Riktlinje, Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

advertisement
Riktlinje,
Delegering av hälso- och
sjukvårdsuppgifter
Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2016-03-01
Senast uppdaterad: 2016-02-11
Gäller för:
Enebackens äldreboende, Vårdbo i Åkersberga, Korttidsenheten i Alceahuset, Solskiftets
äldreboende, Skogstäppan, Åkerspark servicebostad, Hantverkaren gruppbostad samt enheter där
HSE-LSS har hälso- och sjukvårdsansvaret
MAS-riktlinje är ett övergripande
dokument som utgör ramen, och
minimikrav, i det som riktlinjen gäller.
Riktlinje från MAS ska utgöra underlag
för lokal rutin på respektive enhet eller
hos respektive vårdgivare.
Om MAS-riktlinje saknas ansvarar
vårdgivare för att tillämpliga rutiner
finns för sådant som regleras i
författningar och lagstiftning.
Vid granskning av verksamheten är det
de lokala rutinerna som granskas.
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Bakgrund
Vissa arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården kräver enligt lagar och
författningar formell kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Vissa
uppgifter kan, om det är förenligt med säkerheten för patienten, delegeras till annan personal med
reell kompetens.
Vilka uppgifter som kan delegeras inom den kommunala hälso- och sjukvården i Österåkers
kommun regleras generellt i denna riktlinje. Det är respektive utförares/vårdgivares ansvar att
upprätta lokala/specifika rutiner som ska följas i det dagliga arbetet på den aktuella enheten.
Individuella undantag hanteras mellan utsedd verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
och MAS.
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 1997:14) "Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och
sjukvård och tandvård" ska följas vid all delegering. Både den person som ansvarar för
delegeringen och uppgiftsmottagaren skall var väl förtrogen med innehållet i ovanstående
författning. Detta innebär bland annat genomgång av och kontroll av att personen har tillräcklig
kunskap/reell kompetens för att utföra delegerad arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård.
Förutsättningar
Den som delegerar skall ha en anställning hos utföraren som varar minst sex månader för att få
delegera. Om den som delegerat inte tjänstgör eller har slutat sin anställning ska omdelegeringar
göras inom fyra månader till berörd delegerad personal. För att delegering ska kunna lämnas till
nyanställd och/eller timanställd personal krävs att hon/ han är väl insatt i rutinerna på
arbetsplatsen och att kontinuerlig tjänstgöring sker.
En delegering är alltid tidsbegränsad och ska dras in då minsta tvivel om reell kompetens uppstår
och/eller om behovet av delegering försvinner. Maximal tid som en delegering får gälla är 12
månader. Omdelegering kan sedan ske en gång utan teoretiskt och praktiskt kunskapstest. När en
och samma delegeringsinnehavare innehaft delegering i 24 månader ska nytt teoretiskt och
praktiskt kunskapstest med tillhörande undervisning/genomgång genomföras, dvs
delegeringsprocessen ska startas om minst var 24:e månad.
Utföraren/vårdgivaren ansvarar för att teoretiskt och praktiskt kunskapstest finns och att detta
varieras så att de resultat som erhålls motsvarar den kunskap och förståelse som krävs för att
kunna utföra den delegerade hälso- och sjukvårdsuppgiften på ett patientsäkert sätt.
Ansvar
Den som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och
omfattas av Patientsäkerhetslagen (2010:569). Innan delegering kan ske krävs en ordentlig
genomgång av vad detta innebär, för att båda parter skall vara överens om beslutet och det ansvar
det medför. Vid nydelegering av person som fått delegering indragen, ansvarar den som delegerat
och chef gemensamt, för bedömning av risker och patientsäkerhet.
Sida 2 av 5
Dokumentation
Beslut om delegering ska dokumenteras skriftligt och ha det innehåll som gällande författningar
anger. Samtliga delegeringar ska undertecknas av båda parter (den som delegerar och den som tar
emot delegeringen).
Underskrivet delegeringsbeslut sparas av den sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som
delegerat uppgiften på hans/hennes arbetsplats. Kopia lämnas till den som åtagit sig
delegeringen, denna kopia förvaras på mottagarens arbetsplats. Delegeringsunderlaget sparas i tre
år.
Utförda delegerade arbetsuppgifter ska dokumenteras på signeringslista som varje
utförare/vårdgivare ansvarar för att ta fram. Om arbetsuppgiften inte kan utföras ska detta
meddelas den som delegerat arbetsuppgiften samt dokumenteras i journalen.
Patientsäkerhet
Vårdgivaren/utföraren ansvarar för att delegeringsprocessen är förenlig med patientsäkerhet och
kvalitet. Med delegeringsprocess avses alla steg som leder fram till att en medarbetare med reell
kompetens ska utföra en arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård som normalt sett borde utförts
av formellt behörig personal. T.ex. ska följande frågeställningar beaktas och besvaras:
- Finns tillräcklig kompetens och erfarenhet finns hos den som ska ta emot en delegering?
- Har den som ska ta emot en delegering tillräckliga språkkunskaper/förståelse för att
tillämpa delegeringen på ett patientsäkert sätt?
- Delegeras arbetsuppgiften för att kontinuiteten hos patienten ska förbättras eller bevaras?
- Ska arbetsuppgiften avse en enskild patient eller en grupp av patienter?
- Har både teoretisk och praktisk kunskap säkerställts i delegeringsprocessen?
- Hur har de teoretiska och de praktiska kunskaperna mätts/säkerställts?
- Finns andra faktorer som påverkar lämpligheten i att delegera arbetsuppgiften?
Om svar på ovanstående frågor är nej, eller om tveksamhet finns, ska delegering av hälso- och
sjukvårdsuppgifter inte ske. Det är den som ansvarar för delegeringen som har ansvar för att
delegeringsprocessen sker på ett patientsäkert sätt.
Rutiner
Utföraren/vårdgivaren ska ha lokala rutiner för hur delegeringsprocessen hanteras lokalt. Den
lokala rutinen bör innehålla svar på frågor som: Vem? Var? Vad? När? Hur länge? Varför?
Ansvarsfördelning? Dokumentation?
Begränsningar
Alla hälso- och sjukvårdsuppgifter som normalt sett ska utföras av formellt behörig personal ska
delegeras om det inte är fråga om egenvård. Det är den legitimerade/delegerande personalen i
samråd med ansvarig chef som avgör vilka arbetsuppgifter som är allmänna, generella eller
individuella. Det finns vissa arbetsuppgifter som, i Österåkers kommun, aldrig ska delegeras om
inte särskilda undantag görs i samråd mellan verksamhetschef enligt HSL och MAS.
Sida 3 av 5
Vårdplan/ordination
Alla patienter ska ha en vårdplan eller skriftlig ordination där det bland annat tydligt ska framgå
på vilket sätt de olika hälso- och sjukvårdsåtgärderna ska genomföras, vad det finns för risker och
om patientens tillstånd/aktuell åtgärd är att betrakta som okomplicerat eller inte. Delegeringen i
sig behöver inte dokumenteras i den enskildes journal.
Arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
Nedan är en förteckning över de vanligaste arbetsuppgifterna inom kommunal hälso- och
sjukvård. Det är ingen fullständig förteckning. Utföraren/vårdgivaren kan i sin lokala rutin lägga
till fler arbetsuppgifter eller ta bort arbetsuppgifter som inte är aktuella i den egna verksamheten.
Om nya arbetsuppgifter läggs till i den lokala rutinen ska MAS kontaktas för godkännande och
uppdatering av befintlig riktlinje. Utföraren vårdgivaren kan byta plats på arbetsuppgifter i
stigande hierarkisk ordning men i inte flytta arbetsuppgifter från t.ex. Individuella arbetsuppgifter
till Allmänna arbetsuppgifter. Det står däremot utföraren/vårdgivaren fritt att, i den lokala
rutinen, flytta arbetsuppgifter från Allmänna arbetsuppgifter till Generella arbetsuppgifter osv.
Allmänna arbetsuppgifter
Dessa arbetsuppgifter kan betraktas antingen som grundkunskaper eller som delegerade
arbetsuppgifter. Det ska regleras i den lokala rutinen om dessa arbetsuppgifter ska delegeras eller
anvisas på annat sätt. Kvalité och säkerhet ska bedömas utifrån förutsättningar när det gäller t.ex.
kompetens, erfarenhet, utbildningsnivå, kontinuitet.
- Mätningar, t.ex. temperatur, blodtryck, puls, vikt, urinmätningar, avföringsregistrering.
- Vardagsrehabilitering, t.ex. okomplicerad gångträning, ADL-träning, balansträning,
bevara funktionstillstånd/aktivitetsförmåga genom att få lov att t.ex. klä på sig själv.
- Daglig skötsel av hjälpmedel/MTP t.ex. rengöring, placering av dynor, överdrag etc.
- Sätta på och ta av ortoser, kompressionshandske, armslynga etc.
- Matning i okomplicerade fall
- Tömning av stomipåse och uribag i okomplicerade fall (ej byte av platta eller skötsel)
- Till och frånkoppling av syrgaskoncentrator (ej inställning av dosering)
Generella arbetsuppgifter
Dessa arbetsuppgifter ska alltid delegeras skriftligt och kan delegeras så att delegeringen gäller en
grupp patienter. Det ska regleras i den lokala rutinen om dessa arbetsuppgifter ska delegeras till
en grupp av patienter eller enbart till enskilda patienter.
- Läkemedelshantering av dispenserade läkemedel, inklusive dispenserat Waran
- Iordningsställande av flytande läkemedel ur originalförpackning
- Hantering ur originalförpackning av suppositorier, vagitorier, plåster, omgivningskänsliga
läkemedel, inhalationsläkemedel.
- Andningsrelaterad medicinteknisk apparatur i okomplicerade fall t.ex. pariboy,
syrgaskoncentrator där dosering ingår.
- Specifik rehabilitering och träning, t.ex. kontrakturprofylax, andningsträning.
- Sondmatning och läkemedelstillförsel i sond i okomplicerade fall
- Skötsel av tarmstomier i okomplicerade fall
- Spolning av urinkateter i okomplicerade fall
- Såromläggning i okomplicerade fall.
- Insulingivning i okomplicerade fall
- Subcutana injektioner med färdigställd dos i okomplicerade fall
- Blodsockermätning i okomplicerade fall
- Venös provtagning i okomplicerade fall
Sida 4 av 5
Individuella arbetsuppgifter
Dessa arbetsuppgifter ska alltid delegeras skriftligt och kan enbart delegeras så att delegeringen
avser en enskild patient. Delegering av dessa arbetsuppgifter ska ske restriktivt.
- Dialysbehandlingar i okomplicerade fall
- Skötsel av respirator och trakeostomi
- Sugning av munhåla och svalg
- Hostmaskiner
- Behandlingar med CPAP eller liknande utrustning
- Skötsel av urostomier i okomplicerade fall
- Byte av urinkateter eller intermittent kateterisering i okomplicerade fall
- Komplicerad såromläggning
- Komplicerad rehabilitering och träning, t.ex. TENS, Specialortoser, kontrakturprofylax
vid benskörhet etc.
Arbetsuppgifter som inte ska delegeras
Dessa arbetsuppgifter ska alltid utföras av legitimerad, formellt behörig personal och ska inte
delegeras.
- Bedömning av hälsotillstånd, funktionstillstånd, aktivitetsförmåga, kognitiv förmåga etc.
- Bedömning, förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel
- Ordination, rekommendation av hälso- och sjukvårdande åtgärd
- Dispensering av läkemedel
- Sugning av nedre luftvägar
- Byte av urinkateter i komplicerade fall
- Arbetsuppgifter där kunskapskraven blir orimliga för medarbetare med reell kompetens
men utan formell kompetens
- Arbetsuppgifter där stor risk finns för att misstag och fel ska kunna uppstå, t.ex. när en
patient har flera olika, liknande infarter, katetrar, slangar, lyftselar etc. och där risk finns
för att förväxla dessa.
- När legitimerad personal bedömer arbetsuppgiften som olämplig att delegera
Samverkan mellan ansvarig chef och legitimerad personal
Delegering av arbetsuppgifter ska ske i samförstånd mellan ansvarig chef och legitimerad
personal. Detta samförstånd, och överenskommen ansvarsfördelning gällande
delegeringsprocessen ska avspeglas i den lokala rutinen.
Alla insatser som ordinerats eller planerats av legitimerad personal ska värderas på samma sätt
och med samma tyngd. Alla ordinerade eller planerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras
och dokumenteras.
Sida 5 av 5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards