Gud sa fiskar.musx

advertisement
Gud sa fiskar!
Text: Isabella Amirell
Musik: Christian Backe
För- och mellanspel
q
& 44 Œ
? 44
œ
&
?
&
œ
Œ
œ
œ
j
œœ œœ ‰
œ œ
œœœ ...
œ.
= 92-96
˙
œœœ ...
œ.
˙
j
œœ œœ ‰
œ œ
Œ
œ œ.
œ
Œ
Œ
œ œ.
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
C
Fis - kar - na sim - mar,
Fåg - lar - na fly - ger,
Öd - lor och or - mar,
Gri - sar och kor,
&
Œ
œ
F
œ œ œ
Fis - kar - na
Fåg - lar - na
Öd - lor och
Gri - sar och
stim fly krä bö -
3
mar
ger
lar
kar
i
i
i
på
ha - ven!
him - len!
jor - den.
mar - ken.
œ œ
œ
œ
œ
œ
sim - mar,
fly - ger,
or - mar,
kor,
C
stim
fly
krä
bö
3
œ
œ.
œœœ ...
j
œœ œœ ‰
œ œ
œ.
œœœ ...
j
œœ œœ
œ œ
˙
œ
˙
Œ
œ œ.
‰
Œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
G
Am
3
Fis - kar - na sim - mar,
Fåg - lar - na fly - ger,
Öd - lor och or - mar,
Gri - sar och kor,
œ
- mar i
ha - ven!
- ger i him - len!
- lar
i
jor - den.
- kar på mar - ken.
œ
stim fly krä bö -
mar
ger
lar
kar
i
i
i
på
Dm
E
œ
Am
Gud
Gud
Gud
Gud
sa
sa
sa
sa
fis - kar!
fåg - lar!
kräl - djur!
bo - skap!
œ
œ
ha - ven!
him - len!
jor - den.
mar - ken.
Œ
..
Download