årsredovisning 2015

advertisement
ÅRSREDOVISNING
2015
Utfall jämfört med budget
• Intäkterna är högre än budgeterat
• Gåva från Trefaldighetskyrkan i Stockholm 42 Mkr
• Insamlade medel - 8 Mkr över budget
• Kostnaderna ligger i nivå med budgeten
UTFALL
2015
TUSENTALS KRONOR
INTÄKTER
Utfall 2015
Rambudget 2015
49 234
47 000
6 378
7 000
Insamlade medel
Internationell verksamhet
Nationell/regional verksamhet
30 492
27 614
30 000
20 000
Gåva från Trefaldighetskyrkan
42 000
Kyrkoavgifter
Församlingsanslag till regionerna
Ekonomiskt utfall
– rambudget
Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund
Sida-bidrag + lönebidrag
9 960
9 789
8 900
7 400
Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet
6 993
8 000
Kurs/deltagaravgifter/försäljning
6 028
6 000
Fastighetsförvaltning
2 122
-
15 410
12 500
-
Förändring ändamålsbestämda medel
-40 812
-
Summa intäkter
165 208
146 800
Finansiella intäkter/fonder
Finansiellt netto
UTFALL
2015
TUSENTALS KRONOR
KOSTNADER
Ekonomiskt utfall
– rambudget
Utfall 2015
Rambudget 2015
Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar
-31 979
-31 913
Bidrag till församlingar
-19 166
-18 155
Regional verksamhet
-19 587
-18 900
Nationell verksamhet
-26 140
-26 200
Internationell verksamhet
-40 885
-35 400
-3 078
-3 600
-12 853
-12 632
-2 454
-
-19 710
-
- 175 852
-146 800
-10 644
0
Insamlingskostnader
Administration
Fastighetsförvaltning
Pensionsförvaltningen (netto)
Summa kostnader
Resultat
UTFALL
2015
TUSENTALS KRONOR
Resultaträkning –
rambudget
Resultaträkning
2015
Rambudget
2015
Verksamhetsintäkter
Kyrkoavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
49 234
105 080
21 153
15 126
16 547
47 000
57 000
16 300
14 000
-
Summa verksamhetsintäkter
207 140
134 300
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administration
Pensionsförvaltningen
Fastighetsförvaltning
-137 757
-3 078
-12 853
-36 240
-2 454
-130 568
-3 600
-12 632
-
Summa verksamhetskostnader
-192 382
-146 800
14 758
-12 500
Finansiella poster/Fördelning årets resultat
Finansiellt netto/fonder
Resultat från finansiella investeringar
Förändring av ändamålsbestämda medel
15 410
-40 812
12 500
-
Summa
-25 402
12 500
Årets resultat efter fördelning/
förändring av balanserat kapital
-10 644
0
Verksamhetens resultat
Download