uppförandekod för palmecentrets representanter och konsulter

advertisement
UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS
REPRESENTANTER OCH KONSULTER
GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23
INLEDNING
Olof Palmes Internationella Center (”Palmecentret”) är arbetarrörelsens organisation
för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Varje år genomför
Palmecentret hundratals utvecklingsprojekt med syftet att stärka demokrati, mänskliga
rättigheter och fred runtom i världen.
En central del i Palmecentrets arbete består av medlemsorganisationernas engagemang
i verksamheten, där man i samarbete med en organisation i ett utvecklingsland
genomför projekt. För att ett sådant samarbete ska bli lyckat krävs solidaritet, respekt
och ömsesidighet.
Att engagera sig i ett projekt för eller genom Palmecentret för med sig ett stort ansvar,
både vad gäller genomförande och uppförande. Att resa och arbeta inom ramen för
Palmecentrets verksamhet betyder att du representerar Palmecentret och din egen
organisation; du kommer att betraktas som representant för vårt internationella
engagemang. Därför är det av stor vikt att du, när du representerar Palmecentret eller
din organisation, under hela utlandsvistelsen bidrar till att vårda och stärka vårt rykte i
arbetet med samarbetsorganisationen, i kontakt med myndigheter samt gentemot
människor i allmänhet. Som gäst i ett annat land är du alltid ”synlig”, vilket innebär du
kan behöva tänka efter en extra gång i mötet med nya kulturer, miljöer och människor.
Denna uppförandekod är framarbetad som minimiregler för alla som arbetar i
Palmecentrets regi; personal, projektaktiva såväl som expertmedverkande.
Koden, som bygger på riktlinjer som har utarbetats av Nätverket för Etiska Regler och
Uppförandekoder, har i vissa avsnitt anpassats för att bättre stämma överens med
utvecklingssamarbetets villkor.
Självklart förväntar vi oss att du som reser ut är väl införstådd med, respekterar och
följer kodens riktlinjer under din utlandsvistelse. Om du mot förmodan skulle låta bli
att följa den har den organisation med vilken du tecknat kontrakt (Palmecentret)
möjlighet att vidta avtals- eller arbetsrättsliga åtgärder.
2
RIKTLINJER
OTILLBÖRLIGT UTNYTTJANDE AV MAKTSTÄLLNING
Ett projektsamarbete innebär inte bara överföring av ekonomiska medel och kunskap,
utan rymmer på ett eller annat sätt ofta även en maktaspekt. Under dina vistelser
utomlands kommer du sannolikt därför att komma i kontakt med människor som är
eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Det kan exempelvis handla om
samarbetsorganisationen eller personer i målgruppen, det vill säga de människor
projektet vänder sig till.
Oavsett om personen ifråga verkligen är i beroendeställning till dig eller endast
upplever sig vara det, får du aldrig utnyttja din position som internationell
representant på ett otillbörligt sätt. Du får heller inte utnyttja din maktposition till att
ge andra personer fördelar de normalt inte skulle ha haft. Ditt uppträdande och ditt
umgänge med projektorganisationen och andra ska vara sådant att det aldrig kan
uppfattas som att du kräver eller förväntar dig olika tjänster eller förmåner.
Sexuella relationer med personer som är eller kan uppfattas vara i beroendeställning
till dig, det vill säga som på något sätt är kopplade till projektet, är klart olämpligt och
bör helt undvikas. Risken är annars stor att denna person försätts i en
beroendesituation med negativa konsekvenser, såväl under pågående projektsamarbete
som i framtiden.
DISKRIMINERING
Du ska inte diskriminera någon enskild person eller grupp, oavsett kön, ålder, etnisk
tillhörighet, religion, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder; varken
hos samarbetsorganisationen, eventuella lokalanställda eller bland befolkningen i
regionen. Du ska heller inte diskriminera någon utifrån dennes samhällsställning eller
nationella tillhörighet.
Inom ramen för ett projekt blir detta åtagande viktigt som ett aktivt arbete, då ett
projektsamarbete och dess aktiviteter inte får försvåra eller omöjliggöra deltagande
från ovan nämnda grupper eller personer. I planeringen av projektets aktiviteter bör
därför deltagandefrågan och målgruppen diskuteras extra noga med
samarbetsorganisationen.
Diskriminering är reglerat i, och förbjudet, enligt svensk lagstiftning.
SEXKÖP
Köp av sexuella tjänster är strikt förbjudet. Med köp av sexuella tjänster avses här inte
bara "kontantköp" av sexuella tjänster från prostituerade. Det inkluderar även vad som
3
ibland kallas "privatbistånd", det vill säga betalning av räkningar, hyror, kläder,
skolavgifter och så vidare i utbyte mot sexuella tjänster.
Besök på bordeller, porr-, striptease- och liknande klubbar är inte tillåtet. Det kan
innebära stöd till brottslighet såsom sexhandel och annan kriminell verksamhet.
Sexköp är reglerat i, och förbjudet, enligt svensk lagstiftning.
SEXUELLA ÖVERGREPP OCH TRAKASSERIER
Alla former av sexuella övergrepp är förbjudna, liksom alla former av sexuella
kontakter som vuxna har med barn, det vill säga personer under 18 år.
Ingen arbetstagare eller person du kommer i kontakt med ska heller på något sätt
utsättas för sexuella trakasserier, vare sig i fysisk eller psykisk form. Med sexuella
trakasserier avses ”ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet
uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet” 1.
Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier omfattar dels handlingar som är
straffbelagda enligt brottsbalken och dels sådana beteenden i form av sexuella
anspelningar och liknande som är ovälkomna, och som utsätter en viss person eller
vissa personer för obehag av ett eller annat slag.
Sexuella övergrepp mot barn, såväl som sexuella trakasserier, är reglerat i och
förbjudet enligt svensk lagstiftning.
PORNOGRAFI
Du ska inte konsumera pornografiskt material. Det vill säga du får inte använda den
tekniska utrustningen, datorer et cetera, som din organisation tillhandahåller för att
titta på eller sprida pornografiskt material. Av etiska skäl bör du om möjligt även
undvika hotell som distribuerar pornografi genom sitt tv-utbud.
All befattning med barnpornografiskt material är totalt förbjudet, i Sverige såväl som
utomlands.
Barnpornografi, såväl innehav som spridning, är reglerat i och förbjuden enligt
svensk lagstiftning.
1
Jämställdhetslagen,16 a § st. 2-3
4
KORRUPTION
Korruption innebär att missbruka en organisations/företags/myndighets resurser till
egen fördel. Korruption är något som finns i alla länder, men är särskilt utbrett i länder
där rättssystemet, massmedia och den statliga förvaltningen är svag och outvecklad.
I många utvecklingsländer är mutor vanligt förekommande för att påskynda processer,
till exempel för att komma igenom tullen, för att slippa böter eller för att få ärenden
hanterade snabbare hos myndigheter.
Du får inte på något sätt medverka till korruption, genom att exempelvis ge eller ta
emot mutor, varken i form av pengar eller andra förmåner som syftar till att ge dig
fördelar gentemot andra. Palmecentrets antikorruptionspolicy utrycker en nolltolerans
mot korruption, och du bör alltid reagera på misstänkta oegentligheter i de projekt eller
hos den organisation du arbetar med genom att kontakta ansvarig handläggare på
Palmecentret.
Mutor och korruption är reglerat i, och förbjudet, enligt svensk lagstiftning.
ORGANISERAD BROTTSLIGHET
Du ska undvika alla former av kontakt med den organiserade brottsligheten.
Detta innebär allt från att exempelvis handla billiga kapitalvaror på svarta marknaden
till direkt eller indirekt stöd av människohandel, så kallad trafficking. Handel med
människor sker inte enbart med avsikt om sexuellt utnyttjande, utan förekommer även
avseende ”svarta” servicetjänster som exempelvis hushålls- och trädgårdshjälp.
Under vistelse i det land du besöker bör du försöka skaffa dig åtminstone
grundläggande kunskap om den organiserade brottsligheten och dess förgreningar så
att du inte bidrar till densamma, vid exempelvis växling av pengar, val av bostad, vid
restaurangbesök samt i en mängd andra vardagssituationer.
Fråga samarbetsorganisationen för att få en uppfattning och besök även gärna
organisationen Transparency internationals hemsida som årligen publicerar
information om korruptionsläget i olika länder: www.transparency.org
Häleri, som ofta förekommer vid handel på svarta marknaden, är reglerat i, och
förbjudet, enligt svensk lagstiftning.
ALKOHOL
Du ska inta ett restriktivt förhållningssätt till alkohol och alkoholkonsumtion under din
utlandsvistelse. I tjänst (även i Sverige) är alkoholkonsumtion endast tillåten i
undantagsfall, såsom vid offentliga middagar och liknande tillställningar. Vid dessa
tillfällen är det extra viktigt att konsumtionen sker sparsamt. Det får inte utvecklas en
”alkoholrelation” mellan er och er samarbetsorganisation, det vill säga att möten och
beslut flyttas till krogen.
5
Även under fritiden bör du vara restriktiv med din alkoholkonsumtion, då du under
hela utlandsvistelsen är en representant för din organisation såväl som Palmecentret.
I samband med bilkörning är alkoholkonsumtion helt förbjudet och som medresenär
bör du alltid reagera om du misstänker att föraren är berusad.
Alkohol och bilkörning är reglerad i svensk lagstiftning.
NARKOTIKAKLASSADE PREPARAT
Alla former av befattning med, innehavande och konsumtion av narkotikaklassade
preparat är förbjudna, såvida det inte sker inom ramen för uppdraget, till exempel
inom sjukvård, eller avser receptförskriven medicin för eget bruk.
Befattning med narkotikaklassade preparat är reglerat enligt svensk lagstiftning.
UPPFÖLJNING
Uppförandekoden är ett styrdokument som är antaget av Palmecentrets ledning. Från
och med 2009 regleras den i, och bifogas, de kontrakt som Palmecentret tecknar med
sökande svensk organisation.
Det innebär att Palmecentret har möjlighet att vidta avtals- eller arbetsrättsliga
åtgärder om det mot förmodan skulle finnas personer från svensk organisation som
låter bli att följa denna kod. Om underlåtelse att följa reglerna skulle innebära brott
mot svenska lagar kan personen i fråga även komma att lagföras för brottet.
Den som iakttar överträdelser av dessa regler ska så fort som möjligt vända sig till
Palmecentrets kansli, i första hand ansvarig handläggare för att diskutera den
uppkomna situationen.
6
Download