Powerpoint - Växjö kommun

advertisement
Föräldraråd 2015-11-04
Föräldraråd 2015-11-04
Syfte:
• En möjlighet för föräldrar att medverka i och ha inflytande på skolans
verksamhet som helhet
• Att vara en diskussionspart till skolledningen
Föräldraråd 2015-11-04
Kvällens agenda:
• Verksamhetsmål, skolans organisation och verksamhet
• Likabehandlingsarbetet, representanter från skolans kamratråd deltar
• Info kring tillbyggnad
• Kommande föräldraråd
• övriga frågor
Vårt uppdrag
Målgemenskap
Kreativitet
Engagemang
Nyfikenhet
Barn/elever
känner trivsel och trygghet
Strategier
Arbetslag
Strategier
Skolledare
Arbetslagets mål
Strategier
Områdeschef
Strategier
Verksamhetschef
Strategier
Förvaltningschef
Strategier
Utbildningsnämnd
Strategier
Kommunstyrelsen
Strategier
Enhetens mål
Uppdrag
Uppföljning
B
E
H
O
V
Pedagog
Verksamhetsmål
Övergripande
mål
Utbildningsförvaltningen Växjö
Skolans
värdegrund
och uppdrag
Verksamhetsmål i internbudget
2.2 Kunskaper
”Barn och elever i våra verksamheter känner
trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som
1,2 och 3
krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är
möjligt och så att deras engagemang, kreativitet, nyfikenhet
förstärks och utvecklas.
Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer
leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.”
Skolans
värdegrund
och uppdrag
Ledardeklaration
Syfte
Att beskriva skolans struktur och organisation samt de olika roller som finns på
skolan.
Vision
I vår verksamhet förvaltar och utvecklar vi elevernas nyfikenhet, lust och glädje
genom att skapa trygga lärmiljöer så att eleven lämnar vår skola med en tro på
sig själv och en inre drivkraft för sitt fortsatta lärande i livet.
Mål
Verksamheten på Östra Lugnets skola ska inom tre år planeras utifrån skollag,
läroplan och Växjö kommuns verksamhetsmål. Målet med arbetet på skolan är
att utifrån mål och kunskapskrav i Lgr 11 nå en hög måluppfyllelse där eleverna i
en trygg miljö utvecklar sin kreativitet, engagemang och nyfikenhet.
Skolans ska även inom tre år ha skapat självständiga arbetslag som möjliggör för
pedagogerna att skapa en trygg lärmiljö där eleverna utvecklar kreativitet,
engagemang och nyfikenhet.
Östra Lugnets skola 2015/2016
Rektor
Klas Persson
Biträdande
rektor
Emma Linderholm
Elevhälsa
Skolledning,
specialpedagog,
skolsköterska,
skolpsykolog
F2A
Förskollärare,
fritidspedagoger,
lärare och
elevstödjare
F2B
Förskollärare,
fritidspedagoger,
lärare och
elevstödjare
F2C
Förskollärare,
fritidspedagoger,
lärare och
elevstödjare
Ledningsgrupp
Skolledning,
Arbetslagsledare,
specialpedagog
Åk 3
Förskollärare,
fritidspedagoger,
lärare och
elevstödjare
Åk 4
Fritidspedagoger,
lärare och
elevstödjare
Åk 5-6
Lärare,
elevstödjare,
speciallärare och
skolbibliotekarie
Årlig plan för att främja likabehandling samt
förebygga diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling
Östra Lugnets skola
2015
Framgångsfaktorer i likabehandlingsarbetet är:
•
Att eleverna och all personal är delaktiga och har möjlighet till inflytande i hela
processen.
•
Att arbetet sker systematiskt (där likabehandlingsplanen fungerar som ett verktyg) och
är en prioriterad fråga på skolan.
•
Att likabehandlingsgruppen ska ha fokus på främjande arbete.
•
Att det finns ett gemensamt förhållningssätt.
•
Att det finns en medvetenhet och att arbete sker utifrån ett normkritiskt perspektiv, dvs
att synliggöra och förändra ojämlika normer som råder i verksamheten.
•
Att inte ge upp för motstånd.
”Vad gör du på nätet?”
Detta är mobbning på nätet:
• Både verbal och psykisk mobbning kan ske digitalt, det som ibland kallas e-mobbning.
Mobbningen sker då på internet eller mobilen.
• Det vanligaste är elaka kommentarer eller bilder i sociala medier samt kränkningar via sms.
Att inte bjuda in en person till gemenskapen i en grupp är ett sätt att frysa ut någon på
nätet.
• Spridningseffekten på nätet är en faktor som många inte tänker på och det finns risk att en
elak kommentar eller bild når långt utanför den närmaste kretsen. Detta gör att det är svårt
att göra någon gränsdragning mellan kränkning och mobbing, eftersom en delad bild kan
spridas vidare. Detta gör att en kränkning som egentligen bara har utförts en gång kan
upplevas som att den utförs igen och igen.
• I enkäten har vi därför valt att skriva, har du blivit kränkt/mobbad på nätet?
• 127 elever i åk 3-6 har svarat på enkäten
Vad gör jag på nätet?
Cirkeldiagram
Stående stapeldiagram
150
120
10%
120
106
90
108
25%
103
21%
60
50
30
22%
0
Youtube
Sociala
medier
Spel
Söka info Nyheter
22%
Youtube
Sociala medier
Spel
Söka info
Nyheter
Sociala medier?
90
68
45
23
0
Instagram
Snapchat
Videofyme
Vine
Ask
Twitter
Spel?
Minecraft
Moviestarplanet
FIFA
GTA
Clash of chans
Battlefield
NHL
CS
VILKA SPEL ANVÄNDER JAG?
2%
3%2%
4%
5%
27%
7%
10%
15%
11%
13%
108 ELEVER
Minecraft
75
FIFA
43
Clash of chans
NHL
38
30
Moviestarplanet
28
GTA
20
Battlefield
14
CS
11
Startable
9
Momeo
7
LOL
7
WOW
3
Jag har blivit kränkt på nätet:
127 ELEVER
Ja
Nej
113
90
68
31%
45
23
69%
0
Ja
Nej
Det händer:
30
HUR OFTA SKER DET?
23
15
8
0
Dagligen
Någon gång/mån
Ej svarat
39 ELEVER
Dagligen
1
Någon gång/vecka
6
Någon gång/mån
7
Någon gång/år
23
Ej svarat
2
Mål
Utifrån resultatet av enkäten enades vi om två prioriterade mål:
• Alla elever i åk 3-6 ska få ökad kunskap om vad som är ok att lägga ut på nätet.
• Alla elever i åk 3-6 ska få ökad kunskap om vad man kan göra om man upplever något
obehagligt på nätet.
Kamratrådet har presenterat resultatet av enkäten i åk 3-6
Klasserna har fått två informationsplanscher som de har i uppgift att diskutera och arbeta
med i klassen.
Fem tips till föräldrar!
Visa dig nyfiken på vad ditt barn gör på Internet.
Sitt tillsammans vid datorn och låt ditt barn visa dig.
Spela ett spel tillsammans.
Prata med ditt barn om hur man är en bra kompis på
nätet.
Prata med ditt barn om att du hjälper till om något
obehagligt skulle hända på nätet.
http://www.barnperspektivet.se/
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards