Ny brittisk studie visar att Airsonett AIR4 är en kostnadseffektiv

advertisement
PRESS RELEASE 2016 03 23
Ny brittisk studie visar att Airsonett AIR4 är en kostnadseffektiv
behandling för patienter med svår okontrollerad allergisk astma.
En hälsoekonomisk analys som publicerades idag i BMJ Open Respiratory Research visar att
Airsonett AIR4 är kostnadseffektiv tilläggsbehandling för patienter med svår allergisk astma
som inte kan kontrolleras med standardmedicinering. För högriskpatienter med en svårare,
okontrollerad astma så kan tilläggsbehandling med Airsonett AIR4 i syfte att minska antalet
sjukhusinläggningar leda till en kostnadsbesparing för sjukvården.
Kontinuerlig allergenexponering är en betydande riskfaktor för att patienter med allergisk astma ska
drabbas av förvärrade symptom och akuta exacerbationer. Airsonett AIR4 är en icke-farmakologisk
behandling som använder en unik, patenterad teknologi, Temperature controlled Laminar Airflow
(TLA), för att minska mängden allergener och andra irriterande l partiklar i andningszonen nattetid,
1
medan patienten sover . Studier har visat att tilläggsbehandling med TLA kan signifikant minska
allergenexponeringen och luftvägsinflammationen vilket leder till minskade symptom och en ökad
2
livskvalitet för patienter som har okontrollerad svår allergisk astma .
En nyligen publicerad klinisk studie av Schauer et al. fann att tilläggsbehandling med TLA förbättrade
astmakontrollen, samt minskade antalet akuta exacerbationer, akuta sjukhusbesök och
3
sjukhusinläggningar pga astma . I den aktuella studien kombinerade Professor Warner och hans team
den sjukvårdskonsumtion som Schauer et al. rapporterade med den faktiska kostnaden dessa skulle
generera inom den brittiska sjukvården i syfte att kvantifiera kostnadseffektiviteten av
tilläggsbehandling med TLA. Analysen, som beskrivs i detalj i den rapport som publicerades idag i
4
BMJ Open Respiratory Research , drar slutsatsen att TLA är en kostnadseffektiv behandling. För
högriskpatienter med en svårare, okontrollerad astma så innebär två sjukhusinläggningar färre eller en
intensivvårdsbehandling färre per år att TLA är kostnadsbesparande för den engelska sjukvården
(NHS).
-
Numera världen över, när sjukvården utvärderar en ny behandlingsmetod, så krävs inte bara
bevis på dess medicinska effekt utan även bevis på dess kostnadseffektivitet. Vi kan nu
presentera en hälsoekonomisk utvärdering som visar, förutom att behandling med TLA leder
till minskade symptom och förbättrad livskvalitet för patienter med svår allergisk astma, så
skulle den engelska sjukvården kunna sänka totalkostnaden av astmabehandling genom att
införa TLA i behandlingsrutinerna, säger Professor John O Warner, Professor Paediatrics,
Imperial College, London.
Det denna brittiska hälsoekonomiska analys visar i detalj är att TLA behandling, av en patientgrupp
motsvarande den som ingick i Schauer-studien, leder till en ICER (Incremental Cost-Effectiveness
Ratio; kvoten mellan kostnadsskillnad och effektskillnad) på 8,998 £/QALY (Quality Adjusted Life
Year). Denna ICER ligger klart under det tröskelvärde på £20,000/QALY som NICE (National Institute
for Health and Clinical Excellence) använder sig av för att bestämma huruvida en behandlingsmetod
anses kostnadseffektiv eller ej (dvs ett mått på NICE maximala betalningsvilja för en behandling med
bättre effekt). I den känslighetsanalys som gjordes baserat på astmasjukdomens svårighetsgrad så
kunde man se att det beräknade ICER-värdet för den minst svåra patientgruppen (15,829 £/QALY)
också låg under tröskelvärdet för kostnadseffektivitet. För den svåraste patientgruppen så blev utfallet
av analysen att tilläggsbehandling med TLA inte bara kan leda till förbättrad astmakontroll och ökad
livskvalité för den enskilda patienten, utan även till kostnadsbesparingar för sjukvården.
─
Vi är mycket nöjda med dessa resultat som visar värdet av behandling med Airsonett AIR4,
både med tanke på den enskilda patientens välmående men även rent ekonomiskt för
sjukvården. Dessa data kommer att stärka oss i våra diskussioner med NHS och andra
länders sjukvårdsorganisationer, säger Fredrik Werner, VD, Airsonett AB.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Fredrik Werner, VD, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62
E-mail: [email protected]
Önskas högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556,
E-mail: [email protected]
Om Airsonett AB
Airsonett AIR4 är en icke-farmakologisk behandling för patienter som trots astmabehandling har okontrollerad asthma. Airsonett
AIR4 använder en unik, patenterad Temperature Laminar Airflow (TLA) teknologi för att drastiskt minska allergener och andra
luftburna partiklar i patientens andningszon under nattens sömn. Airsonett AIR4 är CE märkt Klass 1. Den följer relevanta EU
direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet och hälsokrav. Airsonett AIR4 har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som
hälsoekonomiska analyser. Airsonett AB är ett svenskägt företag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital,
Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se
REFERENSER:
1.
Gore RB, Boyle RJ, Gore C, et al. Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing
zone aeroallergen exposure. Indoor Air 2015;25:3644
2.
Boyle RJ, Pedroletti C, Wickman M, et al. Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a
randomised controlled trial. Thorax 2012;67:215-221
3.
Schauer U, Bergmann K-C, Gerstlauer M et al. Improved asthma control in patients with severe persistent allergic asthma
after 12 months of nightly temperature-controlled laminar airflow (TLA): An observational study with retrospective
comparisons. Eur Clin Respir J 2015, 2: 28531
4.
Brazier P, Schauer U, Hamelmann E, Holmes S, Pritchard C and Warner JO. Economic analysis of temperature-controlled
laminar airflow (TLA) for the treatment of patients with severe persistent allergic asthma. BMJ Open Resp Res
2016;3:e000117 doi:10.1136/bmjresp-2015-000117
Download