Insatser för övernattande män och kvinnor i tunnelbaneuppgången

advertisement
A
B
C
D
E
Individ och familj
Tjänsteutlåtande
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Handläggare: Ola Wiksten
Tfn: 508 08 443
sid 1 (4) 2004-02-03
Dnr 515-474-03
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2004-02-19
Motion om "Vårt gemensamma ansvar för psykiskt
funktionshindrade"
Remiss från Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss
från Kommunstyrelsen angående motion om "Vårt gemensamma ansvar
för psykiskt funktionshindrade".
Box 49039, 100 28 Stockholm, Besöksadress: S:t Eriksgatan 47
Tfn: 508 08 000, Fax: 508 08 099
E-post: [email protected]
ABCDE
sid 2 (4)
Göran Månsson
Stadsdelsdirektör
Anna-Lena Christensson
Verksamhetschef
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat motion av Jan Björklund (fp) m.fl. om
"Vårt gemensamma ansvar för psykiskt funktionshindrade" till
stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen och
Hässelby - Vällingby, samt Stadsledningskontoret (SLK) och
Socialtjänstnämnden för yttrande senast 2004-02-27.Bilaga 1.
Motionen i sammanfattning

Stopp för nedskärningar i stadsdelarna
I motionen nämns stadsdelarna Liljeholmen, Norrmalm och HässelbyVällingby som exempel.

Åtgärder krävs för att inte människor ska falla mellan stolarna
Stockholms Stad och Stockholms läns landsting bör skapa
gemensamma nämnder, att ett "Trygghetskvitto" införs och att vården
och omsorgen av psykiskt funktionshindrade ses över.

Bygg fler bostäder för psykiskt funktionshindrade
Bristen på framför allt gruppboenden är stor. En liten del av servicehus
som nu avvecklas bör kunna omvandlas till gruppboenden för i första
hand psykiskt sjuka äldre.

Synen på tvång måste förändras
Alltfler människor med psykisk sjukdom lever utan den tillsyn de
behöver. Stockholms stad bör i större utsträckning utnyttja de
möjligheter till tvång i socialpsykiatrin som lagen ger utrymme för.

Öka valfriheten och slopa stadsdelsarresten
Personer bör ha rätt att delta i dagverksamheter i alla stadsdelar oavsett
i vilken stadsdel de är bosatta i.
ABCDE
sid 3 (4)

Stärkta rättigheter med LSS och personliga ombud
Rätten till boende, sysselsättning och en god omsorg slås fast, liksom
rätten att få vara delaktig i att forma insatserna.

Ökad samverkan med anhörig-, patient- och frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer utgör idag den främsta kontakten mellan
människor med svåra psykiska problem och missbruksproblem.
Stockholms stad bör i högre grad samverka med dessa organisationer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning vad gäller (nummer inom
parantes hänvisar till motsvarande i motionen):






att en stadsövergripande granskning av socialpsykiatrins resurser bör
genomföras (1),
att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppvakta landstinget om
behovet av fler platser i psykiatrin (2), men anser att kommunens
omvårdnadsansvar och landstingets vårdansvar måste tydliggöras och
kostnaderna vad gäller de mest vårdkrävande i större utsträckning bör
delas mellan huvudmännen.
vikten av en välplanerad övergång mellan Landstingets psykiatri och
socialpsykiatrin (5), men anser att det krävs en mer omfattande process
än ett "Trygghetskvitto",
att Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting skall
genomföra en översyn av vården för människor med psykiska
funktionshinder och missbruksproblem (6),
att staden verkar för att nya gruppboenden inplaneras i nya
bostadsområden (7),
att staden tydliggör vilka rättigheter psykiskt funktionshindrade har(9)
att servicehusutredningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att
omvandla en mindre del av servicehusbeståndet till gruppbostäder för
personer med psykiska funktionshinder(8), men anser att
ABCDE
sid 4 (4)

gruppbostäderna bör kunna inrättas för behövande personer oavsett
ålder och
att "stadsdelsarresten" upphör och ersätts av ett system med
valfrihet(10), dock under förutsättning att resurser tillföres.
Förvaltningen anser att psykiskt sjuka människor inte ska omhändertas
enligt LVM(Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall). Det psykiatriska
vårdbehovet kan inte tillgodes på detta vis. Psykiskt sjuka människor som
även är drogmissbrukare bör få hjälp av såväl Landstingets psykiatri som
kommunens missbrukarvård (3).
Vad gäller inrättande av gemensamma nämnder för övergripande planering
och hantering av resurser i den psykiatriska vården och i socialpsykiatrin
anser förvaltningen att ett tillräckligt underlag för ett sådant beslut
saknas(4). Det finns redan idag ett gott samarbete mellan personal inom
landstinget och kommunen. Problemet är fördelning av kostnader.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att
frivilligorganisationerna och socialtjänsten bör samverka i arbetet att
uppsöka och identifiera hemlösa med psykiska problem. En sådan
samverkan mellan stadens uppsökare och frivilligorganisationerna finns
redan idag.
Bilagor:
1. Motion av Jan Björklund (fp) m.fl. om "Vårt gemensamma ansvar för
psykiskt funktionshindrade"
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards