WHAT CHILD IS THIS

advertisement
WHAT CHILD IS THIS?
(GREENSLEEVES)
TEXT:
William Chatterton Dix (1837-1898). Engelsk författare och
försäkringstjänsteman. William Chatterton Dix skrev bl.a. böckerna Life of
Chatterton, The Poet, Pen Pictures of Popular Classics och flera fromma
diktsamlingar.
Texten till What Child Is This kom till på Trettondagen 1865 efter att han
hade varit sjuk en längre tid. Han blev färdig med den samma kväll, efter att
han först läst dagens evangelium.
Den ursprungliga texten till Greensleeves publicerades så tidigt som 1580.
Sångtexten tillskrivs ibland Henrik VIII av England, som var en högt bildad
amatörmusiker och diktare. Redan 1642 kom den första jultexten till denna
melodi, men det är William Chatterton Dixs text som är den mest använda
engelska jultexten.
lap= knä; anthem= hymn; guard= vakta; laud= lov; mean= ringa; estate= boning;
pleading= be om; spear= spjut; incense= rökelse; peasant= allmoge; salvation=
frälsning; enthrone= upphöja
MUSIK: Folklig engelsk melodi från det Elisabetanska 1500-talet. Den var
välkänd under 1500- och 1600-talet och framfördes då till luta. Om man
spelade och sjöng den snabbare kunde man dansa jigg till Greensleevesmelodin. Shakespeare hänvisar två gånger till sången Greensleeves i The
Merry Wives of Windsor. Även Samuel Pepy (1633 - 1703, kompositör, viol-,
theorb-, flageolet-, blockflöjt- och gitarr-spelare) nämner den i sin Pepy´s
Diary (1660 - 1669).
James T Field och flera andra komponerade melodier till jultexten från
1642, men ingen blev så populär som Greensleeves-melodin.
Sir John Stainer (1840 - 1901) arrangerade Greensleeves till den form vi
känner igen. Stainer var en produktiv kompositör av kyrkomusik, organist i
bl.a. University of Oxford och i St Pauls Cathedral, den kyrka där han en
gång startat sin musikaliska utbildning och sjungit i gosskör 1847 - 1856. Han
adlades av drottning Viktoria 1888. Hans melodi används också till The Old
Year Now Away Is Fled.
Att sjunga: As With Gladness Men of Old (Bok nr 1), A Virgin Most Pure
(Bok nr 83), En krubba var din första bädd (Bok nr 53), A Cradle Song of the
Blessed Virgin - The Virgin Stills the Crying (publicerad 1871) och Come,
Thou Long-expected Jesus.
Sången finns med pianokomp i Gunnar Hahn: Visor från hela världen
(Greensleeves), Prisma och i arr. för instrument och sång i Marty Haugen:
Night of Silence, G I A Publ.
WHAT CHILD IS THIS
1. What Child is this, Who laid to rest
On Mary’s lap is sleeping?
Whom angels greet with anthems sweet
While shepherds watch are keeping?
This, this is Christ, the king
Whom shepherds guard and angels sing!
Haste, haste to bring him laud,
The babe, the son of Mary!
2. Why lies He in such mean estate,
Where ox and ass are feeding?
Good Christian, fear, for sinners here
The silent Word is pleading.
Nail, spear shall pierce him through,
The cross be borne for me, for you;
Hail, hail the Word made flesh,
The babe, the son of Mary!
3. So bring Him incense, gold, and myrrh,
Come peasant, king to own him;
The king of kings salvation brings;
Let loving hearts enthrone hom.
Raise, raise the song on high,
The virgin sings her lullaby;
Joy, joy for Christ is born,
The babe, the son of Mary!
SÄG VEM ÄR HAN I MARIAS FAMN
1. Säg, vem är han i Marias famn?
Vem är det barnet lilla,
som änglar ser och sin hyllning ger
bland herdar, som vakar helt stilla?
Gud kom till vår värld en gång
medan rymden fylldes av änglasång.
Lov vare den kung, som kom
och fick födas som son till Maria.
2. Vem kan förstå denna enkla vrå
i stallets frid bland djuren?
Ett bud han bär till oss alla här:
Guds mening av tystnaden buren.
Snart korset skall höja sig
och bli rest för honom, bli rest för dig.
Se, ordet blev kött för dig
och fick födas som son till Maria.
3. Ge honom rum, han är nådens kung
för alla folk i världen.
Ge honom tid, och hans kärleks frid
skall följa dig alltid på färden.
Kom, sjung på din glädjesång,
såsom änglar sjöng på vår jord en gång.
Sjung, gläd dig åt Gud, som kom
och fick födas som son till Maria.
Svensk text: Birgitta Wennerberg-Berggren
&
œ
J
j
œ
What Child Is This?
Säg vem är han?
William Chatterton Dix (1837 - 1898)
Svensk text: Birgitta Wennerberg - Berggren
E‹
° #6 j
¢& 8 œ œ
{
1.What Child
1.Säg vem
2.Vem kan
3.Ge
ho
#
& 68 ‰
j
œ œ™
-
is
this,
är han
för - stå
nom rum,
{
sleep
lil
dju
värl
#
& ≈
?#
Ϫ
j
œ œ™
œ
Who laid
i Ma - ri
den- na
enk
han är
nå
Ϫ
B
4
D
œ œ
-
C
to
rest
as famn?
la
vrå
dens kung
œœ
On
Vem
i
för
œ
Ma
är
stal
al
-
j
œ œ™
ry's
det
lets
la
lap
bar
frid
folk
#œ œ
is
net
bland
i
≈ œœœ ≈ œœ œ ≈
≈
≈
≈
œ
œ œ
œ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ
? #6 ‰
8
™
° œ
° #
¢& œ™
Folklig engelsk melodi
Arr: Hans Palmqvist
-
-
œ
Ϫ
j
œ
ing? Whom
la,
som
ren?
Ett
den.
Ge
#œ œ
œ œ
œ œ
œ
‰
‰
E‹
an
äng
bud
ho
‰
œ
j
œ œ™
œ œ
gels greet
lar ser
han bär
nom tid,
with
och sin
till oss
och hans
G
œ
-
Ϫ
Ϫ
œœ nœœ ‰
œ
j
œ œ
œœ
œ
D
B‹
œ
an
hyll
al
kär
‰
j
œ
Ϫ
œ
-
-
œœœ
j
œ œ™
thems
ning
la
leks
œ œ
sweet
ger
här:
frid
‰
j
# œ œ™
While
bland
Guds
skall
œœœ
œœ
œ
2
° #
¢& œ ™
E‹
7
B7
œ œ
shep
herds
her dar, som
me - ning av
föl
ja dig
{
#
& ≈
E‹
#œ ™
watch
va
tyst
all
-
#œ œ
are
kar helt
na - den
tid på
Ϫ
keep
stil
bu
fär
-
-
Ϫ
ing?
la?
ren.
den.
-
¯
™
œ #œ œ
Ϫ
G
G©
This,
Gud
Snart
Kom,
this
kom
till
kor - set
sjung
på
≈
‰ nœœ
œ œ ≈ #œ œ œ
œ œ ‰ œœ œœ ‰ œœœ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
?#
j
j œ
œ #œ ™
™
œ
Ϫ
œ
œ
Ϫ
° #
¢& œ
D/A
10
{
B‹
Christ,
värld
hö
gläd
-
#
& ‰
?#
œœ
œ
œ
‰
{
Whom shep
me - dan
rym
och bli
rest
så - som
äng
j
œ œ™
¯
‰
œœ
œ
œœœ
œ
¯
™
œ #œ œ
G
G©
Haste,
Lov
Se,
Sjung,
haste
va or gläd
D/A
œ
to
re den
det blev
dig åt
E‹/G
œ
œ œ
the
king
en gång
ja
sig
je - sång,
° # œ™
¢&
13
E‹
j
œ œ™
bring
kung,
kött
Gud,
-
œœ
œ
B7
j
œ œ™
#œ œ
herds guard
den fyll för ho lar sjöng
‰
j
œ œ
and
des av
nom, bli
på vår
œœ
œ
œœ
j
œ
B‹
j
œ œ™
him
laud,
som kom
för dig
som kom
œ
an
äng
rest
jord
‰
œ
Ϫ
E‹
œ œ
The
och fick
och fick
och fick
babe,
fö fö fö -
-
is
vår
skall
din
œœ
œ
j
#œ œ™
-
# œœœ
gels
la för
en
sing!
sång.
dig.
gång.
œ
œ
j
œ #œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
B7
œ œ #œ ™
#œ œ
the
son
das som son
das som son
das som son
of
till Ma till Ma till Ma -
#
& ≈ nœ œ œ œ œ ≈ œ nœ œ œ œ ≈ œ#œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ #œ œ œ
œ
œ œ
œ
?#
œ
Ϫ
Ϫ
#œ ™
Ϫ
œ
œ
Ϫ
° #
¢& œ ™
16
{
Mary!
ri
ri
ri
-
#
& ≈
?#
Ϊ
E‹
Ϫ
-
œ
œ œ
œ
œ œ
Ϫ
Ϫ
¯
™
œ
Haste,
haste
G
‰
F
#œ œ
to
F©‹
œ
bring
j
œ
him
œ™ œ œ
laud,
œ
≈
œ
≈
Ϊ
œ œ œ œ œ #œ œ œ # œ œ œ œ œ
alternativ
≈
Ϫ
nœ ™
#œ ™
Ϊ
The...
Download