Järna Kompetens Läs

advertisement

LäS-Utbildningen
Kursplaner
2
Allmänt om utbildningen
Utbildningens syfte och mål
LäS-ubildningen riktar sig till olika grupper av medarbetare inom barn- ungdomsoch vuxenverksamheter med inriktning mot personer med psykiska
funktionsnedsättningar (SOL och LSS). Utbildningen riktar sig främst till
medarbetare inom läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter men är
öppen för alla som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Utbildningens mål är att ge medarbetarna omfattande kunskaper i antroposofisk
läkepedagogik och socialterapi samt motsvara de kraven som ställs av
Socialstyrelsen enligt SOSFS 2014:2 (S) Allmänna råd. Efter avslutad utbildning ska
medarbetarna ha god kompetens för arbetet med personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
Utbildningen ska utveckla medarbetarnas kunskaper om personer med psykiska
funktionsnedsättningar inom ett brett område. Centralt i utbildningen är en
helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Förutom att ge
omfattande kunskaper i antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, ska
utbildningen också ge en god kunskap om vilka lagar och regelverk som styr
verksamheten, kunskaper och insikter i människan och människans utveckling
samt uppmuntra till en fördjupad självkännedom. Tonvikten ska även läggas på
att utveckla kunskaper och färdigheter på det kommunikativa området, t ex
erbjuda grundläggande kunskaper inom Alternativ Kompletterande
Kommunikation (AKK).
Den triala metoden
Undervisningen använder den triala metoden, där praktisk yrkeserfarenhet och
teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande. Den
studerande ska därigenom utveckla nyckelkompetenser i sitt arbete:
inlevelseförmåga och flexibilitet, självreflexion och ansvarstagande.
Utbildningen vill inte i första hand förmedla något teoretiskt innehåll som senare
ska tillämpas i praktiken, utan erfarenheter och kunskap integreras i en
pedagogisk enhet. Fördelen med en sådan metodik ligger i det faktum att
kunskapsbildningen leds och stimuleras av konkreta och individuella erfarenheter.
Den får inte någon ensidig teoretisk karaktär som saknar bro till praktiken.
Avgörande här är konstnärligt övande. Det konstnärliga övandet under
utbildningen ger studenterna möjligheten att samla erfarenheter på konstens
område. Meningen är inte att bli ”konstnär” utan att genom övandet utveckla
inlevelseförmåga och ett kreativt förhållningssätt. Dessa erfarenheter kan senare
komma till användning i yrkesvardagen eftersom al terapeutisk verksamhet är
beroende av ett kreativt, konstnärligt förhållningssätt. Genom konsten utvidgas
utbildningens metodik till en trefaldig helhetsansats som jämlikt förenar kunskap,
praktik och konst.
3
Personlighetsutveckling och självständigt lärande
Utbildningens syfte inskränker sig inte till kunskaper, färdigheter och förmågor, utan
omfattar även personlighetens utveckling i mening av förståelse, empati,
initiativkraft, ansvarskänsla och i synnerhet beredskapen och förmågan till
självreflexion och självuppfostran.
Med tanke på dagens livs- och arbetsvillkor måste en utbildning också bidra till ett
självständigt lärande. Livslångt lärande innebär att initiativrikt röra sig bland olika
slag utmaningar och situationer på en yrkesmässig utbildningsväg som i grunden
aldrig är avslutad.
Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar totalt 1500 poäng fördelade på tre års deltidsstudier.
Utbildningen varvar lektionsbaserad undervisning (16 utbildningsveckor under 3 års
tid, vilket motsvarar ca 500 lärarledda lektionstimmar) med självstudier på distans
och förutsätter att studenterna redan är verksamma inom verksamhetsfältet. Stor
vikt läggs därför på arbetsplatsförlagt lärande och fullgörandet av uppgifter mellan
blocken. Dessa uppgifter redovisas och utvärderas kontinuerligt under blockveckorna.
I årskurs 2 och 3 ska studenten färdigställa ett eget projektarbete.
Betyg och examination
Betygskriterier är godkänt, respektive icke godkänt. Examination sker kontinuerligt
under studietiden. Vid utbildningens slut erhålls diplom.
Kurser i översikt
Allmänna ämnen
Poäng
Funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa
Hälsa och omsorg 100
Kommunikation
100
Lagstiftning och regelverk 100
Bemötande, service och dokumentation 150
Människans utveckling och självutveckling
Projektarbete
200
Totalt 900
Utbildningsspecifika ämnen
Poäng
Aktuella samhällsfrågor, människomöten
Antroposofisk människokunskap 200
Konstnärligt övande 250
Totalt 600
100
150
150
4
Funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa
Ämnet behandlar olika former av funktionsnedsättningar och psykisk
ohälsa som studenten möter i sitt dagliga arbete. Ämnet handlar också om
de olika konsekvenserna av psykisk funktionsnedsättning.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa” syftar till
att ge studenterna en god kunskap om de olika funktionsnedsättningarna
och om psykisk sjukdom samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom
området.
Studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper inom skilda områden,
som t ex utvecklingsstörning, autism och ADHD samt om multipla diagnoser
och kombination av funktionsnedsättningar. Undervisningen ska leda till att
studenten ska kunna stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar
och psykisk ohälsa i livets olika situationer.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 30 lärarledda timmar och behandlar följande moment:
•
Omsorgens historia: från inlåsning till inkludering
•
Samhällsinsatser vid funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom
•
Psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning
•
Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, ångest och
depression
•
Multipla diagnoser och kombination av funktionsnedsättningar
•
Psykiska sjukdomar
•
Utvecklingsstörning och mental retardation
•
Neuropsykiatri, autismspektrat och ADHD
•
Psykiatrisk diagnos
•
Bipolär sjukdom
•
Anorexi och självskadebeteende
5
Hälsa och omsorg
Ämnet behandlar de hälso- och vårdfrågorna som studenten möter i sitt dagliga
arbete. Ämnet behandlar också praktiska aspekter av omvårdnaden såsom
matlagning, hygienfrågor samt olika hjälpmedel som kan tas till i
omsorgsarbetet.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Hälsa och omsorg” syftar till att ge studenten
kunskaper i hälsa, omvårdnad och omsorg samt förmågan att utföra
arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska studenten ges
möjlighet att utveckla kunskaper om de grundläggande hälsoaspekterna
knutna till arbetet med personer med psykiska funktionsnedsättningar samt
få konkreta hänvisningar angående den personliga omvårdnaden inklusive
näringsfrågor och munvård. Undervisningen ska leda till att studenterna ska
kunna stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras dagliga
livsföring samt utföra praktiska hemsjukvårdsuppgifter.
Centralt innehåll
Kursen består av 30 lärarledda timmar och ska behandla följande moment:
•
Hjälpmedel och praktiskt stöd, att stödja i vardagen
•
Den personliga omvårdnaden i praktiken, munvård
•
Hemsjukvård och medicinhantering
•
Näringslära 1 (betydelse av näring) och 2 (matlagning i praktiken)
•
Att vårda det friska i människan
•
Omvårdnad, hälsa och friskvård, medicinska bad, insmörjningar mm.
•
Konst och kultur som hälsofaktor
•
Arbetets roll och betydelse som hälsofaktor
•
Habiliterande och rehabiliterande arbetssätt och fritidsgestalning
•
Rytmens betydelse i fritid och kulturliv
•
Hälsa och sjukdom ur ett medicinskt perspektiv
•
Hälsa och sjukdom på vår livsväg
6
Kommunikation
Ämnet behandlar det kommunikativa fältet i ett brett perspektiv. Ämnet
handlar om både det teoretiska och etiska förutsättningar för mänsklig
kommunikation samt praktiska konkreta råd och övningar för
kommunikation med personer med nedsatt kommunikations förmåga.
Ämnet handlar också om att kommunicera med andra yrkesgrupper.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Kommunikation” syftar till att ge studenten
kunskaper på det kommunikativa området. Genom undervisningen ska
studenten ges möjlighet att utveckla kunskaper som stärker den
kommunikativa förmågan både gentemot personer med psykiska
funktionsnedsättningar och andra yrkesgrupper. Undervisningen ska leda till
att studenten ska kunna hantera kommunikativa och alternativa (AKK)
kommunikationsverktyg på ett adekvat sätt.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 30 lärarledda timmar och ska behandla följande
centrala moment:
•
Kommunikation, intuition och empati
•
Att kommunicera med anhöriga, gode män
•
Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK)
•
Samtalsmetodik och konflikthantering
•
Det goda samtalet
•
Att kommunicera med myndighetsutövare
•
Att kommunicera med andra yrkesutövare
•
Muntligt berättande
OBS! Att kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska är ett förkunskapskrav
för att kunna gå utbildningen.
7
Lagstiftning och regelverk
Ämnet behandlar de olika lagar och förordningar som reglerar verksamheten
inom socialtjänstens område. Ämnet behandlar främst lagstiftningen som
berör LSS-området men ger även inblick i de omgivande regelverken samt en
bred orientering i samhällsstrukturen avseende vård och omsorg av personer
med funktionsnedsättningar.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Lagstiftning och Regelverk” syftar till att ge
studenterna kunskaper om lagar och bestämmelser på LSS- och
socialtjänstens område. Genom undervisningen ska studenten kunna få
kunskap om omsorgshistoria i Sverige och om de aktuella värderingar som
står till grund för nuvarande lagstiftning avseende personer med
funktionsnedsättningar. Studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper
om samhällets ansvar samt insatser för människor som är i behov av stöd i
vardagen för att kunna delta i samhället och i en social gemenskap.
Undervisningen ska leda till att studenten ska självständigt kunna orientera
sig i bestämmelserna på verksamhetens område.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 30 lärarledda timmar och behandlar följande moment:
•
Övergripande mål och lagstiftning i SOL och LSS
•
Kringliggande lagar och regelverk
•
Nödvändiga grundvärderingar i arbetet
•
Socialpolitik och välfärd, nationella mål
•
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
•
Samhällets stöd och vårdformer: Stat kommun och landsting
•
Samhällsinsatser vid funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom
•
Uppdragsgivarens/kommunens regelverk och perspektiv
•
Juridik, moral och frihet.
8
Bemötande, service och dokumentation
Ämnet behandlar hur man bemöter och ge service till personer med
psykiska funktionsnedsättningar samt hur man dokumenterar sitt arbete.
Ämnet handlar om olika former av bemötande, etiska frågor samt
praktiska råd i olika situationer.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Bemötande, service och dokumentation” syftar till
att ge studenten kunskaper om service och bemötandet samt förmågan att
bemöta personer med psykiska funktionsnedsättningar i olika
livssituationer. Genom undervisningen ska studenten ges möjlighet att
reflektera över sitt arbetssätt, fördjupa sig i olika bemötandetekniker
samt kunskaper om dokumentation. Undervisningen ska leda till att
studenten ska få redskap för att bemöta personer med psykiska
funktionsnedsättningar på ett adekvat och respektfullt sätt, samt
självständigt kunna utföra dokumentationsarbetet.
Centralt innehåll
Kursen ska behandla följande centrala moment:
Kursen består av ca 50 lärarledda timmar och ska behandla följande
moment:
•
Dokumentation i arbetet
•
Reflekterande arbetssätt i LSS-verksamhet
•
Att stödja i vardagen
•
Vardagsstöd och kontakter
•
Omsorg utan våld
•
Skötsel av hemmet och miljögestaltning 1 och 2
•
Autism och bemötande
•
Etik och människosyn
•
Dokumentation i praktiken
•
Att stödja vid formella och informella kontakter
•
Dokumentation och ledningssystem
•
Verksamhetens mål och kvalitetsuppföljning
•
Arbetsmiljöarbete, att förebygga olyckor i arbetet
9
Människans utveckling och självutveckling
Ämnet behandlar olika aspekter av mänskligt växande och omfattar
utvecklingspsykologi, grundläggande psykologiska betraktelser samt att få en
inblick i självutvecklingsarbete.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Människans utveckling och självutveckling” syftar till
att ge studenten kunskaper om människans olika dimensioner. Genom
undervisningen ska studenten utveckla sin kännedom om olika
utvecklingspsykologiska teorier, fördjupa sig i etikfrågor samt utveckla sin
egen självkännedom. Studenten ska också få kännedom om ett professionellt
arbetssätt, dit även handledning tillhör. Undervisningen ska leda till att
studenten behärskar grundläggande kunskaper om människan.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 50 lärarledda timmar och ska behandla följande
moment:
•
Barnets normala utveckling
•
Relation, känsloliv och sexualitet
•
Människans biografiska rytmer, kunskap om livets olika faser
•
Från gymnasieskola till arbetslivet
•
Självkännedomsstudier: dubbelgångare och skugga
•
Självkännedoms studier: den pedagogiska lagen
•
Medarbetarens och arbetsledarens olika roller
•
Personlig utveckling med övningar/närvaro och förmågan att iaktta
•
Handledning
•
Vad innebär det att vara professionell i arbetet
•
När behövs andra insatser/kompetenser
•
Olika arbetskulturer
•
Analys av det egna arbetet
•
Om vår yrkesidentitet
10
Redovisningar och projektarbete
Ämnet ”Redovisningar och projektarbete” handlar om att studenten ska,
med hjälp av kursledarna, lära sig att planera, fullfölja och redovisa ett
eget projektarbete.
Redovisningar anknyter till kurslitteraturen och hemuppgifterna som delas
ut mellan blocken. Redovisningar sker varje vecka, skriftlig och/eller
muntlig, individuell och/eller i grupp. Projektarbeten är valfria men väljs i
samråd med kursledarna. Redovisningar är ett moment i alla tre åren,
projektarbete i år 2 och 3.
Ämnets syfte
Undervisning i ämnet ”Redovisningar och projektarbete” syftar till att ge
studenten kunskaper om hur man kan presentera och strukturera sina
tankar i ett ämne. Genom undervisningen ska studenten ges möjlighet att
öva på muntlig och skriftlig framställning. Undervisningen ska leda till att
studenten ska få redskap för att t.ex. kunna presentera en brukare eller
redogöra för en händelse på ett kortfattad och översiktligt sätt. Ämnet
syftar också till att hjälpa studenten att enkelt kunna formulera sig inför
de dokumentationsuppgifterna som han/hon möter i sitt dagliga arbete.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 65 lärarledda timmar.
11
Aktuella samhällsfrågor, människomöten
Ämnet behandlar aktuella samhällsfrågor och särskilda utmaningar samhället
står inför. Föredragshållarna varierar från år till år, beroende på olika aktuella
teman. Ämnet ger också utrymme att möta olika människor, tar del av deras
reflexioner, forskning, intresseområden samt deras biografier.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ”Aktuella samhällsfrågor, människomöten” syftar till
att ge studenterna en god grund för att kunna orientera sig i olika aktuella
samhällsfrågor, både gällande omsorg och andra aktuella frågeställningar.
Genom undervisningen ska studenten få kunskap om relevanta aktuella
omsorgsfrågor samt aktuell forskning på området. Studenten skall ges
möjligheter att utveckla kunskaper om samt utveckla ett kritiskt tänkande
gällande samhällsutvecklingen.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 50 lärarledda timmar och ska behandla följande centrala
moment:
•
Föreläsningar på Ytterjärna Kulturhus, exempel på föreläsningar
2015:
o Uppkopplad eller avkopplad med Micke Darnell
o Hantering av problembeteende med Bo Hejlskov Elvén
o Underkastelsen med Stefan Jarl
o Få det att funka med Erik Donell
o I faderns, Sonens och Försäkringskassans namn med Erik
Löwenthal
•
Möten med människor, biografier
•
Paneldebatter omkring olika aktuella utmaningar inom vård och
omsorg
•
Att stödja i vardagen samt vara behjälplig vid formella och informella
kontakter
•
Medarbetaren och arbetsledarens olika roller
•
Den sociala tregreningstanken
•
Om vår yrkesidentitet
12
Antroposofisk människokunskap
Ämnet behandlar den antroposofiska människokunskapen och synen på
människans utveckling. Ämnet lyfter också fram den värdegrund som
vägleder de antroposofiska verksamheterna.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ”Antroposofisk människokunskap” syftar till att ge
studenterna en god kunskap om läkepedagogik och socialterapi. Studenten
skall ges möjligheter att utveckla kunskaper om bl.a. den antroposofiska
människobilden, dess syn på människans utveckling, hur antroposofiska
mediciner och terapier fungerar, rytmernas betydelse och
miljögestaltning. Undervisningen skall leda till att studenten ska kunna
orientera sig i den antroposofiska begreppsvärlden och praktiskt kunna
applicera den i olika situationer.
Centralt innehåll
Kursen ska behandla följande centrala moment:
Kursen består av ca 65 lärarledda timmar och ska behandla följande
moment:
•
Den antroposofiska människobilden
•
Antroposofi och humanism
•
Antroposofisk sinneslära
•
Sinneslära och funktionsnedsättning
•
Antroposofisk medicin och terapier (bad, massage, mm.)
•
Antroposofisk psykologi och polaritetstänkande
•
Psykologi och antroposofi
•
Psykiatri och organlära
•
Den läkepedagogiska kursen
•
Människans biografiska rytmer
•
Karma- och reinkarnationstanken
•
Årets och själens rytmer
•
De antroposofiska kärnvärdena
•
De fyra elementen och livskrafterna
•
Konst och hälsa
13
Konstnärligt övande
Ämnet behandlar olika former av konstnärligt övande, vilka är vanligt
förekommande i de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ”Konstnärligt övande” syftar till att ge studenterna
möjlighet att öva på olika konstarter såsom eurytmi, sång och målning. Syfte
med undervisning är inte att uppnå en viss nivå i dessa konstarter utan att
bekanta sig med dem och därigenom upptäcka eller fördjupa det egna
konstnärliga sinnelaget. Omsorgsarbetet fordrar ett autentiskt och individuellt
sätt att handla. Konstnärligt övande ses här som en hjälp till den inre rörlighet
som ofta krävs i de olika uppkomna arbetssituationerna. Dessa konkreta
situationer fordrar en kreativ skapande process, vilken också kan betraktats
som social konst.
Centralt innehåll
Kursen består av ca 85 lärarledda timmar och innehåller följande övande:
•
Eurytmi
•
Sång
•
Målning
•
Ordverkstad (talövningar)
•
Hantverk med ull
14
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards