Preliminär verksamhetsplan för MiM Kunskapscentrum år 2015.

advertisement
Preliminär verksamhetsplan för MiM Kunskapscentrum år 2015.
Bakgrund
Under år 2015 kommer verksamheten i MiM Kunskapscentrum att syfta till att personer
oavsett bakgrund och utifrån sina individuella förutsättningar ska kunna påverka
samhällsutvecklingen. Med individuella förutsättningar menar vi etnisk, socioekonomisk,
kulturell och religiös bakgrund. Vi menar också sexuell läggning och könstillhörighet, genus
och funktionsförmåga. MiM Kunskapscentrum drivs som ideell förening och vill bidra till ett
interkulturellt perspektiv på brukare och anhörigas situation i samhället. Detta betyder att ta
hänsyn till varje persons kulturella bakgrund i mötet mellan individen och
samhällsrepresentanter. Föreningens erfarenhet är att man kan ge likvärdiga möjligheter till
alla människor om man tar hänsyn till varje persons bakgrund och förutsättningar. Den här
preliminära verksamhetsplanen utgår ifrån föreningens syfte som är att främja interkulturalitet
i alla dessa former och föreslås fram av styrelsen i föreningen
Verksamhet
Föreningens verksamhet skall leda till en ökad förståelse om vikten av möten mellan bärare
av olika bakgrunder (etniska, kulturella, religiösa, politiska, fysiska, psykiska, ekonomiska
m.fl.) i skapandet av ett demokratiskt och fredligt samhälle.
Under år 2015 kommer verksamheten i föreningen att syfta till att personer oavsett
bakgrunder och utifrån sina förutsättningar (etniska, socioekonomiska, kulturella, religiösa,
sexuell läggning, genus och funktionsförmåga) ska kunna påverka samhällsutvecklingen.
Verksamheten ska också syfta till att förstärka arbetet för mänskliga rättigheter i samband
med diskrimineringsgrunderna. Detta innebär att vi ska utveckla och medverka i sammanhang
där arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter för alla människor fokuseras. Vi
ska själva reflektera över hur vårt eget arbete för mångfald inom organisationen kan utvecklas
och erbjuda andra organisationer verktyg och metoder för reflektion som föreningen har
arbetat fram under åren. Föreningen fortsätter att jobba med och för personer med
funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån ett interkulturellt perspektiv och olika
aktiviteter kommer att genomföras med och för den målgruppen.
Styrelsens arbete
Styrelsen kommer att träffas en gång i månaden för att möjliggöra det fortsatta arbetet.
Styrelsens har fortsatt huvudansvaret för de projekt som drivs i föreningens regi, den ansvarar
för att ekonomin är i balans och för att säkerställa att information och resultat når medlemmar
och intresserade genom hemsidan, informationsdagar, studiebesök och medlemsutskick.
Styrelsen kommer att följa upp det arbetet som de anställda gör gällande dokumentation,
utvärdering och spridning av resultat för de olika aktiviteter och projekt som MiM driver.
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
Styrelsen ska tillfråga och intresserar sig för redovisade resultat till de berörda bidragsgivarna
och ansvarar för att kallelse till föreningensmöten och övriga aktiviteter sker i tid och på ett
korrekt sätt. Styrelsen kommer att medverka till att fler medlemmar intresserar sig för
styrelsearbetet och för att flera deltar i årsmötet och på det sättet får information och
inflytande över föreningens arbete.
Arbete med riktlinjer för styrelsearbetet och anställningsvillkor i föreningen.
Styrelsen arbetar år 2015 vidare med att utveckla de riktlinjer för styrelsearbetet och för
valberedningens kontinuerliga arbete. Dokumentet som beskriver anställningsvillkor i
föreningen hålls aktualiserade och alla i styrelsen har kännedom om den.
Administration av föreningensekonomi
Styrelsen och i synnerhet ordföranden kommer att arbeta för att tydliggöra för övriga
medlemmar i styrelsen vilka ekonomiska utgifter hanteringen av föreningens ekonomi
innebär. Under styrelsemöten kommer det att finnas en bestående punkt kallad administration
och anställningsfrågor för att alla ledamöter i styrelsen ska följa utvecklingen av inkomster
och utgifter i bl a administrationsfrågor. Syftet med detta är att ansvaret för föreningens
verksamhet och ekonomi tas av hela styrelsen och på det sättet utvecklas en mindre sårbar
föreningen som består i framtiden och även när personer i styrelsen byts ut. Dagordningen för
styrelsemöten kommer att innehålla följande punkter:
Dagordningen
§ Val av sekreterare och två justerare
§ Genomgång av förra mötets protokoll
§ Administration och anställningsfrågor
§ Projekt
§ Verksamhetsfrågor
§ Övriga frågor
§ Kommande styrelsemöte
Medlemsaktiviteter
Under år 2015 planeras följande aktiviteter för medlemmarna:
• Månadsmöten för information om föreningens verksamhet och för att diskutera olika
aspekter av det interkulturella perspektivet.
• Grillfest på Sveriges nationaldag
• Julfest för att välkomna nya medlemmar och informera om föreningen.
• Anhörigträffar 1 gång i månaden för diskussion av stöd och föräldraskap
• Studiecirkeln Ipad och smartphones som stöd. Viktigaste funktioner och appar som
kan ladas ner och kan ge stöd i kommunikationen.
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
•
Studiecirkel ”IT-stöd för kommunikationen”. Hur kan man lägga in bilder och göra
stödmaterial för barn med kommunikativa svårigheter med hjälp av dataprogram och
digitala bilder.
•
Gemensamt studiebesök till bibliotek för att visa hur man kan söka egen kunskap och
information. Visa ”äppelhyllan” med information och material kring
funktionsnedsättning.
Familjetecken på modersmålet. Under året kommer vi att erbjuda 4 tillfällen per
termin för intresserade av tecken som AKK på modersmålet ”Familjetecken på
modersmålet”. Då är alla i familjen välkomna. Vi kommer att träffas och teckna med
hjälp av sånger och lekar.
•
Uppdrag, processer och seminarier
Under år 2015 planerar föreningen att erbjuda intresserade organisationer eller verksamheter
följande:
• Seminarier om interkulturalitet, mångfald och integration.
• Skolan och elever med funktionsnedsättning- ett interkulturellt perspektiv.
• Stöd i informationsprocesser till personer med utländsk bakgrund.
• Utbildningar och informationsdagar utifrån studiematerialet ”Dina frågor: en tillgång”
som lyfter fram ett interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning.
• Stöd och vägledning till styrelser eller ledningar för att reflektera över hur
organisationerna kan öka delaktigheten av personer med skilda förutsättningar.
• Föreläsningar, seminarier och utbildningar kring ett flerspråkigt perspektiv på AKK
(Alternativ och kompletterande kommunikation).
• Föreläsningar och seminarier om funktionsnedsättningar i kommunikationen och dess
konsekvenser samt information om samhällsstöd för personer med
funktionsnedsättning (språkledare med olika språkkunskaper som är medlemmar i
föreningen medverkar och står till förfogande för deltagare som behöver det).
• Spridning av Studiematerialet ”Dina Frågor: en tillgång” fortsätter.
Utvecklingsprojekt
Projekt Rätt till alla språk!
Samarbete med Center för Skolutveckling i Göteborg och Habiliteringen i Göteborg.
Under 2015 letar vi finansiärer och försöker starta upp projekt Rätt till alla språk! som vi
planerar genomföra tillsammans med CFS och Habiliteringen i Göteborg. Syftet med
projektet är att öka samsyn hos skolan, habiliteringen och hemmet kring kommunikationsstöd
för flerspråkiga barn/ungdomar genom användning av metodmaterialet TAKK för Språket.
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
Huvudaktiviteten i projektet blir två omgångar av utbildningen Rätt till alla Språk! Där
personal, föräldrar och viktiga samtalspartner i barnets liv deltar. Utbildningen kommer att
vara 5 gånger á 4 timmar per tillfälle.
Metodmaterial TAKK för Språket
Under år 2015 kommer vi underhålla och uppdatera Metodmaterialet TAKK för Språket
(www.takkforspraket.se ), som är ett resultat av projekt TAKK för Språket.
Mer-Projektet
Under år 2015 kommer vi att bidra till genomförandet av Mer-Projektet (mänskliga rättigheter
för alla grupper) där projektägare är HSO Västra Götaland och MiM Kunskapscentrum är
medsökande. Projektet kommer först att identifiera arbetssätt inom den frivilliga sektor som
gynnar delaktighet av personer med skilda förutsättningar. Därefter kommer dessa att
presenteras och diskuteras med offentliga organisationerna som också ska medverka i
projektet. Syftet med utbytet är delaktighet i olika arenor av medlemmar och medborgare
utifrån de komplexa människorna vi alla är. Genom reflektion, utbyte och dialog kommer vi
att identifiera och vidareutveckla arbetsformer som leder till ökad mångfald i organisationerna
som finns representerade i projektet och i samhället.
M.i.m:s aktivitets- och tankegrupp för mänskliga rättigheter (MARK)
Föreningen beskriver och söker medel för att utveckla en tankesmedja som skapar opinion
och ger perspektiv på aktuella händelser som berör mänskliga rättigheter i samband med
diskrimineringsgrunderna i Göteborgs stad. Personer med teoretiska kunskaper och praktiska
erfarenheter av mångfald kommer att bjudas in till att delta i gruppen genom sociala medier
och även fysiska träffar. Syftet är att bemöta och ge perspektiv på viktiga händelser kring
mångfald på både individ-, grupp- och samhällsnivå samt att förmedla positiva erfarenheter av
möten mellan bärare av olika bakgrunder. Ett annat syfte är att i praktiken visa på händelser,
organisationer eller handlingar där mänskliga rättigheter realiseras för människor med olika
förutsättningar i samhället. I första hand kommer gruppen att förmedla sina tankar genom
inlägg via sociala medier men även genom tidningsartiklar, insändare eller offentliga brev.
Schysst sommarteater
En sommarkurs för ungdomar i ålder 12-16 år som har syskon med funktionsnedsättning.
Syftet med kursen är att lyfta fram vilken livskunskap och vilka erfarenheter som syskonen
till personer med funktionsnedsättning får för livet. Med utgångspunkt i ungdomarnas
berättelser om sin vardag skriver vi manus och gestaltar bilder från vardagen som visar vilka
tillgångar syskon med annorlunda erfarenheter är för sina jämnåriga och för samhället. Kursen
planeras i samarbete med FUB i Göteborg.
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
Delaktighet ger kvalitet- workshops om hur och varför ökad delaktighet av personer med
olika förutsättningar i föreningslivet leder till utveckling. Tre stycken workshops erbjuds till
föreningar för utbytte mellan medlemmar i olika organisationer. Syftet med workshopen är att
delge varandra tips och råd om hur man inkluderar just den målgruppen som varje
organisation företräder och är bäst på att bemöta.
Anhörigträffar
När man har någon i familjen som har en funktionsnedsättning är det viktigt att ha andra
människor att prata med. På anhörigträffar diskuterar vi information och kunskap om
funktionsnedsättning. Deltagarna kan berätta om sin situation och få stöd och vägledning i
olika frågor. Under år 2015 planerar vi att genomföra 8 anhörigträffar med tema som berör
vardagen för familjer som har barn/ungdomar med funktiosnedsättning.
Utbildningar
MiM Kunskapscentrums långsiktiga målsättning är att inom ramen för föreningens
reguljära verksamhet erbjuda följande utbildningar:
Utbildningen TAKK på modersmålet (4-8 tillfälle)
TAKK på modersmålet är en utbildning för familjer i behov av tecken som AKK. I kursen lär du dig att
använda tecken som AKK tillsammans med ditt modersmål. Vi diskutera också betydelse av
modersmålet tillsammans med andra anhöriga till barn och ungdomar som behöver tecken som
kompletterande kommunikation.
Utbildningen Fler-TAKK (2-4 tillfälle)
I utbildningen Fler-TAKK delges personal erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga familjer i behov
av AKK. Syftet är att utifrån ett flerspråkigt perspektiv och med stöd av befintlig forskning förmedla
praktisk kunskap om användning av AKK tillsammans med modersmålet
Workshop om AKK och flerspråkighet (1 tillfälle á 5 timmar)
Tack vare erfarenheter gjorda i projekt kan ni ta del av teoretisk kunskap och praktiska exempel på
AKK-användning ur ett flerspråkigt perspektiv.
Utbildning TAKK för språket (4- 6 tillfälle)
Utbildningen vänder sig till både personal och föräldrar som behöver få kunskap om användning av
AKK utifrån ett flerspråkigt perspektiv. Utbildningen innehåller tillfällen enbart för pedagoger, tillfällen
enbart för föräldrar och tillfälle som är gemensamma för föräldrar och pedagoger. Vid de gemensamma
tillfällena kommer erfarenheter, tankar och förslag om samarbete mellan förskola-skolan och hemmet att
diskuteras. Tanken med de gemensamma tillfällen är att skolpersonal och föräldrar i dialog ska utveckla
arbetssätt där AKK och modersmålet kan användas för att utveckla elevernas kommunikation.
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
Utbildningen dubbel olikhet(3-6 tillfälle)
I utbildningen diskuteras förutsättningar och insatser för personer med funktionsnedsättning med en
annan etnisk bakgrund än svensk. Utbildningen organiseras i studiecirkelform och utgår ifrån
studiematerialet "Dina frågor: en tillgång", som har arbetats fram tillsammans med bland andra
brukare och anhöriga med utländsk bakgrund. Till materialet hör även en DVD med några av
berättelserna i filmversion.
Kulturhinderseminariet (1 tillfälle á 5 timmar)
Vilken är betydelsen av att ha en funktionsnedsättning och annan etnisk bakgrund i mötet med
samhällets verksamheter? I seminariet används dramapedagogiska verktyg såsom gestaltningar,
värderingsövningar och gruppdiskussioner. Vi gestaltar situationer som brukare och anhöriga har
erfarenhet av och dessa blir sedan utgångspunkt för diskussion och reflektion. Seminariet har
genomförts för skilda målgrupper inom ramen för projekt Kulturhinder.
Dramaseminariet Interkultura (1 tillfälle á 5 timmar)
Seminariet lämpar sig för alla som vill fördjupa sig i frågor som rör det mångkulturella
samhället. Genom scener, rollspel, värderingsövningar och samtal engageras deltagarna i
diskussion om hur egna attityder och värderingar påverkar mötet med olikheter i vardagen.
Seminariet har genomförts för olika målgrupper (lärare, högskolestudenter,
socialförvaltningar, idrottsföreningar, svenska kyrkan, näringslivet, etc) och anpassats efter
speciella önskemål och behov.
Luz Solano
Göteborg 12 augusti 2014
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
______________________________
MiM Kunskapscentrum
Box 111 37
404 23 Göteborg
[email protected]
Tel. 031 – 338 94 20
www.mimgruppen.se
Download