där chefspersoner från projektägarna (Arbets­
förmedlingen och Migrationsverket) ingår. Önskvärt
är även att kommunerna bidrar med praktikplatser,
Arbetsförmedlingens sakområdesspecialister stödjer
den lokala samverkan. Tillsammans med personerna
i de lokala arbetsgrupperna kommer sakområdesspe­
cialisterna att vara nyckelpersoner för att det lokala
och regionala samarbetet ska bli framgångsrikt.
Styrning och uppföljning
Försöksverksamheten styrs av en nationell styrgrupp
med personal från Arbetsförmedlingen och Migra­
tionsverket, en nationell projektledare samt lokala
arbetsgrupper med myndighetschefer på försöksor­
terna. Verksamheten genomförs i samråd med Sve­
riges Kommuner och Landsting, berörda kommuner
och länsstyrelser och ska redovisas till regeringen.
Kontakt
Nationell projektledare:
Allan Waktmar
[email protected]
010-48 70 619
Sakområdesspecialister:
Arbetsförmedlingens växel: 08-50 880 100
Diarienummer:
Af-2010/075951
MV: 111-2010-8324
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards