Hormonbehandling i klimakteriet BHL

advertisement
Hormonbehandling i klimakteriet
Vanliga symptom i
klimakterieperioden är:
- svettningar
- värmevallningar
- sömnbesvär
- humörförändringar
- oregelbundna
menstruationer.
Vid svåra besvär kontakta
vårdcentral för hjälp.
3 av 4 kvinnor i
klimakteriet får
svettningar och/eller
blodvallningar i någon
grad, vanligen under 3-5
års tid. Hos 15% kvarstår
besvären längre.
Regelbunden motion,
avslappning, akupunktur,
naturläkemedel och
kosttillskott med
fytoöstrogener har
rekommenderats men
saknar bevisad effekt.
När kvinnan söker för klimakteriebesvär
bokas läkarbesök.
Familjeläkaren gör:
- Allmän medicinsk undersökning
- Blodtrycksmätning
- Gyn undersökning inkl cytologiprov
(screeningprov vid avsaknad av symtom) om
kvinnan uteblivit från cellprovskontroller.
Bröstpalpation av läkare har tidigare
rekommenderats men har begränsad
sensitivitet. Mammografiscreening och
egenpalpation rekommenderas.
Indikationer för att inleda systemisk HRT
(hormone replacement therapy):
- Påtagliga vasomotorsymptom/
sömnstörningar i perimenopaus.
- Prematur ovariell insufficiens (< 40 år)
- Förebyggande av osteoporos hos kvinnor <
60 år (om annan osteoporosbehandling ej
tolereras eller är kontraindicerad).
Kontraindikationer:
- Blödning av oklar genes
- Bröstcancer
- Corpuscancer
- Tidigare djup ventrombos eller lungemboli
- Aktiv eller nyligen genomgången arteriell
tromboembolisk sjukdom (t ex angina,
hjärtinfarkt).
170313
Indikationer för remiss till
gynekolog:
Gynekolog på mottagning på
sjukhus eller i öppen vård
- Oklara blödningar i
perimenopaus.
Vid oklar blödning:
1.Cellprov
2.Vaginalt ultraljud för
fastställande av
endometrietjocklek.
Om endometriet ≥ 4 mm eller
svårmätt görs endometriebiopsi.
- Olaga blödningar uppstår
under beh eller
hormonbeh har ej
förväntad effekt.
- Behandlingskrävande
vasomotorsymtom men
kontraindikation mot
hormonell substitution
finns.
- Blödning som är
postmenopausal (≥ 6 mån
efter sista mens).
Efter avslutad invändningsfri
utredning åter primärvården
eller gynekolog i öppenvård för
HRT.
- Prematur ovariell
insufficiens – remiss om
mens försvinner före 45 års
ålder.
I remiss till primärvården
bör framgå följande:
- När HRT insattes
- Preparat och dos
- Planering och behov av ev
uppföljning.
Behandling
I perimenopaus kontinuerligt östrogen
peroralt eller transdermalt samt (om
kvarvarande livmoder) cykliskt gestagen
minst 12 dgr/mån.
Om kvinnan har hormonspiral som är < 5 år
gammal räcker det med enbart östrogen.
Lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.
Behandling under 5 år är tillräckligt i de flesta
fall. Uttrappning kan men behöver inte göras.
För preparatval se Mitt läkemedel 2017
sid 33-34
Uppföljning
Efter nyinsättning kontroll av blodtryck efter
c:a 3 mån. Inför receptförnyelse ska
blödningsrubbningar och andra besvär
uteslutas. Överväg dosreduktion.
Patientinformation
1177.se om Klimakteriebesvär
1177.se om Läkemedel vid klimakteriebesvär
Uppdaterad senast 2017-03-13. Medicinsk redaktör Göran Umefjord.
Synpunkter skickas till fb.behandlingslinjer
Fördjupning
Läkemedelsboken 2014 om klimakteriebesvär
Download