Bilaga-1-Bedömning-Egenvård-hälso och

Bilaga 1.
Bedömning - Egenvård/Hälso- och sjukvård
Patientens namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
Bedömning gjord av:
Enhet:
Datum för bedömning:
Initierat av:
Patienten samtycker……………………...……………
Patienten deltagit i bedömningen……………………
Situation
Orsak till att bedömning görs.
Bakgrund
Beskrivning av patientens fysiska och psykiska hälsa samt dennes livssituation.
Aktuellt
Bedömda åtgärder. Beskriv även omfattningen och hur länge åtgärden förväntas pågå.
Bedömning
Hälso- och sjukvård…………………..
Behöver praktisk hjälp Ja………………………………………
Egenvård………………………………
Nej……………………………………..
Rekommendation
Planering för information och instruktion angående hälso- och sjukvårdsåtgärder.
Vem ger information? Till vem? När? Hur?
Uppföljning/omprövning (av vem/när/hur)
Kontakt om patientens situation förändras eller vid otillfredsställande egenvård
Namn/befattning
Telefon/Annan kontaktansvarig
Riktlinjer för samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård/ Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende/
version 4/ 2017-03-01