Tidiga tecken på gynekologisk cancer

advertisement
Tidiga tecken på gynekologisk
cancer
Info finns på RCC Uppsala/Örebros
hemsida
Gynekologisk cancer
O Corpuscancer – Livmodercancer
O Ovarialcancer – Äggstockscancer
O Cervixcancer – Livmoderhalscancer
O Vulva- och vaginalcancer
Corpuscancer
O Den vanligaste gynekologiska cancern.
O Oftast postmenopausalt (10% dock före
50åå). Medelålder 62år.
O Flera varianter – 80% endometroid typ
O God prognos för det mesta – 75% upptäcks
i stadium I.
Symtom gynekolog
Postmenopausalblödning!
Blödning som uppstår minst 6 (12) månader efter att
menstruationen har upphört.
- Ca 10% är cancer – dvs 90% är normalvariation.
- Cave kvinnor med cervixstenos pga operation eller
annan anledning.
-
Men pre- och perimenopausalt då…
Blödningsrubbning???
”Nytillkommen olaga/riklig blödning skall alltid
utredas om blödningsrubbningen
kvarstår/upprepas”
Ovarialcancer
O Gruppen omfattar även peritoneal- och
O
O
O
O
O
tubarcancer.
50år eller äldre samt <50år med hereditet.
5-10% hereditär – oftare debut i ung ålder.
Nionde vanligaste cancern hos kvinnor i Sv men
tredje vanligaste dödsorsaken.
Oftast upptäckt i sent stadie – dålig prognos.
Majoriteten av alla äggstocksförändringar är
godartade och vanligtvis cystiska, spec hos
fertila kvinnor.
Symtom?
Problemet är att tidiga symtom oftast saknas
eller består av diffusa ospecifika besvär från
buk, tarm och urinblåsa.
Bör inge misstanke:
Ngt av följande frekvent återkommande;
- Ihållande utspänd buk/uppblåsthet
- Snabb mättnadskänsla och eller aptitförlust.
- Ökande urinträngningar med negativ odling.
- Bäcken- eller buksmärta
- Vattniga flytningar.
och symtomen är nytillkomna (senaste året).
O Råd till kvinnor med bukbesvär, där man
inte har omedelbar misstanke, är att söka
på nytt om symtomen blir mer frekventa
eller ihållande.
O Kvinnor med IBS symtom som debuterar
>50åå.
O Kvinnor med ascites och/eller en bäckeneller bukexpansivitet bör skyndsamt utredas
för att utesluta ovarialcancer.
Cervixcancer
O Globalt sett näst vanligaste cancerformen bland
O
O
O
O
O
kvinnor. Här i Sv ovanligare – nr 15.
Den unga kvinnans cancer men kom ihåg att
även kvinnor över 70 år kan debutera med
cervixcancer.
HPV orsakat till i princip 100%.
Cave immunosuppression.
Screening har minskat incidensen med ca 60%
senaste 40 åren.
OBS! Ett normalt vs säger inte allt - viktigt att
vara observant på symtom.
Symtom  gynekolog
Blödningar
-
Mellanblödningar/Metrorrhagi allt från spottings och blodig
flytning till riklig blödning.
Kontaktblödning vid coitus och ansträngning ofta typiskt(70 %)
Flytningar
-
Långvariga, tunna, vattniga flytningar som ibland kan vara
blodtillblandade.
Illaluktande (tumörnekros)
Smärta
-
I allmänhet ett sent symtom som orsakas av nervpåverkan
ofta genom kompression (lymfkörtelmetastaser). Tumörväxt i
parametrierna med uretärkompression kan ge flanksmärtor.
Vulva och vaginalcancer
O Ovanlig – ngr fall per år ca 4% av gynekologiska
O
O
O
O
O
O
O
cancerfall.
Äldre – medelålder kring 70 år.
Även här HPV relaterat (i drygt 50% av
tumörerna)
Cave immunosuppression.
Förstadium VIN I – III.
PX!
Lichen sklerosus patienter!
90% skivepitelcancer, näst vanligast är malignt
melanom.
Symtom  gynekolog
O Långvarig underlivsklåda (inkl pat med
O
O
O
O
känd Lichen diagnos –nytillkomna
förändringar hos tid välbehandlad)
Sår som ej läker.
Långsamt växande knuta.
Synlig förändring
Vanliga symtom vid vaginalcancer är
blödning, flytningar, samlagsblödningar och
dysuri.
O Undersök!
O Generös med biopsier, stans från
förändringens kant. OBS – snabbsvar.
O Remiss (hög misstanke utan att invänta
PAD).
O RCC Uppsala /Örebro – i vårdprogrammen
finns även info till remitterande.
O Hellre en remiss för mycket…
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards