Något om kompetensområdets historik

advertisement
130803/BW Något om kompetensområdets historik
av Bengt-­‐Åke Wennberg I slutet av femtiotalet fann den amerikanske forskaren Douglas McGregor att de
samtal och analyser om samverkansfrågor som han deltog i kunde delas upp i två
olika typer. Beroende på vilken typ man valde kom man fram helt olika
slutsatser och därmed också till helt olika rekommendationer av vilka åtgärder
som var lämpliga för att stödja och initiera olika samarbetsformer. McGregor
fann att en typ av analys verkade bygga på ett antagande (teori X) medan den
andra verkade bygga på ett helt annat (teori Y).
Samtal och analyser enligt teori X var i överensstämmelse med den dåvarande
traditionella ”vetenskapliga” synen på samarbete och samverkan. De som istället
följde teori Y, gjorde detta som en konsekvens av de erfarenheter man vann från
de många nya samarbets- och ledningsformer man prövade under denna tid.
Dessa olika försök under 1900-talets sista hälft hade växt fram ur en önskan att
bättre än tidigare mobilisera enskilda individers engagemang, ansvarskänsla och
kunnighet. Kritiker som tillämpade samtal grundade på teori X ifrågasatte inte
denna ambition men hävdade att samarbete från sådana utgångspunkter var
omöjligt, eller åtminstone så orimligt svårt och kostsamt att det inte skulle löna
sig. De hävdade en dominansstrategi.
De som i stället förde resonemang enligt teori Y hävdade tvärtemot detta en
ömsesidighetsstrategi och menade att samarbete utifrån en respekt för
individens autonomi både var möjligt och mer effektivt och mer hälsosamt än vad
man kunde uppnå om man inte hade denna ambition. Diskussionen känns igen
från 70- och 80-talen i Sverige.
Vi kan nu med stor säkerhet fastställa att Teori Y byggde på erfarenheter av den
mänskliga naturen – människans interaktiva och sociala egenskaper – som Teori
X hade negligerat eftersom man inte letat efter dem.
En konkret konsekvens av resonemang enligt teori X har varit att mänsklig
autonomi i organisatoriska sammanhang har uppfattats som en störande och
okontrollerbar faktor. Resonemang enligt Y har därför uppfattats som ”flum”.
Samordning var enligt förespråkarna för Teori X endast möjlig genom kraftfull
disciplinering och yttre styrning.
De som, ofta fortfarande, står fast vid teori X kan därför inte förstå vad som
SAMARBETSDYNAMIK AB Ölsdalen 134, 693 91 Degerfors, telefon 0586 726 126 130803/BW hände i den våg av nya och mer demokratiska lednings- och organisationsformer
som växte fram i mitten av 1900-talet. Man blev ”blind” för de möjligheter och
den potential som fanns i den sociala människan.
Till en början tolkades denna skillnad som en skillnad i moral, ideologi,
personliga attityder och värderingar. I ljuset av senare erfarenheter måste vi
emellertid konstatera att skillnaden ligger djupare än så. Skillnaden har visat
sig bottna i ett kunskapsproblem som bottnar i föreställningar om människans
natur. Att det är så är inte så konstigt. När de nya arbets- och
samarbetsformerna började introduceras i samhället visade sig nämligen andra
fenomen i mänsklig samverkan än de man i vetenskap och praxis tidigare hade
behövt beakta.
Från 50-talet och fram till 80-talet inriktades mycket energi i samhället på att
påvisa fördelarna med samarbetsformer som inte begränsade individens
möjligheter utan istället drog nytta av människans autonomi, egna drivkrafter,
engagemang och ansvarskänsla.
I vår tid är denna övertalningsfas förbi. Att frigörelse från förtryckande
strukturer är något viktigt är i dag självklart för de flesta. De som öppet hävdar
teori X är få. I dag tar man i allmänhet för givet att individen skall ha en hög
grad av autonomi och ansvar i arbete och samhälle.
Problemet är emellertid att den praktik och de institutioner som byggts upp på
dominansstrategier baserade på Teori X är så integrerade i samhället, och i vårt
ekonomiska tänkande, att de svårligen låter sig ändras. De maktstrukturer som
byggdes upp på bas av Teori X låter sig inte rubbas men saknar numera den
ideologiska grund de tidigare hade.
-­‐ 2 -­‐ 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards