SIR Detta dokument innehåller intagningsorsaker för

advertisement
Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
Ansvarig Författare:
Version:
Fastställd datum:
Gäller från:
Jan Martner
3.0
2007-04-27
2007-01-01
Detta dokument innehåller intagningsorsaker för:
a) Vårdtyp IVA och BIVA
b) Vårdtyp TIVA
a) Intagningsorsaker för vårdtyp IVA och BIVA
APACHE II Text
SIR
APACHE III Text + egna definierade enl SIR
Post-Operativ patient
Blödningschock
Perifer kärlkirurgi
Perifer kärlkirurgi
Perifer kärlkirurgi
Perifer kärlkirurgi
Hjärtklaffkirurgi
Ej översättningsbar
Annan orsak: Kardiovaskulär
Annan orsak: Respiratorisk
Thoraxkirurgi pga tumör
Annan orsak: Respiratorisk
Annan orsak: Respiratorisk
1.I.1
1.I.2
1.I.3
1.I.4
1.I.5
1.I.6
1.I.7
1.I.8
1.II.1
1.II.2
1.II.3
1.II.4
Gastrointestinal perforation/obstruktion
Annan orsak: Gastrointestinal
Gastrointestinal perforation/obstruktion
Gastrointestinal blödning
Gastrointestinal operation pga tumör
Annan orsak: Gastrointestinal
Annan orsak: Gastrointestinal
Annan orsak: Gastrointestinal
Kraniotomi pga intrakraniell blödning
Kraniotomi pga intrakraniell blödning
Kraniotomi pga intrakraniell blödning
Kraniotomi pga tumör
Laminectomi el annnan ryggmärgskirurgi
Annan orsak: Neurologisk
Njurkirurgi pga tumör
Annan orsak: Metabol
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Skalltrauma
Multipeltrauma
Multipeltrauma
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
1.III.1
1.III.2
1.III.3
1.III.4
1.III.5
1.III.6
1.III.7
1.III.8
1.IV.1
1.IV.2
1.IV.3
1.IV.4
1.IV.5
1.IV.6
1.V.1
1.V.2
1.VI.1
1.VI.2
1.VII.1
1.VII.2
1.VIII.1
1.VIII.2
1.VIII.3
1.IX.1
1.IX.2
1.IX.3
1.IX.4
1.IX.5
Dissekerande/rupturerat aortaaneurysm
Perifer vaskulär sjukdom (ej by pass grafter)
Elektiv operation av abdominellt aortaaneurys
Perifer arteriell by pass graft
Karotis endartärectomi
Hjärtklaffkirurgi
CABG
Annan kardiovaskulär sjukdom
Lunginfektion
Lungtumör
Respiratorisk neoplasm (mun,sinus,larynx,trakea)
Annan respiratorisk sjukdom, Post op. Ventilatorbehandling
som ej kan klassificieras annorstädes
Gastrointestinal perforation/ruptur
Gastrointestinal inflammatorisk sjukdom
Gastrointestinal obstruktion
Gastrointestinal blödning
Gastrointestinal operation pga tumör
Cholecystit/cholangit
Levertransplantation
Annan gastrointestinal sjukdom
Intracerebral blödning
Subdural-/epiduralhematom
Subarachnoidalblödning
Kraniotomi pga tumör
Laminektomi/annan ryggmärgskirurgi
Annan neurologisk sjukdom
Njurtumör
Annan njursjukdom
Hysterectomi
Annan gynekologisk sjukdom
Höft - och extremitetsfraktur
Annan ortopedisk sjukdom
Skalltrauma (med ellel utan multipeltrauma)
Multipeltrauma (exkl. skallskada
Brännskada
Medfödd hjärtkärlmissbildning
Medfödd luftvägsmissbildning
Medfödd gastrointestinal missbildning
Medfödd urogenital missbildning
Medfödd neurologisk missbildning
Vikt
-0,682
-1,315
-1,315
-1,315
-1,315
-1,261
-0,797
-0,61
-0,802
-0,61
-0,61
0,06
-0,613
0,06
-0,617
-0,248
-0,613
-0,613
-0,613
-0,788
-0,788
-0,788
-1,245
-0,699
-1,15
-1,204
-0,196
-0,955
-1,684
-1,684
Ej Post-Operativ patient
Kardiogen chock
Hjärtstillestånd/-stopp
Hjärtsvikt
Koronarsjukdom
Kardiovaskulär svikt, Arytmi
Kardiovaskulär svikt, Hypertension
Annan orsak: Kardiovaskulär
Dissekerande aortaaneurysm
Annan orsak: Kardiovaskulär
Infektion
Infektion
Aspiration el toxisk påv.Inh. av giftig rökgas
Tumörsjukdom i respirationsorganen
Andningsstillestånd
Lungödem (ej kardiogent)
Astma/Allergi
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Lungemboli
Annan orsak: Respiratorisk
Annan orsak: Respiratorisk
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Annan orsak: Gastrointestinal
Annan orsak: Gastrointestinal
Gastrointestinal blödning
Annan orsak: Gastrointestinal
Gastrointestinal blödning
Gastrointestinal blödning
Annan orsak: Gastrointestinal
Intrakraniell blödning
Intrakraniell blödning
Annan orsak: Neurologisk
Annan orsak: Neurologisk
Annan orsak: Neurologisk
Annan orsak: Neurologisk
Kramper
Annan orsak: Neurologisk
Annan orsak: Metabol/Renal
Sepsis
Sepsis
Överdos/intoxikation med läkemedel
Annan orsak: Metabol/Renal
Diabetes med ketoacidos
Annan orsak: Metabol/Renal
Annan orsak: Metabol/Renal
Skalltrauma
Multipeltrauma
Multipeltrauma
Annan orsak: Metabol/Renal
Multipeltrauma
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
Ej översättningsbar
2.I.1
2.I.2
2.I.3
2.I.4
2.I.5
2.I.6
2.I.7
2.I.8
2.I.9
2.II.1
2.II.2
2.II.3
2.II.4
2.II.5
2.II.6
2.II.7
2.II.8
2.II.9
2.II.10
2.II.11
2.II.12
2.II.13
2.III.1
2.III.2
2.III.3
2.III.4
2.III.5
2.III.6
2.III.7
2.IV.1
2.IV.2
2.IV.3
2.IV.4
2.IV.5
2.IV.6
2.IV.7
2.IV.8
2.V.1
2.VI.1
2.VI.2
2.VII.1
2.VII.2
2.VII.3
2.VII.4
2.VII.5
2.VIII.1
2.VIII.2
2.VIII.3
2.VIII.4
2.VIII.5
2.IX.1
2.IX.2
2.X.1
2.XI.1
2.XI.2
2.XI.3
2.XI.4
2.XI.5
Kardiogen Chock
Hjärtstillestånd/-stopp
Hjärtsvikt
Akut hjärtinfarkt
Arytmi
Hypertoni
Perifer kärlsjukdom
Aortaaneurysm
Annan kardiovasculär sjukdom
Paracitpneumoni
Bakterie/viruspneumoni
Aspirationspneumoni
Tumörsjukdom (inkl. larynx, trakea)
Andningsstillestånd
Lungödem (icke kardiogent)
Astma/Allergi
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Lungemboli
Mekaniskt luftvägshinder
Annan respiratorisk
Mekoniumaspiration
BPD (BronkoPulmonell Dysplasi
Leversvikt
Gastrointestinal perforation/obstruktion
Gastrointestinal blödning pga varicer
Gastrointestinal sjukdom (Ulcerös Colit/Mb Chron/Pankreatit)
Gastrointestinal blödning pga ulcus/skada
Gastrointestinal blödning pga diverticulos
Annan gastrointestinal sjukdom
Intracerebral blödning
Subarachnoidalblödning
Stroke
Neurologisk infektion
Neurologisk tumör
Neuromuskulär sjukdom
Kramper
Annan neurologisk sjukdom
Njursjukdom
Sepsis (ej från urinvägarna)
Sepsis (från urinvägarna)
Överdos/intoxikation med läkemedel
Annan Intoxikation
Diabetes med ketoacidos
Metabolt koma
Annan metabol sjukdom
Skalltrauma (med eller utan multipeltrauma)
Multipeltrauma (ej med skallskada)
Brännskada
Hypotermi
Annat trauma
Koagulopathi/neutropeni/trombocytopeni
Annan hematologisk sjukdom
Annan medicinsk sjukdom
Medfödd hjärtkärlmissbildning
Medfödd luftvägsmissbildning
Medfödd gastrointestinal missbildning
Medfödd urogenital missbildning
Medfödd neurologisk missbildning
-0,259
0,393
-0,424
-0,191
-1,368
-1,798
0,47
0,731
0,47
0
0
-0,142
0,891
-0,168
-0,251
-2,108
-0,367
-0,128
-0,89
-0,89
0,501
0,501
0,334
0,501
0,334
0,334
0,501
0,723
0,723
-0,759
-0,759
-0,759
-0,759
-0,584
-0,759
-0,885
0,113
0,113
-3,353
-0,885
-1,507
-0,885
-0,885
-0,517
-1,228
-1,228
-0,885
-1,228
Komplicerande tillstånd
Sepsis
Blödningschock
Hjärtstillestånd/-stopp
Andningsstillestånd
Inläggning pga kron. kardiovaskulär sjd
Respirationsinsuff efter kirurgi
Postop hypotermi/Kvarvarande anestesieff
Kvarvarande anestesieffekt
Annan orsak: Neurologisk
Annan orsak: Metabol
Ej översättningsbar, op
Ej översättningsbar
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:10
3:12
3:15
3:16
Sepsis
Blödningschock el. hypovolemi
Hjärtstillestånd/-stopp
Andningsstillestånd
Inläggning pga kron. kardiovaskulär sjd
Respirationsinsufficiens efter kirurgi
Postop hypotermi
Kvarvarande anestesieffekt
Smärta
Annan metabol sjukdom
Annan hematologisk sjukdom
Preeklampsi/Eklampsi
Finns idag inga vikter för dessa intagningsorsaker:
b) Intagningsorsaker för vårdtyp TIVA
Intagningsorsak Text
Dissekerande el rupturerad aorta, thorakalt
Aortaaneurysm, thorakalt
Hjärtklaff aorta
Hjärtklaff mitralis
Hjärtklaff annan
Hjärtklaff flera
Koronarkirurgi
Koronar + hjärtklaff aorta
Koronar + hjärtklaff mitralis
Koronar + hjärtklaff annan
Koronar + hjärtklaff flera
Koronar + annat
Hjärtkirurgi annan
Arytmikirurgi
Kongenital hjärtkirurgi
A. pulmonalis kirurgi
Hjärt och/eller lungtransplantation
SIR
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
Ändringshistorik
2007-04-19
1.II.4 har kompletterats med texten " Post op ventilatorbehandling som ej kan klassificeras annorstädes"
2.II.7 har för APACHE III kolumnen kompletterats med "allergi"
0,113
-0,682
0,393
-0,168
-1,376
-0,14
-0,61
-0,61
-1,15
-0,196
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards