för kunskap, valfrihet och trygghet (DS 2009:25)

advertisement
SD-UTG-47/09
2009-09-07
Till
Handikappförbundens samarbetsorgan
Annika Nyström Karlsson
Synpunkter på remiss Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och
trygghet (DS 2009:25)
Trygghet, studiero, elevhälsa.
För många elever beror trygghet på mer än ordningsregler och disciplinära åtgärder.
Exempelvis för barn med diabetes och deras föräldrar handlar trygghet mer om att slippa
känna oro för huruvida personal kan ge den hjälp barnet behöver under skoldagen. Finns
kunskapen och viljan att ta det ansvar för den egenvård som barnet ständigt behöver utföra
under skoltid? Finns den kunskap som krävs hos lärare och personal för att upptäcka när
barnet t.ex. har en känning och finns kunskap för hur man ska agera för att häva den?
Om det inte finns fungerande handlingsplaner och vuxna som tar ansvar för barnet så lever
barnet i en ständig otrygghet och oro.
Vid både för höga och för låga blodsockervärden påverkas barnets inlärningsförmåga och
koncentration, vilket naturligen inte främjar barnets studiero. Det kommer ofta av en för dålig
egenvård i form av en ej korrekt, eller ej genomförd blodsockermätning samt undermålig
kunskap hur man korrigerar värdena.
I skolverkets PM från 2007 om Egenvård av barn och elever, står det bl.a. att läsa att: Om
insatserna är bedömda som egenvård av läkare ligger ansvaret på att utföra dem primärt på
elevens vårdnadshavare. För barn med skolplikt ansvarar skolan för tillsynen när barnets
vistas i skolan. Om barnet är i behov av egenvård under skoldagen och inte själva kan utföra
den uppgiften åligger det skolan att den utförs på betryggande och säkert sätt. Även om barnet
själv utfört egenvården har kommunen det yttersta ansvaret för barnets välbefinnande under
skolpliktig tid.
Enligt förbundet har skolverkets PM inte varit tillräckligt för få alla skolor att ta sitt ansvar
fullt ut och att barn och föräldrar fortfarande lever i otrygghet under skoldagen i oro för att det
inte finns den kunskap som krävs på skolan för att ta väl hand om barnet.
Med hänvisning till detta vore det rimligt att det i den nya skollagen skrivs in att det är
skolans skyldighet att under skoltid ansvara för barnets egenvård.
Margareta Nilsson
Förbundsordförande
Box 1107
SE-172 22 Sundbyberg
Besöksadress:
Prästgårdsgatan 1 plan 6
Emma Everitt
Utredare/socialpolitik
Telefon: 08-564 821 00
Fax: 08-564 821 39
E-post: [email protected]
Hemsida: www.diabetes.se
Plusgiro: 481 31 35 -3
Bankgiro: 332-4373
Orgnr: 802007-6512
Download