5G-företaget Gapwaves tecknar NDA-avtal med två

PressmeddelandefrånGapwavesAB(publ)
5G-företagetGapwavestecknarNDA-avtalmedtvåvärldsledandetelekomföretag
Gapwavesharingåttnon-disclosure-avtal(NDA)medtvåavdeledandeglobalatelekom-företagenavseende
kommandesamarbetsprojekt.
Avtalengällerkommandesamarbetsprojektmedsyfteattutvecklaaktivastyrbaraantennerför5G
applikationer.EttNDAärettomfattandesekretessavtalsomoftaingåstidigtisamarbetsprojektmedsyfteatt
försäkrasigomattparternasomfårdelavföretagsspecifikkänsliginformationocksåbehandlardennakorrekt.
-AvtaleninnebärintenågondirektpåverkanpåbolagetsekonomimenärettkvittopåattGapwavesteknologi
äravstortintresseförnågraavvärldensstörstatelekomföretag,sägerVDLars-IngeSjöqvist.
Göteborgden16maj2017
FörytterligareinformationseGapwavesABshemsidawww.gapwaves.comellerkontaktaVDLars-IngeSjöqvist
alternativtstyrelseledamotOlleAxelsson.
Lars-IngeSjöqvist
VD
Telefonnummer:0736840356
E-post:[email protected]
OlleAxelsson
Styrelseledamot
Telefonnummer:0708209000
DettapressmeddelandeinnehållerinsiderinformationsomGapwavesAB(publ)ärskyldigtattoffentliggöra
enligtEU:smarknadsmissbruksförordning.Informationenlämnades,genomovanståendekontaktpersons
försorg,föroffentliggörandeden16maj2017kl.08:25CET.
OmGapwavesAB
GapwavesABärsprungeturforskningpåChalmersTekniskaHögskolaochetablerades2011föratt
kommersialiserainnovationerföreffektivtrådlöskommunikation.Iochmeddenexponentielltökande
användningenavbildochvideoivåramobilaenheteruppkommerocksåettökandebehovavhögpresterande
trådlösasystem.TilldessasystemutvecklarGapwavesABvågledar-ochantennprodukterbaseradepåden
patenteradeGAP-vågledarteknologin.Bolagetsmarknaderärblandannatradiolänkarinomtelekom,bilradar,
avlyssningssystemochrymdobservatorier.
Gapwavesaktie(GAPWB)ärföremålförhandelpåNasdaqFirstNorthStockholmmedG&WFondkommission
somCertifiedAdviser.