CHECKLISTA FÖR UPPFÖLJNING AV ARBETSMILJÖARBETET

advertisement
HUR LEVER VI UPP TILL ARBETSMILJÖKRAVEN?
Checklistan berör de huvudsakliga delarna av regelverket för arbetsmiljön. På Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se ) kan
finnas ytterligare branschspecifika regler. Syftet med checklistan är att upptäcka och åtgärda eventuella brister i
arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp minst en gång per år ( AFS 2001:1, §11)
Verksamhet:
Avd:
Besvarad av (vanligen chef+skyddsombud):
Datum/signatur:
Formulär för ifyllnad på dator
Nr
1
(§ 5)
2
(§ 5)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Ja
Nej Åtgärd
Finns en arbetsmiljöpolicy för verksamheten?
Finns konkreta och uppföljningsbara mål som
tydliggör innehållet i arbetsmiljöpolicyn?
Är rollerna definierade och ansvaret i
arbetsmiljöarbetet dokumenterat och
(§ 4, 6) tydliggjort för alla?
4
Är medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet
säkrad?
3
(§ 4)
5
(§ 3, 5,
och 8)
6
(§ 5)
7
(§ 5)
8
(§ 5)
9
(§ 8)
10
(§ 9)
11
(§ 10)
12
(§ 10)
13
(§ 6)
14
(§ 6)
15
(§ 12 +
bil 2)
16
(§ 7)
17
(§ 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11)
18
(§ 11)
Finns fungerande rutiner för att i det dagliga arbetet
identifiera faror samt att bedöma och åtgärda risker
och brister i arbetsmiljön?
Finns fungerande rutiner för att följa upp tillämpningen av arbetsmiljöreglerna i verksamheten?
Finns fungerande rutiner för att identifiera, utreda
och följa upp avvikelser i det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
Är rutinerna aktuella och heltäckande?
Beaktas konsekvenserna för arbetsmiljön och hälsan
vid ändrad eller ny verksamhet,
personalreduktion, byggnation och inköp?
Anmäls och utreds ohälsa, olycksfall och
allvarliga tillbud/incidenter?
Upprättas handlingsplan över tidsplanerade
arbetsmiljöåtgärder som inte kan genomföras
omedelbart?
Görs uppföljning av att åtgärder genomförts enligt
tidsplan och att avsedd effekt har uppnåtts?
Utförs uppgifterna i det systematiska
arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt?
Har de som fått uppgifter i SAM-arbetet även
nödvändiga resurser, befogenheter och kunskaper
för att utföra uppgifterna?
Anlitas företagshälsovård (eller motsvarande) då
kompetensen i den egna verksamheten inte räcker
till?
Har medarbetarna tillräckliga kunskaper om risker i
arbetet och om vad som ska göras för att undvika
ohälsa och personskador?
Dokumenteras riskbedömningar, instruktioner,
skador/tillbud, handlingsplaner, arbetsmiljöpolicy,
rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning?
(Dokumentation: vid <10 anst, se kursivt)
Görs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet minst en gång per år enligt ovan?
Se även Arbetsmiljölagen kapitel 2, 3 och 6.
© Version 100520SBD- Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, Tfn 019-602 24 69
Nr
Övriga riktlinjer och krav
A
Alkohol- och drogpolicy (Arbetsmiljöverket)
A1
Finns handlingsplan?
A2
Har alla informerats om verksamhetens regler och
rutiner?
Följs rutinerna?
A3
A4
B
Ja
Nej Åtgärd
Ja
Nej Åtgärd
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förebygga
negativa arbetsförhållanden som indirekt kan bidra till
missbruk?
Diskriminering (www.do.se)
(På grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder)
B1
Finns policy och riktlinjer avseende diskriminering?
B2
Finns en aktuell jämställdhetsplan (max 3 år)? (Gäller
verksamheter med 25 anställda eller fler)
Finns utvärderingsbara mål och konkreta åtgärder för
jämställdhetsarbetet?
Finns rutiner i händelse av sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av kön?
Genomförs aktiva åtgärder för att förebygga etnisk
eller religiös diskriminering?
B3
B4
B5
C
C1
C2
C3
D
D1
D2
D3
E
Ja
Kränkande särbehandling (AFS 1993:17; AMF § 2)
Finns rutiner för att identifiera brister i den
psykosociala arbetsmiljön?
Vet arbetsledarna hur de ska agera vid tecken på
kränkande särbehandling?
Finns rutiner för att ge hjälp och stöd till den som
utsatts för kränkning?
Har alla övat utrymning/larm och vet hur man ska
agera?
Finns en aktuell anhörig- och telefonlista?
E6
E7
E8
E9
Ja
Nej Åtgärd
Krisstöd och första hjälpen (AFS 1999:07)
E2
E5
Nej Åtgärd
Har berörda informerats om hur de ska agera för att
förebygga vålds- och hotsituationer?
Får den som utsatts för vålds- och hotsituation
omedelbar hjälp och stöd?
Finns handlingsprogram och väl fungerande rutiner?
Är rutinerna vid larm aktuella?
E4
Ja
Hot och våld (AFS 1993:02)
E1
E3
Nej Åtgärd
Finns i tillräcklig omfattning utrustning för första
hjälpen?
Har tillräckligt många kunskaper för att ge första
hjälpen?
Har tillräckligt många kunskaper i HLR (hjärtlungräddning)?
Finns krisgrupp eller kontaktperson vid kris?
Vet arbetsledarna vilka rutiner som gäller för krisstöd
och första hjälpen?
Finns godkänd ögonspolning vid risk för ögonskador
(AFS 2009:02, § 75)?
Se även Arbetsmiljölagen kapitel 2, 3 och 6.
© Version 100520SBD- Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, Tfn 019-602 24 69
Ja
E10
E11
F
F1
F2
F3
F4
Ja Nej Åtgärd
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:01; AML 3 kap § 2a)
Har arbetsledarna god kännedom om riktlinjer och
rutiner som gäller vid rehabilitering och
arbetsanpassning?
Följs rutinerna?
Görs årlig uppföljning av verksamheten med
arbetsanpassning och rehabilitering?
Görs tillräckligt för att sjukskrivna ska kunna komma
tillbaka i arbete?
Ja
G
G1
G2
G3
Gäller inte oss
Genomförs medicinska kontroller av arbetstagarna vid
exponering för bly och kadmium, asbest, kvarts,
syntetiska oorganiska fibrer, härdplaster, stor fysisk
påfrestning, vibrationer, nattarbete (§ 3-4)?
Förs register över alla arbetstagare som genomgått
medicinsk kontroll enligt kraven i föreskriften (§ 9)?
Fungerar rapporteringen till Arbetsmiljöverket (§10)?
Finns dokumenterad riskbedömning för alla maskiner,
utrustningar och tekniska anordningar?
H2
Har nya maskiner, utrustningar och tekniska
anordningar tillkommit eller har förhållanden ändrats
sedan senaste riskbedömningen?
Är skyddsanordningar kontrollerade och säkra?
H4
Har maskinskötare och underhållspersonal fått tydliga
instruktioner?
H5
Används personligt skydd och följs instruktioner vid
arbete med maskiner, utrustningar och tekniska
anordningar?
I
I1
Arbetslokaler (AFS 2009:02)
Gäller inte oss
Uppfyller lokalerna arbetsmiljökraven för den
verksamhet som bedrivs?
Ja
J
Nej Åtgärd
Maskiner (AFS 1993:10 och AFS 2006:4)
H1
H3
Nej Åtgärd
Krav på medicinska kontroller (AFS 2005:06)
Ja
H
Nej Åtgärd
Kontrolleras nöddusch där sådan krävs (AFS 1999:07,
§ 10)?
Fungerar rutinerna för anmälan till Arbetsmiljöverket
och till Försäkringskassan?
Nej Åtgärd
Besiktning och kontroll av maskiner, utrustningar och tekniska
anordningar
Lyftanordningar (enligt kraven i AFS 2003:6 och AFS 2006:7)
J1
Uppfylls kraven?
J2
Har föreskriven besiktning genomförts?
J3
Fungerar säkerhets- och tillsynsrutiner?
Trycksatta anordningar (AFS 2005:3, AFS 2002:1 och AFS 1999:4)
J4
Uppfylls kraven?
J5
Har föreskriven besiktning genomförts?
J6
Fungerar säkerhets- och tillsynsrutiner?
Gäller inte oss
Gäller inte oss
Se även Arbetsmiljölagen kapitel 2, 3 och 6.
© Version 100520SBD- Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, Tfn 019-602 24 69
Ja
K
Nej Åtgärd
Ytterligare krav på riskbedömning
GASER (AFS 1997:7 och AFS 2001:4)
K1
Uppfylls kraven?
K2
Fungerar säkerhets- och tillsynsrutiner?
Gäller inte oss
KEMIKALIER (AFS 2000:4, AFS 1997:10, AFS 2005:17 och skydd AFS 2001:3)
Gäller inte oss
K3
Uppfylls kraven i föreskrift AFS 2000:4?
K4
Görs inventering och riskbedömning (§4)?
K5
Finns aktuell förteckning över kemiska
ämnen/produkter?
Finns aktuell, daterad och dokumenterad
riskbedömning?
Finns aktuella skyddsblad/ säkerhetsdatablad där så
krävs?
Har alla som hanterar kemiska ämnen/produkter fått
tillräcklig instruktion/utbildning?
Finns väl fungerande rutiner för hantering av
spill/avfall?
K6
K7
K8
K9
Gäller inte oss
Buller (AFS 2005:16)
K10
Är bullermätningar och riskbedömningar aktuella och
heltäckande?
K11
Har bullerexponerade blivit medicinskt undersökta?
Vibrationer (AFS 2005:15)
K12
Är riskbedömningar aktuell (§5-7)?
K13
Har vibrationsexponerade blivit medicinskt
undersökta?
Ensamarbete (AFS 1982:3)
K14
K17
K18
Gäller inte oss
Får gravida och ammande information enligt kraven i
föreskriften (AFS 2007:5, § 5)?
Minderåriga (AFS 1996:01)
K16
Gäller inte oss
Har särskilda risker vid ensamarbete beaktats?
Gravida och ammande (AFS 2007:5)
K15
Gäller inte oss
Gäller inte oss
Uppfylls tillfullo de särskilda bestämmelserna för
minderåriga?
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker (AFS 2005:1)
Gäller inte oss
Finns en aktuell och dokumenterad
riskbedömning (AFS 2005:1, § 4)?
Belastningsergonomi (AFS 1998:1 och AFS 2000:1)
Gäller inte oss
Har arbetstagarna handlingsutrymme och tillräckliga
kunskaper för att förebygga belastningsskador (AFS
1998:1, §5-6)?
Se även Arbetsmiljölagen kapitel 2, 3 och 6.
© Version 100520SBD- Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, Tfn 019-602 24 69
Ja
Nej Åtgärd
Explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)
K19
Görs riskbedömning enligt kraven i föreskriften (AFS
2003:3, § 7-8)?
Sprängning (AFS 2007:1)
K20
Gäller inte oss
Görs riskbedömning enligt kraven i föreskriften (AFS
2007:1, §3)?
Arbete med djur (AFS 2008:17)
(Gäller från 090701)
K21
Gäller inte oss
Har alla kunskaper om djuren och hur de reagerar
(AFS 2008:17, § 6)?
Fallolyckor (AFS 1981:14)
Gäller inte oss
Gäller inte oss
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra
fallolyckor?
Övrigt
Skyltar och signaler (AFS 2008:13)
L1
Gäller inte oss
Har medarbetarna fått information och instruktion om
skyltar och signaler på arbetsplatsen som har
betydelse för hälsa och säkerhet (AFS 2008:13, § 4)?
Psykiska och sociala förhållanden (AFS 1980:14 och AML kap 2 § 1)
L2
L3
Ges alla möjlighet till variation, social kontakt och
samarbete?
Har alla en tydlig uppgift/roll och möjlighet att värdera
den egna arbetsinsatsens betydelse?
Information finns anslaget om…
Skyddskommitté (ledamöter) (AML,kap 6, §8)
Protokoll från möten i skyddskommittén
Minnesanteckningar från arbetsplatsträffar
Skyddsombud (AML,kap 6, §2-7)
Huvudskyddsombud
Regionalt skyddsombud
Brandskyddsansvarig (SRVFS 2004:3)
Krisgrupp (eller kontaktperson) vid akuta personliga
kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser
Arbetsmiljöuppgifter – lista över personer och
ansvarsområde
Kontaktperson vid Företagshälsovården
Se även Arbetsmiljölagen kapitel 2, 3 och 6.
© Version 100520SBD- Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, Tfn 019-602 24 69
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards